ថ្ងៃអង្គារ ទី27 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃសៅរ៍»​ កម្មវិធីទៅ ឬ មិនទៅ

សេចក្ដីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណីគន្ធីទី២ (បន្ដ) (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 29 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (5013 ដង) ទាញសំលេងទុក
សារៈសំខាន់នៃច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធសេរីភាពទទួលបានពត៌មាន
ថ្ងៃសៅរ៍, 06 ខែតុលា 2007 បានបើកស្តាប់ (4784 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការធ្វើបាតុកម្មដោយសន្ដិវិធី
ថ្ងៃសៅរ៍, 27 ខែតុលា 2007 បានបើកស្តាប់ (4904 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ប្រឆាំងនិងអំពើពុករលួយជំពូក៤ ស្ដីពីការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្ដិ និងបំណុល (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 17 ខែវិច្ឆិកា 2007 បានបើកស្តាប់ (4853 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីសភា និងសកម្មភាពអ្នកតំណាងរាស្ដ្រ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 22 ខែធ្នូ 2008 បានបើកស្តាប់ (5889 ដង) ទាញសំលេងទុក
សារៈសំខាន់នៃច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធសេរីភាពទទួលពត៌មាន (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសុក្រ, 26 ខែធ្នូ 2008 បានបើកស្តាប់ (4531 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយស្ដីពីការរៀបចំគណកម្មាធិការជាតិ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 29 ខែធ្នូ 2007 បានបើកស្តាប់ (4492 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយជំពូក៤(ការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្ដិ និងបំណុល)
ថ្ងៃអង្គារ, 15 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (4361 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយជំពូក៥-៦និង៧ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 12 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (4098 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយជំពូក៨ ស្ដីពីបទល្មើស និងទោសបញ្ញត្ដិ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសៅរ៍, 19 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (3823 ដង) ទាញសំលេងទុក
សារៈសំខាន់នៃច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធសេរីភាពទទួលពត៏មាន(ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 26 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (4265 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងនយោបាយ
ថ្ងៃសៅរ៍, 09 ខែកុម្ភៈ 2008 បានបើកស្តាប់ (4039 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និង ការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសៅរ៍, 16 ខែកុម្ភៈ 2008 បានបើកស្តាប់ (3983 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងការងារ
ថ្ងៃសៅរ៍, 23 ខែកុម្ភៈ 2008 បានបើកស្តាប់ (4668 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការធ្វើបាតុកម្មដោយសន្ដិវិធី (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 24 ខែកុម្ភៈ 2008 បានបើកស្តាប់ (4334 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជំហានស្ដ្រី និងយុវតីក្នុងការអភិវឌ្ឍន៏សង្គម(ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 01 ខែមីនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4217 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងបទបញ្ចា និងនិតិវិធីចំនុចឃោសនា
ថ្ងៃអាទិត្យ, 02 ខែមីនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4155 ដង) ទាញសំលេងទុក
ពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ា នៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃអាទិត្យ, 09 ខែមីនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4136 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនៈយុវជនជុំវិញការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសៅរ៍, 15 ខែមីនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4337 ដង) ទាញសំលេងទុក
កម្មករ ក្នុងការទៅចូលរួមបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសៅរ៍, 22 ខែមីនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4188 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបង្កើតការងារសំរាប់យុវជន(ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 12 ខែមេសា 2008 បានបើកស្តាប់ (4118 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងគណបក្សនយោបាយ(ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 19 ខែមេសា 2008 បានបើកស្តាប់ (4237 ដង) ទាញសំលេងទុក
សកម្មភាពយុវជនចូលរួមគណបក្សនយោបាយ(សមរង្សី និង នរោត្ដមរាណារិទ្ធ)
ថ្ងៃសៅរ៍, 10 ខែឧសភា 2008 បានបើកស្តាប់ (4371 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនៈវិស័យយុវជន ចំពោះគណបក្សដែលជាប់ឆ្នោត (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 17 ខែឧសភា 2008 បានបើកស្តាប់ (4339 ដង) ទាញសំលេងទុក
សកម្មភាពយុវជនចូលរួមគណបក្សនយោបាយ(ប្រជាជន និង ហ្វុនស៊ិនប៉ិច)
ថ្ងៃសៅរ៍, 24 ខែឧសភា 2008 បានបើកស្តាប់ (4123 ដង) ទាញសំលេងទុក