ថ្ងៃពុធ ទី16 ខែសីហា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃសៅរ៍»​ កម្មវិធីទៅ ឬ មិនទៅ

យុវជន និងការត្រៀមខ្លួនដើម្បីទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិ
ថ្ងៃសៅរ៍, 05 ខែសីហា 2017 បានបើកស្តាប់ (88 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផលប៉ះពាល់នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីកសិកម្ម
ថ្ងៃសៅរ៍, 29 ខែកក្កដា 2017 បានបើកស្តាប់ (100 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងការចូលរួមក្នុងកិច្ចការសង្គម
ថ្ងៃសៅរ៍, 08 ខែកក្កដា 2017 បានបើកស្តាប់ (123 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចូលរួមរបស់យុវជន ក្នុងវិស័យនយោបាយ
ថ្ងៃសៅរ៍, 24 ខែមិថុនា 2017 បានបើកស្តាប់ (177 ដង) ទាញសំលេងទុក
តើយុវជនគួរធ្វើអ្វីទៀតក្រោយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់
ថ្ងៃសៅរ៍, 10 ខែមិថុនា 2017 បានបើកស្តាប់ (207 ដង) ទាញសំលេងទុក
«ការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោត និងសេចក្តីរាយការណ៍ពីការសង្កេតការណ៍តាមបណ្តាខេត្ត»
ថ្ងៃសៅរ៍, 03 ខែមិថុនា 2017 បានបើកស្តាប់ (307 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីរបស់យុវជនក្នុងដំណើរការ ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់
ថ្ងៃសៅរ៍, 27 ខែឧសភា 2017 បានបើកស្តាប់ (446 ដង) ទាញសំលេងទុក
សារៈសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់
ថ្ងៃសៅរ៍, 20 ខែឧសភា 2017 បានបើកស្តាប់ (214 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវតី ​និងការអប់រំ
ថ្ងៃសៅរ៍, 13 ខែឧសភា 2017 បានបើកស្តាប់ (221 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងគ្រឿងស្រវឹង
ថ្ងៃសៅរ៍, 06 ខែឧសភា 2017 បានបើកស្តាប់ (392 ដង) ទាញសំលេងទុក
នយោបាយ និង​ការការពារបរិស្ថាន ឃុំសង្កាត់
ថ្ងៃសៅរ៍, 29 ខែមេសា 2017 បានបើកស្តាប់ (288 ដង) ទាញសំលេងទុក
លទ្ធផលការផ្តល់ពិន្ទុការអនុវត្ត និងបំពេញគោលនយោបាយមិនមានសូចចនាករច្បាស់លាស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥ឆ្នាំទី៣
ថ្ងៃសៅរ៍, 22 ខែមេសា 2017 បានបើកស្តាប់ (470 ដង) ទាញសំលេងទុក
សារៈសំខាន់របស់យុវជនក្នុងការចូលរួមដំណើរការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសៅរ៍, 08 ខែមេសា 2017 បានបើកស្តាប់ (466 ដង) ទាញសំលេងទុក
លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃ គោលនយោបាយមានសូចនាករម្ចាស់លាស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល
ថ្ងៃសៅរ៍, 18 ខែមីនា 2017 បានបើកស្តាប់ (657 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និង ការសង្កេតការណ៏បោះឆ្នោត
ថ្ងៃសៅរ៍, 11 ខែមីនា 2017 បានបើកស្តាប់ (674 ដង) ទាញសំលេងទុក
របាយការណ៏ ការសង្កេតសភា និងតំណាងរាស្រ្តឆ្នាំទី៣ នីតិកាលទី៥
ថ្ងៃសៅរ៍, 04 ខែមីនា 2017 បានបើកស្តាប់ (706 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចាប់ខ្លួនអ្នកវិភាគលោក គឹម សុខ
ថ្ងៃសៅរ៍, 18 ខែកុម្ភៈ 2017 បានបើកស្តាប់ (770 ដង) ទាញសំលេងទុក
សារៈសំខាន់នៃការទៅពិនិត្យឈ្មោះបញ្ចីបោះឆ្នោតដំបូង
ថ្ងៃសៅរ៍, 14 ខែមករា 2017 បានបើកស្តាប់ (808 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង និងសារៈសំខាន់នៃការទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះ
ថ្ងៃសៅរ៍, 07 ខែមករា 2017 បានបើកស្តាប់ (761 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិវាសិទិ្ធមនុស្ស១០ធ្នូ និង អ្នកកាេពារសិទ្ធិមនុស្ស
ថ្ងៃសៅរ៍, 10 ខែធ្នូ 2016 បានបើកស្តាប់ (672 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចូលរួមរបស់យុវជន ក្នុងដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសៅរ៍, 03 ខែធ្នូ 2016 បានបើកស្តាប់ (841 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនះយល់ឃើញជុំវិញដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសៅរ៍, 26 ខែវិច្ឆិកា 2016 បានបើកស្តាប់ (747 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចូលរួមរបស់យុវជន ស្រ្តីក្នុងដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសៅរ៍, 19 ខែវិច្ឆិកា 2016 បានបើកស្តាប់ (818 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការប្រឈម និងដំណោះសា្រយក្នុងដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសៅរ៍, 12 ខែវិច្ឆិកា 2016 បានបើកស្តាប់ (787 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្រ្តី ​និង ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត​(ទៅឬ មិនទៅ)
ថ្ងៃសៅរ៍, 22 ខែតុលា 2016 បានបើកស្តាប់ (860 ដង) ទាញសំលេងទុក