ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី25 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃសៅរ៍»​ កម្មវិធីទៅ ឬ មិនទៅ

យុវ​ជន និង​ការ​ងារ​សង្គម
ថ្ងៃសៅរ៍, 15 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (7438 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និង សង្គម
ថ្ងៃសៅរ៍, 25 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (6427 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិយុវជន​ទៅ​លើកា​រ​បង្កើត​អោយ​មាន​ចំណត​រថយន្ដ​នៅ​ក្រៅរដ្ឋធានី
ថ្ងៃសៅរ៍, 18 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (6333 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនៈ​យុវជន​ទៅ​លើ​វេទិកា​អន្ភរជាតិ​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុក​រលួយ
ថ្ងៃសៅរ៍, 11 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (6382 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិវាអ្នកស្មគ្រ័ចិត្ដអន្ដរជាតិ
ថ្ងៃសៅរ៍, 04 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (6450 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងការងារស្មគ្រ័ចិត(ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃសៅរ៍, 27 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (7625 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការ​ចូល​រួម​របស់​យុវជន​ប្រ​កប​ដោយ​សុវត្ដិភាព​ក្នុង​ពិធី​បុណ្យ​ប្រពៃ​ណី​ជាតិ(ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃសៅរ៍, 20 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (6535 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន​ទៅ​លើ​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​របស់​មន្ដ្រី​ក្នុង​ការ​ផ្ដល់​សេវាសាធារណៈ​ជូន​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ (ផ្សាយលើកទី​១)
ថ្ងៃសៅរ៍, 13 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (6942 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនៈ​យុវជន​ទៅលើសីលធម៌​ក្នុង​ការ​បើក​បរ​នៅ​កម្ពុជា (ផ្សាយលើកទី​១)
ថ្ងៃសៅរ៍, 06 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (6850 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនៈយុវជនក្នុងការលើកកំពស់​សេ​វា​សាធារណៈ​នៅ​មូល​ដ្ឋាន​ (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃសៅរ៍, 30 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (6396 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងគណនេយ្យភាពសង្គម (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃសៅរ៍, 23 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (6232 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងាករពិនិត្យបញ្ចីឈ្មោះ និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃសៅរ៍, 16 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (6152 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងការត្រួតពិនិត្យបញ្ចីឈ្មោះ និង ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃសៅរ៍, 02 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (5672 ដង) ទាញសំលេងទុក
គោលនយោបាយយុវជនជាតិ
ថ្ងៃសៅរ៍, 18 ខែកញ្ញា 2010 បានបើកស្តាប់ (5482 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងការបង់ពន្ធផ្លូវ
ថ្ងៃសៅរ៍, 11 ខែកញ្ញា 2010 បានបើកស្តាប់ (5473 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយជំពូកស្ដីពីការរៀបចំគណកម្មាធិការជាតិ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 11 ខែសីហា 2007 បានបើកស្តាប់ (5285 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយជំពូក៤ ស្ដីពីការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្ដិ និងបំណុល (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 18 ខែសីហា 2007 បានបើកស្តាប់ (5336 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ជំពូក៥-៦និង៧ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 25 ខែសីហា 2007 បានបើកស្តាប់ (4776 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយជំពូក៨ ស្ដីពីបទល្មើស និងទោសបញ្ញត្ដិ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 15 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4976 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណីគន្ធីទី២ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសៅរ៍, 15 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (5044 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណីគន្ធីទី២ វគ្គទី២
ថ្ងៃសៅរ៍, 22 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (5083 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងក្រមរដ្ឋប្បវេណីគន្ធីទី២ (បន្ដ) (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 29 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4960 ដង) ទាញសំលេងទុក
សារៈសំខាន់នៃច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធសេរីភាពទទួលបានពត៌មាន
ថ្ងៃសៅរ៍, 06 ខែតុលា 2007 បានបើកស្តាប់ (4742 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការធ្វើបាតុកម្មដោយសន្ដិវិធី
ថ្ងៃសៅរ៍, 27 ខែតុលា 2007 បានបើកស្តាប់ (4865 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ប្រឆាំងនិងអំពើពុករលួយជំពូក៤ ស្ដីពីការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្ដិ និងបំណុល (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 17 ខែវិច្ឆិកា 2007 បានបើកស្តាប់ (4805 ដង) ទាញសំលេងទុក