ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី25 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃសៅរ៍»​ កម្មវិធីទៅ ឬ មិនទៅ

ការ​វិវឌ្ឍន៏ចុង​ក្រោយ​គោល​ន​យោ​បាយ​ជាតិ​ស្ដី​ពី​ការ​អភិវឌ្ឍន៏​យុ​វជន​កម្ពុជា​ (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 16 ខែកក្កដា 2011 បានបើកស្តាប់ (7127 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៏
ថ្ងៃសៅរ៍, 09 ខែកក្កដា 2011 បានបើកស្តាប់ (6285 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការ​វិវឌ្ឍន៏​ចុង​ក្រោយ​គោល​នយោ​បាយ​ស្ដី​ពី​ការ​អភិវឌ្ឍន៏​យុវ​ជន​កម្ពុជា​
ថ្ងៃសៅរ៍, 02 ខែកក្កដា 2011 បានបើកស្តាប់ (6813 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងការស្វែងយល់ពីអាស៊ាន
ថ្ងៃសៅរ៍, 25 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6991 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនៈ​យុវ​ជន​លើ​ការ​យក​តម្លៃ​លើស​ពី​ការ​កំ​ណត់
ថ្ងៃសៅរ៍, 11 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6828 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេ​ទិ​ការ​យុវ​ជន​ប្រ​ចាំ​ឆ្នាំ​លើក​ទី​៩​ស្ដី​ពី​យុវជន​កម្ពុ​ជា​ក្នុង​ដំ​ណើរ​ឆ្ពោះ​ទៅ​រក​អា​ស៊ាន
ថ្ងៃសៅរ៍, 04 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6509 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំលាំងនយោបាយរបស់ក្រុមយុវជនក្នុងការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសៅរ៍, 28 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (6198 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនៈ​និង​ការ​ចូល​រួម​ចំ​ណែក​របស់​យុវជន​ក្នុង​ការ​ប្រ​ឆាំង​និង​អំ​ពើ​ពុក​រ​លួយ
ថ្ងៃសៅរ៍, 21 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (6107 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជនក្នុងអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាន(បន្ដ)
ថ្ងៃសៅរ៍, 14 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (6401 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជនក្នុងអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាន
ថ្ងៃសៅរ៍, 07 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (6629 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន​ក្នុង​អភិបាល​កិច្ច​មូល​ដ្ឋាន​
ថ្ងៃសៅរ៍, 23 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (5933 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទំនួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋក្នុងការអភិវឌ្ឍន៏ធនធានយុវជន (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 16 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (6284 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិយុវជនជុំវិញទំនិញរឡីងថ្លៃក្នុងឪកាសបុណ្យចូលឆ្នាំ
ថ្ងៃសៅរ៍, 09 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (5343 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផល​ប៉ះ​ពាល់​នៃ​ការ​ឡើង​ថ្លៃ​ទំ​និញ​និង​សេវា​នៅ​ក្នុ​ង​ឧកាស​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ខ្មែរ
ថ្ងៃសៅរ៍, 02 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (6404 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងវប្បធម៌សន្ដិភាព
ថ្ងៃសៅរ៍, 26 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6386 ដង) ទាញសំលេងទុក
ពិនិត្យ​លើ​សេច​ក្ដី​ព្រាង​គោល​ន​យោ​បាយ​ស្ដី​ពី​ការ​អភិវឌ្ឍន៏​យុវជន​កម្ពុ​ជា​(វគ្គ២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 19 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7253 ដង) ទាញសំលេងទុក
ពិនិត្យ​លើសេច​ក្ដី​ព្រាង​គោល​នយោបាយ​ស្ដី​ពី​ការ​អភិវឌ្ឍន៏​យុ​វជន
ថ្ងៃសៅរ៍, 12 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6941 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនៈយុវជនទៅលើទិវាអន្ដរជាតិសិទ្ឋនារី៨មីនា
ថ្ងៃសៅរ៍, 05 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7195 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ដីពីច្បាប់សហជីព
ថ្ងៃសៅរ៍, 05 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7122 ដង) ទាញសំលេងទុក
ចំណេះដឹងរបស់យុវជនអំពីប្រជាធិបតេយ្យ
ថ្ងៃសៅរ៍, 26 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (7000 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឧបសគ្គក្នុងការអភិវឌ្ឍន៏ធនធានមនុស្សនៅក្នុងស្រទាប់យុវជនកម្ពុជា
ថ្ងៃសៅរ៍, 19 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (6688 ដង) ទាញសំលេងទុក
សារសំខាន់និងផលប្រយោជន៏នៃការប្រើប្រាស់ប្រពន្ឋ័ផ្សព្វផ្សាយសំរាប់យុជវន
ថ្ងៃសៅរ៍, 12 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (7250 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទំនោខុសត្រូវរបស់រដ្ឋក្នុងការអភិវឌ្ឍន៏ធនធានយុវជន​(ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃសៅរ៍, 05 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (6748 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទំនួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋក្នុងការអភិវឌ្ឍន៏ធនធានយុវជន
ថ្ងៃសៅរ៍, 29 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (6773 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជនពិការ និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ
ថ្ងៃសៅរ៍, 22 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (6398 ដង) ទាញសំលេងទុក