ថ្ងៃអង្គារ ទី27 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃសៅរ៍»​ កម្មវិធីទៅ ឬ មិនទៅ

សារសំខាន់និងផលប្រយោជន៏នៃការប្រើប្រាស់ប្រពន្ឋ័ផ្សព្វផ្សាយសំរាប់យុជវន
ថ្ងៃសៅរ៍, 12 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (7287 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទំនោខុសត្រូវរបស់រដ្ឋក្នុងការអភិវឌ្ឍន៏ធនធានយុវជន​(ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 05 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (6782 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទំនួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋក្នុងការអភិវឌ្ឍន៏ធនធានយុវជន
ថ្ងៃសៅរ៍, 29 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (6838 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជនពិការ និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ
ថ្ងៃសៅរ៍, 22 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (6437 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវ​ជន និង​ការ​ងារ​សង្គម
ថ្ងៃសៅរ៍, 15 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (7477 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និង សង្គម
ថ្ងៃសៅរ៍, 25 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (6464 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិយុវជន​ទៅ​លើកា​រ​បង្កើត​អោយ​មាន​ចំណត​រថយន្ដ​នៅ​ក្រៅរដ្ឋធានី
ថ្ងៃសៅរ៍, 18 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (6374 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនៈ​យុវជន​ទៅ​លើ​វេទិកា​អន្ភរជាតិ​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុក​រលួយ
ថ្ងៃសៅរ៍, 11 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (6426 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិវាអ្នកស្មគ្រ័ចិត្ដអន្ដរជាតិ
ថ្ងៃសៅរ៍, 04 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (6489 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងការងារស្មគ្រ័ចិត(ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃសៅរ៍, 27 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (7662 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការ​ចូល​រួម​របស់​យុវជន​ប្រ​កប​ដោយ​សុវត្ដិភាព​ក្នុង​ពិធី​បុណ្យ​ប្រពៃ​ណី​ជាតិ(ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃសៅរ៍, 20 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (6592 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន​ទៅ​លើ​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​របស់​មន្ដ្រី​ក្នុង​ការ​ផ្ដល់​សេវាសាធារណៈ​ជូន​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ (ផ្សាយលើកទី​១)
ថ្ងៃសៅរ៍, 13 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (6982 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនៈ​យុវជន​ទៅលើសីលធម៌​ក្នុង​ការ​បើក​បរ​នៅ​កម្ពុជា (ផ្សាយលើកទី​១)
ថ្ងៃសៅរ៍, 06 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (6891 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនៈយុវជនក្នុងការលើកកំពស់​សេ​វា​សាធារណៈ​នៅ​មូល​ដ្ឋាន​ (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃសៅរ៍, 30 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (6513 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងគណនេយ្យភាពសង្គម (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃសៅរ៍, 23 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (6272 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងាករពិនិត្យបញ្ចីឈ្មោះ និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃសៅរ៍, 16 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (6193 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងការត្រួតពិនិត្យបញ្ចីឈ្មោះ និង ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃសៅរ៍, 02 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (5710 ដង) ទាញសំលេងទុក
គោលនយោបាយយុវជនជាតិ
ថ្ងៃសៅរ៍, 18 ខែកញ្ញា 2010 បានបើកស្តាប់ (5520 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងការបង់ពន្ធផ្លូវ
ថ្ងៃសៅរ៍, 11 ខែកញ្ញា 2010 បានបើកស្តាប់ (5511 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយជំពូកស្ដីពីការរៀបចំគណកម្មាធិការជាតិ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 11 ខែសីហា 2007 បានបើកស្តាប់ (5326 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយជំពូក៤ ស្ដីពីការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្ដិ និងបំណុល (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 18 ខែសីហា 2007 បានបើកស្តាប់ (5376 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ជំពូក៥-៦និង៧ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 25 ខែសីហា 2007 បានបើកស្តាប់ (4819 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយជំពូក៨ ស្ដីពីបទល្មើស និងទោសបញ្ញត្ដិ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 15 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (5046 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណីគន្ធីទី២ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសៅរ៍, 15 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (5087 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណីគន្ធីទី២ វគ្គទី២
ថ្ងៃសៅរ៍, 22 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (5129 ដង) ទាញសំលេងទុក