ថ្ងៃអង្គារ ទី27 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃសុក្រ» កម្មវិធីឃ្លាំមើលប្រចាំសប្តាហ៍

យុវជន និងកាតព្វកិច្ចយោធា ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសៅរ៍, 30 ខែមករា 2010 បានបើកស្តាប់ (4005 ដង) ទាញសំលេងទុក
គោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ
ថ្ងៃសុក្រ, 05 ខែកុម្ភៈ 2010 បានបើកស្តាប់ (4264 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសដល់កសិករ
ថ្ងៃសុក្រ, 12 ខែកុម្ភៈ 2010 បានបើកស្តាប់ (4017 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំ ២០០៩ ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 26 ខែកុម្ភៈ 2010 បានបើកស្តាប់ (4152 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការអនុវត្ដច្បាប់ របស់មន្ដ្រីនគរបាល ប៉ូលិស ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 28 ខែកុម្ភៈ 2010 បានបើកស្តាប់ (4228 ដង) ទាញសំលេងទុក
ដំណើការវិមជ្ឍការ និង វិសហមជ្ឍការ
ថ្ងៃសុក្រ, 05 ខែមីនា 2010 បានបើកស្តាប់ (5905 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបង្ដើតស្ថាបន៏ជាតិមួយដែលមានលក្ខណៈឯករាជ្យ
ថ្ងៃសុក្រ, 19 ខែមីនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4164 ដង) ទាញសំលេងទុក
វិធានាការបង្ក្រាបអំពើឧបាយមុខរបស់រដ្ឋាភិបាល
ថ្ងៃសុក្រ, 09 ខែមេសា 2010 បានបើកស្តាប់ (4213 ដង) ទាញសំលេងទុក
កម្មវិធីពិសេសជូនពរឆ្នាំខាល ថ្ងៃទី៣
ថ្ងៃសុក្រ, 16 ខែមេសា 2010 បានបើកស្តាប់ (4129 ដង) ទាញសំលេងទុក
អភិបាលកិច្ច សេដ្ឋកិច្ច ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 23 ខែមេសា 2010 បានបើកស្តាប់ (4004 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបង្កើតស្ថាប័នជាតិមួយដែលមានលក្ខណៈឯករាជ្យ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 30 ខែមេសា 2010 បានបើកស្តាប់ (4169 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសដល់កសិករ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 07 ខែឧសភា 2010 បានបើកស្តាប់ (3963 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុត្ដិសាស្ដ្រអភិឌ្ឍន៏ជាតិរបស់រដ្ឋផ្ដោតលើគោលនយោបាយដីធ្លី និងសន្ដិសុខស្បៀង
ថ្ងៃសុក្រ, 21 ខែឧសភា 2010 បានបើកស្តាប់ (4298 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទីលានប្រកួតក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យ
ថ្ងៃសុក្រ, 28 ខែឧសភា 2010 បានបើកស្តាប់ (4155 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពប្រជុំ និងធ្វើបាតុកម្មដោយសន្ដិវិធី ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 11 ខែមិថុនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4122 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់រដ្ឋបាលសាធារណះ ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 25 ខែមិថុនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4727 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រជាធិបតេយ្យ និង ជំនួញ
ថ្ងៃសុក្រ, 02 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (4040 ដង) ទាញសំលេងទុក
សួនសេរីភាព (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 16 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (3783 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពសិទ្ឋទទួលព័ត៌មាន
ថ្ងៃសុក្រ, 23 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (4189 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ធិមនុស្សពាក់ពន្ធ័ និងពន្ធនាគារ
ថ្ងៃសុក្រ, 30 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (4136 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពទទួលពត៌មាននៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មរ៉ែ ប្រេងនិងឧស្ម័ន ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 06 ខែសីហា 2010 បានបើកស្តាប់ (4159 ដង) ទាញសំលេងទុក
ថវិកាជាតិឆ្នាំ២០១១ និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ
ថ្ងៃសុក្រ, 13 ខែសីហា 2010 បានបើកស្តាប់ (4194 ដង) ទាញសំលេងទុក
នយោបាយរដ្ឋាភិបាលទាក់ទងការបរទេស
ថ្ងៃសុក្រ, 20 ខែសីហា 2010 បានបើកស្តាប់ (4202 ដង) ទាញសំលេងទុក
នយោបាយនាំស្រូវទៅក្រៅប្រទេស
ថ្ងៃសុក្រ, 27 ខែសីហា 2010 បានបើកស្តាប់ (4012 ដង) ទាញសំលេងទុក