ថ្ងៃអង្គារ ទី22 ខែសីហា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃសុក្រ» កម្មវិធីឃ្លាំមើលប្រចាំសប្តាហ៍

ការបង់ពន្ឋផ្ទាល់ និងភាពជាម្ចាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ថ្ងៃសុក្រ, 04 ខែធ្នូ 2009 បានបើកស្តាប់ (4300 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
ថ្ងៃសុក្រ, 18 ខែធ្នូ 2009 បានបើកស្តាប់ (4385 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ឋជនភៀសខ្លួន (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 01 ខែមករា 2010 បានបើកស្តាប់ (4252 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពជាមូលដ្ឋាន
ថ្ងៃសៅរ៍, 09 ខែមករា 2010 បានបើកស្តាប់ (4475 ដង) ទាញសំលេងទុក
នយោបាយ និងបញ្ហាព្រំដែន
ថ្ងៃសុក្រ, 15 ខែមករា 2010 បានបើកស្តាប់ (4173 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ
ថ្ងៃសុក្រ, 22 ខែមករា 2010 បានបើកស្តាប់ (4194 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងកាតព្វកិច្ចយោធា ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសៅរ៍, 30 ខែមករា 2010 បានបើកស្តាប់ (4090 ដង) ទាញសំលេងទុក
គោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ
ថ្ងៃសុក្រ, 05 ខែកុម្ភៈ 2010 បានបើកស្តាប់ (4349 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសដល់កសិករ
ថ្ងៃសុក្រ, 12 ខែកុម្ភៈ 2010 បានបើកស្តាប់ (4105 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំ ២០០៩ ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 26 ខែកុម្ភៈ 2010 បានបើកស្តាប់ (4240 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការអនុវត្ដច្បាប់ របស់មន្ដ្រីនគរបាល ប៉ូលិស ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 28 ខែកុម្ភៈ 2010 បានបើកស្តាប់ (4320 ដង) ទាញសំលេងទុក
ដំណើការវិមជ្ឍការ និង វិសហមជ្ឍការ
ថ្ងៃសុក្រ, 05 ខែមីនា 2010 បានបើកស្តាប់ (6098 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបង្ដើតស្ថាបន៏ជាតិមួយដែលមានលក្ខណៈឯករាជ្យ
ថ្ងៃសុក្រ, 19 ខែមីនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4251 ដង) ទាញសំលេងទុក
វិធានាការបង្ក្រាបអំពើឧបាយមុខរបស់រដ្ឋាភិបាល
ថ្ងៃសុក្រ, 09 ខែមេសា 2010 បានបើកស្តាប់ (4292 ដង) ទាញសំលេងទុក
កម្មវិធីពិសេសជូនពរឆ្នាំខាល ថ្ងៃទី៣
ថ្ងៃសុក្រ, 16 ខែមេសា 2010 បានបើកស្តាប់ (4213 ដង) ទាញសំលេងទុក
អភិបាលកិច្ច សេដ្ឋកិច្ច ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 23 ខែមេសា 2010 បានបើកស្តាប់ (4090 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបង្កើតស្ថាប័នជាតិមួយដែលមានលក្ខណៈឯករាជ្យ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 30 ខែមេសា 2010 បានបើកស្តាប់ (4259 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសដល់កសិករ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 07 ខែឧសភា 2010 បានបើកស្តាប់ (4053 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុត្ដិសាស្ដ្រអភិឌ្ឍន៏ជាតិរបស់រដ្ឋផ្ដោតលើគោលនយោបាយដីធ្លី និងសន្ដិសុខស្បៀង
ថ្ងៃសុក្រ, 21 ខែឧសភា 2010 បានបើកស្តាប់ (4376 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទីលានប្រកួតក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យ
ថ្ងៃសុក្រ, 28 ខែឧសភា 2010 បានបើកស្តាប់ (4241 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពប្រជុំ និងធ្វើបាតុកម្មដោយសន្ដិវិធី ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 11 ខែមិថុនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4200 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់រដ្ឋបាលសាធារណះ ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 25 ខែមិថុនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4857 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រជាធិបតេយ្យ និង ជំនួញ
ថ្ងៃសុក្រ, 02 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (4123 ដង) ទាញសំលេងទុក
សួនសេរីភាព (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 16 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (3858 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពសិទ្ឋទទួលព័ត៌មាន
ថ្ងៃសុក្រ, 23 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (4267 ដង) ទាញសំលេងទុក