ថ្ងៃច័ន្ទ ទី24 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃសៅរ៍»​ កម្មវិធីទៅ ឬ មិនទៅ

សេរីភាពតាមប្រពន្ធ័អ៊ីនធឹណេត
ថ្ងៃសៅរ៍, 20 ខែធ្នូ 2014 បានបើកស្តាប់ (1994 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបំផុសចលនាយុវជនដើម្បីបញ្ចប់ភាពក្រីក្រ
ថ្ងៃសៅរ៍, 13 ខែធ្នូ 2014 បានបើកស្តាប់ (1751 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិ និងសិទិ្ធមនុស្ស
ថ្ងៃសៅរ៍, 06 ខែធ្នូ 2014 បានបើកស្តាប់ (1835 ដង) ទាញសំលេងទុក
សភាយុវជនត្រាប់
ថ្ងៃសៅរ៍, 29 ខែវិច្ឆិកា 2014 បានបើកស្តាប់ (2077 ដង) ទាញសំលេងទុក
បណ្តញក្រុមយុវជនភ្នាក់ងារផ្លាស់ប្តូជាវិជ្ជមាន
ថ្ងៃសៅរ៍, 22 ខែវិច្ឆិកា 2014 បានបើកស្តាប់ (1879 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុត្តិសាស្រ្តដើម្បីកំណែទំម្រង់វិស័យអប់រំ
ថ្ងៃសៅរ៍, 15 ខែវិច្ឆិកា 2014 បានបើកស្តាប់ (1858 ដង) ទាញសំលេងទុក
កាត្រៀមខ្លួនរបស់សិស្សក្រោយប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
ថ្ងៃសៅរ៍, 18 ខែតុលា 2014 បានបើកស្តាប់ (1979 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងការប្រកួតប្រឡងសសេរអត្ថបទប្រចាំឆ្នាំ២០១៤
ថ្ងៃសៅរ៍, 11 ខែតុលា 2014 បានបើកស្តាប់ (1933 ដង) ទាញសំលេងទុក
សា្មរតីយុវជនក្នុងការលើកទឹកចិត្តគ្រូបង្រៀន
ថ្ងៃសៅរ៍, 04 ខែតុលា 2014 បានបើកស្តាប់ (2074 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិវាសន្តិភាព
ថ្ងៃសៅរ៍, 20 ខែកញ្ញា 2014 បានបើកស្តាប់ (2139 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជននិង ការងារលើកកំពស់សិទ្ធិមនុស្ស
ថ្ងៃសៅរ៍, 13 ខែកញ្ញា 2014 បានបើកស្តាប់ (1933 ដង) ទាញសំលេងទុក
លទ្ធផលកិច្ចពិភាក្សាតុមូល រវាងយុវជន និង តំណាងរាស្រ្ត វ័យក្មេង(កម្មវិធីទៅឬមិនទៅ)
ថ្ងៃសៅរ៍, 06 ខែកញ្ញា 2014 បានបើកស្តាប់ (2023 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាន(កម្មវិធីទៅឬមិនទៅ)
ថ្ងៃសៅរ៍, 30 ខែសីហា 2014 បានបើកស្តាប់ (2227 ដង) ទាញសំលេងទុក
សៀវភៅសិក្សាគោល និងយុទ្ធនាកាតាមបណ្តាញសង្គមFacebook
ថ្ងៃសៅរ៍, 23 ខែសីហា 2014 បានបើកស្តាប់ (2372 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិកាយុវជនសី្តពី(សេចកី្តពា្រងចុងក្រោយ)ការជ្រើស រើសមាជិកគណកម្មកាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគជបថ្មី
ថ្ងៃសៅរ៍, 16 ខែសីហា 2014 បានបើកស្តាប់ (2127 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនះពលរដ្ឋសហគមន៏ចំពោះការអភិវឌ្ឍន៏នៃស្ថានការណ៏នយោបាយនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃសៅរ៍, 09 ខែសីហា 2014 បានបើកស្តាប់ (2049 ដង) ទាញសំលេងទុក
ធនធានមនុស្ស និងសមាហរណកម្មតំបន់
ថ្ងៃសៅរ៍, 02 ខែសីហា 2014 បានបើកស្តាប់ (2101 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនះយុវជនលើលទ្ធផលនៃជំនួបចរចាថ្នាក់កំពូលនៃCPP &CNRP
ថ្ងៃសៅរ៍, 26 ខែកក្កដា 2014 បានបើកស្តាប់ (2170 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនះយុវជនចំពោះនយោបាយគ្រប់គ្រងរដ្ឋ
ថ្ងៃសៅរ៍, 19 ខែកក្កដា 2014 បានបើកស្តាប់ (2042 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចូលរួមរបស់យុវជនដំណើរការកំណែទំរង់បោះឆ្នោត
ថ្ងៃសៅរ៍, 05 ខែកក្កដា 2014 បានបើកស្តាប់ (1981 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនះជុំវិញការធ្លាក់ចុះថ្នាក់សិក្សាវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម​និងផលប៉ះពាល់
ថ្ងៃសៅរ៍, 28 ខែមិថុនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2157 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនះជំុវិញការបញ្ជូនពលករខ្មែរពីប្រទេសថៃមកកម្ពុជា
ថ្ងៃសៅរ៍, 21 ខែមិថុនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2133 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជនចំពោះនិន្នាការនយោបាយ
ថ្ងៃសៅរ៍, 14 ខែមិថុនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2066 ដង) ទាញសំលេងទុក
នយោបាយកម្ពុជា​ក្នុងបរិបទអន្តរជាតិ
ថ្ងៃសៅរ៍, 07 ខែមិថុនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2562 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្រី្ត និងការប្រីបណ្តាញវិចេ្ចកវិទ្យា
ថ្ងៃសៅរ៍, 31 ខែឧសភា 2014 បានបើកស្តាប់ (2236 ដង) ទាញសំលេងទុក