ថ្ងៃច័ន្ទ ទី24 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃសៅរ៍»​ កម្មវិធីទៅ ឬ មិនទៅ

យុវជននិងគ្រោះទឹកជំនន់
ថ្ងៃសៅរ៍, 12 ខែតុលា 2013 បានបើកស្តាប់ (2241 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិកាយុវជនស្តីពី​កេរ្តិ៍ដំណែល​នយោបាយខ្មែរ​ទស្សវត្ស​ទី​៧០
ថ្ងៃសៅរ៍, 28 ខែកញ្ញា 2013 បានបើកស្តាប់ (2306 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជននិងការ​ជ្រើស​រើស​ជំនាញ​មហាវិទ្យាល័យ
ថ្ងៃសៅរ៍, 21 ខែកញ្ញា 2013 បានបើកស្តាប់ (2252 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការកសាងសន្តិភាពក្រោយការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសៅរ៍, 14 ខែកញ្ញា 2013 បានបើកស្តាប់ (2505 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុ​វជន និង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​គ្រឿង​ញៀនស្រ​វឹង
ថ្ងៃសៅរ៍, 23 ខែកក្កដា 2011 បានបើកស្តាប់ (7018 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការ​វិវឌ្ឍន៏ចុង​ក្រោយ​គោល​ន​យោ​បាយ​ជាតិ​ស្ដី​ពី​ការ​អភិវឌ្ឍន៏​យុ​វជន​កម្ពុជា​ (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 16 ខែកក្កដា 2011 បានបើកស្តាប់ (7286 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៏
ថ្ងៃសៅរ៍, 09 ខែកក្កដា 2011 បានបើកស្តាប់ (6417 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការ​វិវឌ្ឍន៏​ចុង​ក្រោយ​គោល​នយោ​បាយ​ស្ដី​ពី​ការ​អភិវឌ្ឍន៏​យុវ​ជន​កម្ពុជា​
ថ្ងៃសៅរ៍, 02 ខែកក្កដា 2011 បានបើកស្តាប់ (6878 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងការស្វែងយល់ពីអាស៊ាន
ថ្ងៃសៅរ៍, 25 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7044 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនៈ​យុវ​ជន​លើ​ការ​យក​តម្លៃ​លើស​ពី​ការ​កំ​ណត់
ថ្ងៃសៅរ៍, 11 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6940 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេ​ទិ​ការ​យុវ​ជន​ប្រ​ចាំ​ឆ្នាំ​លើក​ទី​៩​ស្ដី​ពី​យុវជន​កម្ពុ​ជា​ក្នុង​ដំ​ណើរ​ឆ្ពោះ​ទៅ​រក​អា​ស៊ាន
ថ្ងៃសៅរ៍, 04 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6565 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំលាំងនយោបាយរបស់ក្រុមយុវជនក្នុងការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសៅរ៍, 28 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (6256 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនៈ​និង​ការ​ចូល​រួម​ចំ​ណែក​របស់​យុវជន​ក្នុង​ការ​ប្រ​ឆាំង​និង​អំ​ពើ​ពុក​រ​លួយ
ថ្ងៃសៅរ៍, 21 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (6162 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជនក្នុងអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាន(បន្ដ)
ថ្ងៃសៅរ៍, 14 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (6453 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជនក្នុងអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាន
ថ្ងៃសៅរ៍, 07 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (6681 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន​ក្នុង​អភិបាល​កិច្ច​មូល​ដ្ឋាន​
ថ្ងៃសៅរ៍, 23 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (5983 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទំនួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋក្នុងការអភិវឌ្ឍន៏ធនធានយុវជន (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 16 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (6339 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិយុវជនជុំវិញទំនិញរឡីងថ្លៃក្នុងឪកាសបុណ្យចូលឆ្នាំ
ថ្ងៃសៅរ៍, 09 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (5433 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផល​ប៉ះ​ពាល់​នៃ​ការ​ឡើង​ថ្លៃ​ទំ​និញ​និង​សេវា​នៅ​ក្នុ​ង​ឧកាស​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ខ្មែរ
ថ្ងៃសៅរ៍, 02 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (6507 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងវប្បធម៌សន្ដិភាព
ថ្ងៃសៅរ៍, 26 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6437 ដង) ទាញសំលេងទុក
ពិនិត្យ​លើ​សេច​ក្ដី​ព្រាង​គោល​ន​យោ​បាយ​ស្ដី​ពី​ការ​អភិវឌ្ឍន៏​យុវជន​កម្ពុ​ជា​(វគ្គ២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 19 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7357 ដង) ទាញសំលេងទុក
ពិនិត្យ​លើសេច​ក្ដី​ព្រាង​គោល​នយោបាយ​ស្ដី​ពី​ការ​អភិវឌ្ឍន៏​យុ​វជន
ថ្ងៃសៅរ៍, 12 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6996 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនៈយុវជនទៅលើទិវាអន្ដរជាតិសិទ្ឋនារី៨មីនា
ថ្ងៃសៅរ៍, 05 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7253 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ដីពីច្បាប់សហជីព
ថ្ងៃសៅរ៍, 05 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7275 ដង) ទាញសំលេងទុក
ចំណេះដឹងរបស់យុវជនអំពីប្រជាធិបតេយ្យ
ថ្ងៃសៅរ៍, 26 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (7054 ដង) ទាញសំលេងទុក