ថ្ងៃច័ន្ទ ទី24 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃសៅរ៍»​ កម្មវិធីទៅ ឬ មិនទៅ

ការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាននៅរដ្ឋធានីភ្នំពេញ
ថ្ងៃសៅរ៍, 24 ខែឧសភា 2014 បានបើកស្តាប់ (2043 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការលប់បំបាត់អំពើពុករលួយប្រឡងបាក់ឌុប
ថ្ងៃសៅរ៍, 17 ខែឧសភា 2014 បានបើកស្តាប់ (2230 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជននិង​ការគ្រប់គ្រងបែបទំនើប
ថ្ងៃសៅរ៍, 03 ខែឧសភា 2014 បានបើកស្តាប់ (2370 ដង) ទាញសំលេងទុក
វិធានការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយក្នុងការប្រលងបាក់ឌុប
ថ្ងៃសៅរ៍, 05 ខែមេសា 2014 បានបើកស្តាប់ (2161 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិកាយុវជនអាស៊ាន២០១៤
ថ្ងៃសៅរ៍, 29 ខែមីនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2369 ដង) ទាញសំលេងទុក
បញ្ហារបស់យុវជនកម្ពុជា ឆ្ពោះទៅរកវេទិកាយុវជនអាស៊ានឆ្នាំ២០១៤
ថ្ងៃសៅរ៍, 15 ខែមីនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2088 ដង) ទាញសំលេងទុក
បញ្ហារបស់យុវជនកម្ពុជា ឆ្ពោះទៅរកវេទិកាយុវជនអាស៊ានឆ្នាំ២០១៤
ថ្ងៃសៅរ៍, 15 ខែមីនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2169 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនះយុវជនលើស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ន
ថ្ងៃសៅរ៍, 08 ខែមីនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2217 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការស្វែងយល់ពីទស្សនទាននៃអំពើពុករលួយ
ថ្ងៃពុធ, 26 ខែកុម្ភៈ 2014 បានបើកស្តាប់ (2111 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំរិតនៃការទទួលសៀវភៅសិក្សារបស់សិស្ស
ថ្ងៃសៅរ៍, 22 ខែកុម្ភៈ 2014 បានបើកស្តាប់ (1906 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំរិតនៃការទទួលសៀវភៅសិក្សារបស់សិស្ស
ថ្ងៃសៅរ៍, 22 ខែកុម្ភៈ 2014 បានបើកស្តាប់ (1937 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុទ្ធនាការសកម្មភាពរបស់ក្រុមអង្កការយុវជនទាក់ទងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាអាណតិ្តទី២
ថ្ងៃសៅរ៍, 08 ខែកុម្ភៈ 2014 បានបើកស្តាប់ (1874 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និង បន្ធូភាពតានតឹងវិបតិ្តនយោបាយតាមរយះប្រពន្ធ័ផ្សព្វផ្សាយ
ថ្ងៃសៅរ៍, 25 ខែមករា 2014 បានបើកស្តាប់ (1784 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និង បន្ធូភាពតានតឹងវិបតិ្តនយោបាយតាមរយះប្រពន្ធ័ផ្សព្វផ្សាយ
ថ្ងៃសៅរ៍, 25 ខែមករា 2014 បានបើកស្តាប់ (2011 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពនយោបាយនយោបាយកម្ពជានាបច្ចុប្បន្ន
ថ្ងៃសៅរ៍, 18 ខែមករា 2014 បានបើកស្តាប់ (2030 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និង ការបណ្តាញចេញពីលំនៅដ្ឌាន
ថ្ងៃសៅរ៍, 11 ខែមករា 2014 បានបើកស្តាប់ (1935 ដង) ទាញសំលេងទុក
ភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការបែងចែកសៀវភៅគោល អប់រំ
ថ្ងៃសៅរ៍, 28 ខែធ្នូ 2013 បានបើកស្តាប់ (1877 ដង) ទាញសំលេងទុក
អោកាស​នៃ​ការ​ប្រឈម​របស់​យុវជន
ថ្ងៃសៅរ៍, 21 ខែធ្នូ 2013 បានបើកស្តាប់ (2291 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុក​រលួយ​លើ​វិស័យ​អប់​រំ
ថ្ងៃសៅរ៍, 14 ខែធ្នូ 2013 បានបើកស្តាប់ (1884 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឱកាស​ការងារ​តាមរយៈការ​ងារស្ម័គ្រ​ចិត្ត​របស់​យុវជន​
ថ្ងៃសៅរ៍, 30 ខែវិច្ឆិកា 2013 បានបើកស្តាប់ (2091 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការកែសម្រួល​ពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជួន
ថ្ងៃសៅរ៍, 23 ខែវិច្ឆិកា 2013 បានបើកស្តាប់ (1960 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនៈយុវជនលើកម្ម​វិធី​នយោបាយ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ស្តីពីការ​អប់រំ
ថ្ងៃសៅរ៍, 09 ខែវិច្ឆិកា 2013 បានបើកស្តាប់ (1977 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជននិង​ការអភិវឌ្ឍន៍​ខ្លួនឯង
ថ្ងៃសៅរ៍, 02 ខែវិច្ឆិកា 2013 បានបើកស្តាប់ (2018 ដង) ទាញសំលេងទុក
សមាជប្រជាជននៃ​បណ្តាញពហុវិស្ស័យ
ថ្ងៃសៅរ៍, 26 ខែតុលា 2013 បានបើកស្តាប់ (2048 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន​និង​គោល​នយោបាយ​គ្រឿង​ស្រវឹង
ថ្ងៃសៅរ៍, 19 ខែតុលា 2013 បានបើកស្តាប់ (2130 ដង) ទាញសំលេងទុក