ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី25 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃសៅរ៍»​ កម្មវិធីទៅ ឬ មិនទៅ

តួនាទីសភា និងសកម្មភាពអ្នកតំណាងរាស្ដ្រ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 22 ខែធ្នូ 2008 បានបើកស្តាប់ (5724 ដង) ទាញសំលេងទុក
សារៈសំខាន់នៃច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធសេរីភាពទទួលពត៌មាន (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសុក្រ, 26 ខែធ្នូ 2008 បានបើកស្តាប់ (4492 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយស្ដីពីការរៀបចំគណកម្មាធិការជាតិ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 29 ខែធ្នូ 2007 បានបើកស្តាប់ (4404 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយជំពូក៤(ការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្ដិ និងបំណុល)
ថ្ងៃអង្គារ, 15 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (4279 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយជំពូក៥-៦និង៧ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 12 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (4012 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយជំពូក៨ ស្ដីពីបទល្មើស និងទោសបញ្ញត្ដិ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសៅរ៍, 19 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (3785 ដង) ទាញសំលេងទុក
សារៈសំខាន់នៃច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធសេរីភាពទទួលពត៏មាន(ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 26 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (4225 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងនយោបាយ
ថ្ងៃសៅរ៍, 09 ខែកុម្ភៈ 2008 បានបើកស្តាប់ (3996 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និង ការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសៅរ៍, 16 ខែកុម្ភៈ 2008 បានបើកស្តាប់ (3946 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងការងារ
ថ្ងៃសៅរ៍, 23 ខែកុម្ភៈ 2008 បានបើកស្តាប់ (4628 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការធ្វើបាតុកម្មដោយសន្ដិវិធី (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 24 ខែកុម្ភៈ 2008 បានបើកស្តាប់ (4198 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជំហានស្ដ្រី និងយុវតីក្នុងការអភិវឌ្ឍន៏សង្គម(ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 01 ខែមីនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4178 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងបទបញ្ចា និងនិតិវិធីចំនុចឃោសនា
ថ្ងៃអាទិត្យ, 02 ខែមីនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4112 ដង) ទាញសំលេងទុក
ពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ា នៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃអាទិត្យ, 09 ខែមីនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4096 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនៈយុវជនជុំវិញការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសៅរ៍, 15 ខែមីនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4301 ដង) ទាញសំលេងទុក
កម្មករ ក្នុងការទៅចូលរួមបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសៅរ៍, 22 ខែមីនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4150 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបង្កើតការងារសំរាប់យុវជន(ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 12 ខែមេសា 2008 បានបើកស្តាប់ (4078 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងគណបក្សនយោបាយ(ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 19 ខែមេសា 2008 បានបើកស្តាប់ (4178 ដង) ទាញសំលេងទុក
សកម្មភាពយុវជនចូលរួមគណបក្សនយោបាយ(សមរង្សី និង នរោត្ដមរាណារិទ្ធ)
ថ្ងៃសៅរ៍, 10 ខែឧសភា 2008 បានបើកស្តាប់ (4284 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនៈវិស័យយុវជន ចំពោះគណបក្សដែលជាប់ឆ្នោត (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 17 ខែឧសភា 2008 បានបើកស្តាប់ (4268 ដង) ទាញសំលេងទុក
សកម្មភាពយុវជនចូលរួមគណបក្សនយោបាយ(ប្រជាជន និង ហ្វុនស៊ិនប៉ិច)
ថ្ងៃសៅរ៍, 24 ខែឧសភា 2008 បានបើកស្តាប់ (4087 ដង) ទាញសំលេងទុក
សកម្មភាពយុវជនចូលរួមគណបក្សនយោបាយ(សិទ្ធមនុស្ស និង ហង្សដារ៉ាចលនាប្រជាធិបតេយ្យ)
ថ្ងៃសៅរ៍, 31 ខែឧសភា 2008 បានបើកស្តាប់ (4581 ដង) ទាញសំលេងទុក
សកម្មភាពយុវជនចូលរួមគណបក្សនយោបាយ(ប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរ និងសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ)
ថ្ងៃសៅរ៍, 07 ខែមិថុនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4211 ដង) ទាញសំលេងទុក
សក្មភាពយុវជនចូលរួមគណបក្សនយោបាយ(ខ្មែរឈប់ក្រ-ខ្មែរសាធារណរដ្ឋ-សង្គមយុត្ដិធម៌)
ថ្ងៃសៅរ៍, 14 ខែមិថុនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4509 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការយល់ដឹងរបស់យុវជនក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសៅរ៍, 21 ខែមិថុនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4227 ដង) ទាញសំលេងទុក