ថ្ងៃពុធ ទី16 ខែសីហា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃសៅរ៍»​ កម្មវិធីទៅ ឬ មិនទៅ

ស្ដីពីច្បាប់សហជីព
ថ្ងៃសៅរ៍, 05 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7310 ដង) ទាញសំលេងទុក
ចំណេះដឹងរបស់យុវជនអំពីប្រជាធិបតេយ្យ
ថ្ងៃសៅរ៍, 26 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (7081 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឧបសគ្គក្នុងការអភិវឌ្ឍន៏ធនធានមនុស្សនៅក្នុងស្រទាប់យុវជនកម្ពុជា
ថ្ងៃសៅរ៍, 19 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (6780 ដង) ទាញសំលេងទុក
សារសំខាន់និងផលប្រយោជន៏នៃការប្រើប្រាស់ប្រពន្ឋ័ផ្សព្វផ្សាយសំរាប់យុជវន
ថ្ងៃសៅរ៍, 12 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (7343 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទំនោខុសត្រូវរបស់រដ្ឋក្នុងការអភិវឌ្ឍន៏ធនធានយុវជន​(ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 05 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (6842 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទំនួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋក្នុងការអភិវឌ្ឍន៏ធនធានយុវជន
ថ្ងៃសៅរ៍, 29 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (6892 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជនពិការ និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ
ថ្ងៃសៅរ៍, 22 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (6494 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវ​ជន និង​ការ​ងារ​សង្គម
ថ្ងៃសៅរ៍, 15 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (7541 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និង សង្គម
ថ្ងៃសៅរ៍, 25 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (6532 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិយុវជន​ទៅ​លើកា​រ​បង្កើត​អោយ​មាន​ចំណត​រថយន្ដ​នៅ​ក្រៅរដ្ឋធានី
ថ្ងៃសៅរ៍, 18 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (6435 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនៈ​យុវជន​ទៅ​លើ​វេទិកា​អន្ភរជាតិ​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុក​រលួយ
ថ្ងៃសៅរ៍, 11 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (6484 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិវាអ្នកស្មគ្រ័ចិត្ដអន្ដរជាតិ
ថ្ងៃសៅរ៍, 04 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (6551 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងការងារស្មគ្រ័ចិត(ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃសៅរ៍, 27 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (7719 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការ​ចូល​រួម​របស់​យុវជន​ប្រ​កប​ដោយ​សុវត្ដិភាព​ក្នុង​ពិធី​បុណ្យ​ប្រពៃ​ណី​ជាតិ(ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃសៅរ៍, 20 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (6649 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន​ទៅ​លើ​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​របស់​មន្ដ្រី​ក្នុង​ការ​ផ្ដល់​សេវាសាធារណៈ​ជូន​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ (ផ្សាយលើកទី​១)
ថ្ងៃសៅរ៍, 13 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (7035 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនៈ​យុវជន​ទៅលើសីលធម៌​ក្នុង​ការ​បើក​បរ​នៅ​កម្ពុជា (ផ្សាយលើកទី​១)
ថ្ងៃសៅរ៍, 06 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (6952 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនៈយុវជនក្នុងការលើកកំពស់​សេ​វា​សាធារណៈ​នៅ​មូល​ដ្ឋាន​ (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃសៅរ៍, 30 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (6567 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងគណនេយ្យភាពសង្គម (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃសៅរ៍, 23 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (6328 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងាករពិនិត្យបញ្ចីឈ្មោះ និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃសៅរ៍, 16 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (6251 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងការត្រួតពិនិត្យបញ្ចីឈ្មោះ និង ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃសៅរ៍, 02 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (5772 ដង) ទាញសំលេងទុក
គោលនយោបាយយុវជនជាតិ
ថ្ងៃសៅរ៍, 18 ខែកញ្ញា 2010 បានបើកស្តាប់ (5580 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងការបង់ពន្ធផ្លូវ
ថ្ងៃសៅរ៍, 11 ខែកញ្ញា 2010 បានបើកស្តាប់ (5574 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយជំពូកស្ដីពីការរៀបចំគណកម្មាធិការជាតិ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 11 ខែសីហា 2007 បានបើកស្តាប់ (5384 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយជំពូក៤ ស្ដីពីការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្ដិ និងបំណុល (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 18 ខែសីហា 2007 បានបើកស្តាប់ (5435 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ជំពូក៥-៦និង៧ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 25 ខែសីហា 2007 បានបើកស្តាប់ (4873 ដង) ទាញសំលេងទុក