ថ្ងៃច័ន្ទ ទី22 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃសុក្រ» កម្មវិធីឃ្លាំមើលប្រចាំសប្តាហ៍

ការអនុវត្ដច្បាប់ របស់មន្ដ្រីនគរបាល ប៉ូលិស ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 28 ខែកុម្ភៈ 2010 បានបើកស្តាប់ (4177 ដង) ទាញសំលេងទុក
ដំណើការវិមជ្ឍការ និង វិសហមជ្ឍការ
ថ្ងៃសុក្រ, 05 ខែមីនា 2010 បានបើកស្តាប់ (5685 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបង្ដើតស្ថាបន៏ជាតិមួយដែលមានលក្ខណៈឯករាជ្យ
ថ្ងៃសុក្រ, 19 ខែមីនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4103 ដង) ទាញសំលេងទុក
វិធានាការបង្ក្រាបអំពើឧបាយមុខរបស់រដ្ឋាភិបាល
ថ្ងៃសុក្រ, 09 ខែមេសា 2010 បានបើកស្តាប់ (4149 ដង) ទាញសំលេងទុក
កម្មវិធីពិសេសជូនពរឆ្នាំខាល ថ្ងៃទី៣
ថ្ងៃសុក្រ, 16 ខែមេសា 2010 បានបើកស្តាប់ (4073 ដង) ទាញសំលេងទុក
អភិបាលកិច្ច សេដ្ឋកិច្ច ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 23 ខែមេសា 2010 បានបើកស្តាប់ (3955 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបង្កើតស្ថាប័នជាតិមួយដែលមានលក្ខណៈឯករាជ្យ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 30 ខែមេសា 2010 បានបើកស្តាប់ (4117 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសដល់កសិករ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 07 ខែឧសភា 2010 បានបើកស្តាប់ (3922 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុត្ដិសាស្ដ្រអភិឌ្ឍន៏ជាតិរបស់រដ្ឋផ្ដោតលើគោលនយោបាយដីធ្លី និងសន្ដិសុខស្បៀង
ថ្ងៃសុក្រ, 21 ខែឧសភា 2010 បានបើកស្តាប់ (4243 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទីលានប្រកួតក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យ
ថ្ងៃសុក្រ, 28 ខែឧសភា 2010 បានបើកស្តាប់ (4093 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពប្រជុំ និងធ្វើបាតុកម្មដោយសន្ដិវិធី ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 11 ខែមិថុនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4066 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់រដ្ឋបាលសាធារណះ ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 25 ខែមិថុនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4522 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រជាធិបតេយ្យ និង ជំនួញ
ថ្ងៃសុក្រ, 02 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (3976 ដង) ទាញសំលេងទុក
សួនសេរីភាព (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 16 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (3741 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពសិទ្ឋទទួលព័ត៌មាន
ថ្ងៃសុក្រ, 23 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (4132 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ធិមនុស្សពាក់ពន្ធ័ និងពន្ធនាគារ
ថ្ងៃសុក្រ, 30 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (4093 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពទទួលពត៌មាននៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មរ៉ែ ប្រេងនិងឧស្ម័ន ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 06 ខែសីហា 2010 បានបើកស្តាប់ (4105 ដង) ទាញសំលេងទុក
ថវិកាជាតិឆ្នាំ២០១១ និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ
ថ្ងៃសុក្រ, 13 ខែសីហា 2010 បានបើកស្តាប់ (4139 ដង) ទាញសំលេងទុក
នយោបាយរដ្ឋាភិបាលទាក់ទងការបរទេស
ថ្ងៃសុក្រ, 20 ខែសីហា 2010 បានបើកស្តាប់ (4140 ដង) ទាញសំលេងទុក
នយោបាយនាំស្រូវទៅក្រៅប្រទេស
ថ្ងៃសុក្រ, 27 ខែសីហា 2010 បានបើកស្តាប់ (3971 ដង) ទាញសំលេងទុក