ថ្ងៃច័ន្ទ ទី22 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃសៅរ៍»​ កម្មវិធីទៅ ឬ មិនទៅ

ការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងដំណើរការតាមដានយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសៅរ៍, 28 ខែមិថុនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4190 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនៈយុវជនជុំវិញប្រពន្ធ័ផ្សព្វផ្សាយពត៌មាន
ថ្ងៃសៅរ៍, 05 ខែកក្កដា 2008 បានបើកស្តាប់ (4076 ដង) ទាញសំលេងទុក
ច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងវិធានការអនុវត្ដ វគ្គ១
ថ្ងៃពុធ, 02 ខែកក្កដា 2008 បានបើកស្តាប់ (4920 ដង) ទាញសំលេងទុក
បញ្ហាអទិភាពចំនួន៣ដែលគណបក្សយកចិត្ដទុកដាក់ និងធ្វើក្រោយពេលជាប់ឆ្នោត វគ្គ១
ថ្ងៃពុធ, 09 ខែកក្កដា 2008 បានបើកស្តាប់ (4156 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការអប់រំថ្ងៃបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសៅរ៍, 26 ខែកក្កដា 2008 បានបើកស្តាប់ (4153 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងនយោបាយ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 02 ខែសីហា 2008 បានបើកស្តាប់ (4256 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសៅរ៍, 09 ខែសីហា 2008 បានបើកស្តាប់ (4159 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិយុវជនក្រោយការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសៅរ៍, 16 ខែសីហា 2008 បានបើកស្តាប់ (4257 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីយុវជនក្រោយការបោះឆ្នោត (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសៅរ៍, 30 ខែសីហា 2008 បានបើកស្តាប់ (4026 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចូលរួមរបស់យុវជនឃ្លាំមើលសកម្មភាពមន្ដ្រីជាប់ឆ្នោត
ថ្ងៃសៅរ៍, 13 ខែកញ្ញា 2008 បានបើកស្តាប់ (4154 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងកម្មវិធីនយោបាយរដ្ឋាភិបាលថ្មី (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 20 ខែកញ្ញា 2008 បានបើកស្តាប់ (4133 ដង) ទាញសំលេងទុក
គោលនយោបាយជាតិយុវជន (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសៅរ៍, 04 ខែតុលា 2008 បានបើកស្តាប់ (4401 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងការចូលរួមបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសៅរ៍, 11 ខែតុលា 2008 បានបើកស្តាប់ (4171 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការកសាងធនធានមនុស្ស និងទីផ្សារការងារ
ថ្ងៃសៅរ៍, 18 ខែតុលា 2008 បានបើកស្តាប់ (4308 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផលប៉ះពាល់អតិផរណាដល់យុវជន
ថ្ងៃសៅរ៍, 25 ខែតុលា 2008 បានបើកស្តាប់ (4252 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឥទ្ធិពលអតិផរណាទៅលើយុវជន (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 01 ខែវិច្ឆិកា 2008 បានបើកស្តាប់ (4141 ដង) ទាញសំលេងទុក
លទ្ធផលពីកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់តំបន់ស្ដីពីធម្មនុញ្ញអាស៊ាន ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 02 ខែវិច្ឆិកា 2008 បានបើកស្តាប់ (4046 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការកសាងធនធានមនុស្ស និងទីផ្សារការងារ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសៅរ៍, 15 ខែវិច្ឆិកា 2008 បានបើកស្តាប់ (4270 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងដំណើរការមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់
ថ្ងៃសៅរ៍, 22 ខែវិច្ឆិកា 2008 បានបើកស្តាប់ (4231 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពយុវជនពិកាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសៅរ៍, 29 ខែវិច្ឆិកា 2008 បានបើកស្តាប់ (4113 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងដំណើរការមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់ ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសៅរ៍, 13 ខែធ្នូ 2008 បានបើកស្តាប់ (4136 ដង) ទាញសំលេងទុក
សកម្មភាពយុវជនចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយ២០០៨
ថ្ងៃសៅរ៍, 20 ខែធ្នូ 2008 បានបើកស្តាប់ (4093 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនៈយុវជនចំពោះអំពើពុករលួយ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 04 ខែមករា 2009 បានបើកស្តាប់ (4233 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និង គុណភាពអប់រំ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសៅរ៍, 10 ខែមករា 2009 បានបើកស្តាប់ (4640 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការប្រឈមមុខរបស់យុវជនក្នុងការជ្រើសរើសគ្រឹស្ថានឧត្ដមសិក្សា និងជំនាញ
ថ្ងៃសៅរ៍, 17 ខែមករា 2009 បានបើកស្តាប់ (4170 ដង) ទាញសំលេងទុក