ថ្ងៃសុក្រ ទី26 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃសៅរ៍»​ កម្មវិធីទៅ ឬ មិនទៅ

បញ្ហារបស់យុវជនកម្ពុជា ឆ្ពោះទៅរកវេទិកាយុវជនអាស៊ានឆ្នាំ២០១៤
ថ្ងៃសៅរ៍, 15 ខែមីនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2027 ដង) ទាញសំលេងទុក
បញ្ហារបស់យុវជនកម្ពុជា ឆ្ពោះទៅរកវេទិកាយុវជនអាស៊ានឆ្នាំ២០១៤
ថ្ងៃសៅរ៍, 15 ខែមីនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2062 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនះយុវជនលើស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ន
ថ្ងៃសៅរ៍, 08 ខែមីនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2162 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការស្វែងយល់ពីទស្សនទាននៃអំពើពុករលួយ
ថ្ងៃពុធ, 26 ខែកុម្ភៈ 2014 បានបើកស្តាប់ (2054 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំរិតនៃការទទួលសៀវភៅសិក្សារបស់សិស្ស
ថ្ងៃសៅរ៍, 22 ខែកុម្ភៈ 2014 បានបើកស្តាប់ (1849 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំរិតនៃការទទួលសៀវភៅសិក្សារបស់សិស្ស
ថ្ងៃសៅរ៍, 22 ខែកុម្ភៈ 2014 បានបើកស្តាប់ (1882 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុទ្ធនាការសកម្មភាពរបស់ក្រុមអង្កការយុវជនទាក់ទងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាអាណតិ្តទី២
ថ្ងៃសៅរ៍, 08 ខែកុម្ភៈ 2014 បានបើកស្តាប់ (1775 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និង បន្ធូភាពតានតឹងវិបតិ្តនយោបាយតាមរយះប្រពន្ធ័ផ្សព្វផ្សាយ
ថ្ងៃសៅរ៍, 25 ខែមករា 2014 បានបើកស្តាប់ (1728 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និង បន្ធូភាពតានតឹងវិបតិ្តនយោបាយតាមរយះប្រពន្ធ័ផ្សព្វផ្សាយ
ថ្ងៃសៅរ៍, 25 ខែមករា 2014 បានបើកស្តាប់ (1922 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពនយោបាយនយោបាយកម្ពជានាបច្ចុប្បន្ន
ថ្ងៃសៅរ៍, 18 ខែមករា 2014 បានបើកស្តាប់ (1969 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និង ការបណ្តាញចេញពីលំនៅដ្ឌាន
ថ្ងៃសៅរ៍, 11 ខែមករា 2014 បានបើកស្តាប់ (1870 ដង) ទាញសំលេងទុក
ភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការបែងចែកសៀវភៅគោល អប់រំ
ថ្ងៃសៅរ៍, 28 ខែធ្នូ 2013 បានបើកស្តាប់ (1791 ដង) ទាញសំលេងទុក
អោកាស​នៃ​ការ​ប្រឈម​របស់​យុវជន
ថ្ងៃសៅរ៍, 21 ខែធ្នូ 2013 បានបើកស្តាប់ (2192 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុក​រលួយ​លើ​វិស័យ​អប់​រំ
ថ្ងៃសៅរ៍, 14 ខែធ្នូ 2013 បានបើកស្តាប់ (1827 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឱកាស​ការងារ​តាមរយៈការ​ងារស្ម័គ្រ​ចិត្ត​របស់​យុវជន​
ថ្ងៃសៅរ៍, 30 ខែវិច្ឆិកា 2013 បានបើកស្តាប់ (2037 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការកែសម្រួល​ពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជួន
ថ្ងៃសៅរ៍, 23 ខែវិច្ឆិកា 2013 បានបើកស្តាប់ (1902 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនៈយុវជនលើកម្ម​វិធី​នយោបាយ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ស្តីពីការ​អប់រំ
ថ្ងៃសៅរ៍, 09 ខែវិច្ឆិកា 2013 បានបើកស្តាប់ (1916 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជននិង​ការអភិវឌ្ឍន៍​ខ្លួនឯង
ថ្ងៃសៅរ៍, 02 ខែវិច្ឆិកា 2013 បានបើកស្តាប់ (1938 ដង) ទាញសំលេងទុក
សមាជប្រជាជននៃ​បណ្តាញពហុវិស្ស័យ
ថ្ងៃសៅរ៍, 26 ខែតុលា 2013 បានបើកស្តាប់ (1986 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន​និង​គោល​នយោបាយ​គ្រឿង​ស្រវឹង
ថ្ងៃសៅរ៍, 19 ខែតុលា 2013 បានបើកស្តាប់ (2068 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជននិងគ្រោះទឹកជំនន់
ថ្ងៃសៅរ៍, 12 ខែតុលា 2013 បានបើកស្តាប់ (2104 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិកាយុវជនស្តីពី​កេរ្តិ៍ដំណែល​នយោបាយខ្មែរ​ទស្សវត្ស​ទី​៧០
ថ្ងៃសៅរ៍, 28 ខែកញ្ញា 2013 បានបើកស្តាប់ (2244 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជននិងការ​ជ្រើស​រើស​ជំនាញ​មហាវិទ្យាល័យ
ថ្ងៃសៅរ៍, 21 ខែកញ្ញា 2013 បានបើកស្តាប់ (2190 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការកសាងសន្តិភាពក្រោយការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសៅរ៍, 14 ខែកញ្ញា 2013 បានបើកស្តាប់ (2454 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុ​វជន និង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​គ្រឿង​ញៀនស្រ​វឹង
ថ្ងៃសៅរ៍, 23 ខែកក្កដា 2011 បានបើកស្តាប់ (6941 ដង) ទាញសំលេងទុក