ថ្ងៃពុធ ទី16 ខែសីហា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃសៅរ៍»​ កម្មវិធីទៅ ឬ មិនទៅ

សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយជំពូក៨ ស្ដីពីបទល្មើស និងទោសបញ្ញត្ដិ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 15 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (5099 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណីគន្ធីទី២ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសៅរ៍, 15 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (5146 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណីគន្ធីទី២ វគ្គទី២
ថ្ងៃសៅរ៍, 22 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (5190 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណីគន្ធីទី២ (បន្ដ) (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 29 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (5064 ដង) ទាញសំលេងទុក
សារៈសំខាន់នៃច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធសេរីភាពទទួលបានពត៌មាន
ថ្ងៃសៅរ៍, 06 ខែតុលា 2007 បានបើកស្តាប់ (4842 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការធ្វើបាតុកម្មដោយសន្ដិវិធី
ថ្ងៃសៅរ៍, 27 ខែតុលា 2007 បានបើកស្តាប់ (4963 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ប្រឆាំងនិងអំពើពុករលួយជំពូក៤ ស្ដីពីការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្ដិ និងបំណុល (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 17 ខែវិច្ឆិកា 2007 បានបើកស្តាប់ (4916 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីសភា និងសកម្មភាពអ្នកតំណាងរាស្ដ្រ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 22 ខែធ្នូ 2008 បានបើកស្តាប់ (6064 ដង) ទាញសំលេងទុក
សារៈសំខាន់នៃច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធសេរីភាពទទួលពត៌មាន (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសុក្រ, 26 ខែធ្នូ 2008 បានបើកស្តាប់ (4594 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយស្ដីពីការរៀបចំគណកម្មាធិការជាតិ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 29 ខែធ្នូ 2007 បានបើកស្តាប់ (4554 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយជំពូក៤(ការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្ដិ និងបំណុល)
ថ្ងៃអង្គារ, 15 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (4422 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយជំពូក៥-៦និង៧ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 12 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (4156 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយជំពូក៨ ស្ដីពីបទល្មើស និងទោសបញ្ញត្ដិ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសៅរ៍, 19 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (3883 ដង) ទាញសំលេងទុក
សារៈសំខាន់នៃច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធសេរីភាពទទួលពត៏មាន(ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 26 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (4329 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងនយោបាយ
ថ្ងៃសៅរ៍, 09 ខែកុម្ភៈ 2008 បានបើកស្តាប់ (4113 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និង ការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសៅរ៍, 16 ខែកុម្ភៈ 2008 បានបើកស្តាប់ (4043 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងការងារ
ថ្ងៃសៅរ៍, 23 ខែកុម្ភៈ 2008 បានបើកស្តាប់ (4732 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការធ្វើបាតុកម្មដោយសន្ដិវិធី (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 24 ខែកុម្ភៈ 2008 បានបើកស្តាប់ (4396 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជំហានស្ដ្រី និងយុវតីក្នុងការអភិវឌ្ឍន៏សង្គម(ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 01 ខែមីនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4282 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងបទបញ្ចា និងនិតិវិធីចំនុចឃោសនា
ថ្ងៃអាទិត្យ, 02 ខែមីនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4221 ដង) ទាញសំលេងទុក
ពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ា នៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃអាទិត្យ, 09 ខែមីនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4205 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនៈយុវជនជុំវិញការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសៅរ៍, 15 ខែមីនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4398 ដង) ទាញសំលេងទុក
កម្មករ ក្នុងការទៅចូលរួមបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសៅរ៍, 22 ខែមីនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4248 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបង្កើតការងារសំរាប់យុវជន(ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 12 ខែមេសា 2008 បានបើកស្តាប់ (4180 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងគណបក្សនយោបាយ(ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 19 ខែមេសា 2008 បានបើកស្តាប់ (4297 ដង) ទាញសំលេងទុក