ថ្ងៃសុក្រ ទី26 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃសៅរ៍»​ កម្មវិធីទៅ ឬ មិនទៅ

យុត្តិសាស្រ្តដើម្បីកំណែទំម្រង់វិស័យអប់រំ
ថ្ងៃសៅរ៍, 15 ខែវិច្ឆិកា 2014 បានបើកស្តាប់ (1772 ដង) ទាញសំលេងទុក
កាត្រៀមខ្លួនរបស់សិស្សក្រោយប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
ថ្ងៃសៅរ៍, 18 ខែតុលា 2014 បានបើកស្តាប់ (1922 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងការប្រកួតប្រឡងសសេរអត្ថបទប្រចាំឆ្នាំ២០១៤
ថ្ងៃសៅរ៍, 11 ខែតុលា 2014 បានបើកស្តាប់ (1878 ដង) ទាញសំលេងទុក
សា្មរតីយុវជនក្នុងការលើកទឹកចិត្តគ្រូបង្រៀន
ថ្ងៃសៅរ៍, 04 ខែតុលា 2014 បានបើកស្តាប់ (2018 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិវាសន្តិភាព
ថ្ងៃសៅរ៍, 20 ខែកញ្ញា 2014 បានបើកស្តាប់ (2068 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជននិង ការងារលើកកំពស់សិទ្ធិមនុស្ស
ថ្ងៃសៅរ៍, 13 ខែកញ្ញា 2014 បានបើកស្តាប់ (1880 ដង) ទាញសំលេងទុក
លទ្ធផលកិច្ចពិភាក្សាតុមូល រវាងយុវជន និង តំណាងរាស្រ្ត វ័យក្មេង(កម្មវិធីទៅឬមិនទៅ)
ថ្ងៃសៅរ៍, 06 ខែកញ្ញា 2014 បានបើកស្តាប់ (1970 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាន(កម្មវិធីទៅឬមិនទៅ)
ថ្ងៃសៅរ៍, 30 ខែសីហា 2014 បានបើកស្តាប់ (2139 ដង) ទាញសំលេងទុក
សៀវភៅសិក្សាគោល និងយុទ្ធនាកាតាមបណ្តាញសង្គមFacebook
ថ្ងៃសៅរ៍, 23 ខែសីហា 2014 បានបើកស្តាប់ (2244 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិកាយុវជនសី្តពី(សេចកី្តពា្រងចុងក្រោយ)ការជ្រើស រើសមាជិកគណកម្មកាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគជបថ្មី
ថ្ងៃសៅរ៍, 16 ខែសីហា 2014 បានបើកស្តាប់ (2061 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនះពលរដ្ឋសហគមន៏ចំពោះការអភិវឌ្ឍន៏នៃស្ថានការណ៏នយោបាយនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃសៅរ៍, 09 ខែសីហា 2014 បានបើកស្តាប់ (1994 ដង) ទាញសំលេងទុក
ធនធានមនុស្ស និងសមាហរណកម្មតំបន់
ថ្ងៃសៅរ៍, 02 ខែសីហា 2014 បានបើកស្តាប់ (2036 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនះយុវជនលើលទ្ធផលនៃជំនួបចរចាថ្នាក់កំពូលនៃCPP &CNRP
ថ្ងៃសៅរ៍, 26 ខែកក្កដា 2014 បានបើកស្តាប់ (2115 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនះយុវជនចំពោះនយោបាយគ្រប់គ្រងរដ្ឋ
ថ្ងៃសៅរ៍, 19 ខែកក្កដា 2014 បានបើកស្តាប់ (1955 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចូលរួមរបស់យុវជនដំណើរការកំណែទំរង់បោះឆ្នោត
ថ្ងៃសៅរ៍, 05 ខែកក្កដា 2014 បានបើកស្តាប់ (1926 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនះជុំវិញការធ្លាក់ចុះថ្នាក់សិក្សាវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម​និងផលប៉ះពាល់
ថ្ងៃសៅរ៍, 28 ខែមិថុនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2098 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនះជំុវិញការបញ្ជូនពលករខ្មែរពីប្រទេសថៃមកកម្ពុជា
ថ្ងៃសៅរ៍, 21 ខែមិថុនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2069 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជនចំពោះនិន្នាការនយោបាយ
ថ្ងៃសៅរ៍, 14 ខែមិថុនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2013 ដង) ទាញសំលេងទុក
នយោបាយកម្ពុជា​ក្នុងបរិបទអន្តរជាតិ
ថ្ងៃសៅរ៍, 07 ខែមិថុនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2422 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្រី្ត និងការប្រីបណ្តាញវិចេ្ចកវិទ្យា
ថ្ងៃសៅរ៍, 31 ខែឧសភា 2014 បានបើកស្តាប់ (2186 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាននៅរដ្ឋធានីភ្នំពេញ
ថ្ងៃសៅរ៍, 24 ខែឧសភា 2014 បានបើកស្តាប់ (1982 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការលប់បំបាត់អំពើពុករលួយប្រឡងបាក់ឌុប
ថ្ងៃសៅរ៍, 17 ខែឧសភា 2014 បានបើកស្តាប់ (2151 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជននិង​ការគ្រប់គ្រងបែបទំនើប
ថ្ងៃសៅរ៍, 03 ខែឧសភា 2014 បានបើកស្តាប់ (2305 ដង) ទាញសំលេងទុក
វិធានការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយក្នុងការប្រលងបាក់ឌុប
ថ្ងៃសៅរ៍, 05 ខែមេសា 2014 បានបើកស្តាប់ (2104 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិកាយុវជនអាស៊ាន២០១៤
ថ្ងៃសៅរ៍, 29 ខែមីនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2265 ដង) ទាញសំលេងទុក