ថ្ងៃអង្គារ ទី27 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃសៅរ៍»​ កម្មវិធីទៅ ឬ មិនទៅ

សកម្មភាពយុវជនចូលរួមគណបក្សនយោបាយ(សិទ្ធមនុស្ស និង ហង្សដារ៉ាចលនាប្រជាធិបតេយ្យ)
ថ្ងៃសៅរ៍, 31 ខែឧសភា 2008 បានបើកស្តាប់ (4622 ដង) ទាញសំលេងទុក
សកម្មភាពយុវជនចូលរួមគណបក្សនយោបាយ(ប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរ និងសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ)
ថ្ងៃសៅរ៍, 07 ខែមិថុនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4252 ដង) ទាញសំលេងទុក
សក្មភាពយុវជនចូលរួមគណបក្សនយោបាយ(ខ្មែរឈប់ក្រ-ខ្មែរសាធារណរដ្ឋ-សង្គមយុត្ដិធម៌)
ថ្ងៃសៅរ៍, 14 ខែមិថុនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4553 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការយល់ដឹងរបស់យុវជនក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសៅរ៍, 21 ខែមិថុនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4266 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងដំណើរការតាមដានយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសៅរ៍, 28 ខែមិថុនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4255 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនៈយុវជនជុំវិញប្រពន្ធ័ផ្សព្វផ្សាយពត៌មាន
ថ្ងៃសៅរ៍, 05 ខែកក្កដា 2008 បានបើកស្តាប់ (4141 ដង) ទាញសំលេងទុក
ច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងវិធានការអនុវត្ដ វគ្គ១
ថ្ងៃពុធ, 02 ខែកក្កដា 2008 បានបើកស្តាប់ (5093 ដង) ទាញសំលេងទុក
បញ្ហាអទិភាពចំនួន៣ដែលគណបក្សយកចិត្ដទុកដាក់ និងធ្វើក្រោយពេលជាប់ឆ្នោត វគ្គ១
ថ្ងៃពុធ, 09 ខែកក្កដា 2008 បានបើកស្តាប់ (4253 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការអប់រំថ្ងៃបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសៅរ៍, 26 ខែកក្កដា 2008 បានបើកស្តាប់ (4234 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងនយោបាយ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 02 ខែសីហា 2008 បានបើកស្តាប់ (4309 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសៅរ៍, 09 ខែសីហា 2008 បានបើកស្តាប់ (4231 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិយុវជនក្រោយការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសៅរ៍, 16 ខែសីហា 2008 បានបើកស្តាប់ (4315 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីយុវជនក្រោយការបោះឆ្នោត (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសៅរ៍, 30 ខែសីហា 2008 បានបើកស្តាប់ (4074 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចូលរួមរបស់យុវជនឃ្លាំមើលសកម្មភាពមន្ដ្រីជាប់ឆ្នោត
ថ្ងៃសៅរ៍, 13 ខែកញ្ញា 2008 បានបើកស្តាប់ (4208 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងកម្មវិធីនយោបាយរដ្ឋាភិបាលថ្មី (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 20 ខែកញ្ញា 2008 បានបើកស្តាប់ (4204 ដង) ទាញសំលេងទុក
គោលនយោបាយជាតិយុវជន (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសៅរ៍, 04 ខែតុលា 2008 បានបើកស្តាប់ (4528 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងការចូលរួមបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសៅរ៍, 11 ខែតុលា 2008 បានបើកស្តាប់ (4264 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការកសាងធនធានមនុស្ស និងទីផ្សារការងារ
ថ្ងៃសៅរ៍, 18 ខែតុលា 2008 បានបើកស្តាប់ (4395 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផលប៉ះពាល់អតិផរណាដល់យុវជន
ថ្ងៃសៅរ៍, 25 ខែតុលា 2008 បានបើកស្តាប់ (4323 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឥទ្ធិពលអតិផរណាទៅលើយុវជន (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 01 ខែវិច្ឆិកា 2008 បានបើកស្តាប់ (4217 ដង) ទាញសំលេងទុក
លទ្ធផលពីកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់តំបន់ស្ដីពីធម្មនុញ្ញអាស៊ាន ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 02 ខែវិច្ឆិកា 2008 បានបើកស្តាប់ (4213 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការកសាងធនធានមនុស្ស និងទីផ្សារការងារ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសៅរ៍, 15 ខែវិច្ឆិកា 2008 បានបើកស្តាប់ (4364 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងដំណើរការមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់
ថ្ងៃសៅរ៍, 22 ខែវិច្ឆិកា 2008 បានបើកស្តាប់ (4353 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពយុវជនពិកាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសៅរ៍, 29 ខែវិច្ឆិកា 2008 បានបើកស្តាប់ (4211 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងដំណើរការមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់ ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសៅរ៍, 13 ខែធ្នូ 2008 បានបើកស្តាប់ (4194 ដង) ទាញសំលេងទុក