ថ្ងៃអង្គារ ទី25 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃសុក្រ» កម្មវិធីឃ្លាំមើលប្រចាំសប្តាហ៍

ជម្រើសកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្សប្រកួតប្រជែង នៃការកំណែទំរង់រដ្ឋសភា
ថ្ងៃសុក្រ, 07 ខែតុលា 2016 បានបើកស្តាប់ (723 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជម្រើសកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្សប្រកួតប្រជែងនៃការកំណែទំរង់កសិកម្ម
ថ្ងៃសុក្រ, 23 ខែកញ្ញា 2016 បានបើកស្តាប់ (754 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជម្រើសកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្សប្រកួតប្រជែង នៃការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ
ថ្ងៃសុក្រ, 09 ខែកញ្ញា 2016 បានបើកស្តាប់ (915 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជម្រើសកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្សប្រកួតប្រជែង កំណែទម្រង់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងឃុំសង្កាត់
ថ្ងៃសុក្រ, 19 ខែសីហា 2016 បានបើកស្តាប់ (867 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជម្រើសកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្សប្រកួតប្រជែង នៃការកែទម្រង់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ
ថ្ងៃសុក្រ, 12 ខែសីហា 2016 បានបើកស្តាប់ (780 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជម្រើសកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្សប្រកួតប្រជែង នៃការកែទម្រង់តុលាកា
ថ្ងៃសុក្រ, 05 ខែសីហា 2016 បានបើកស្តាប់ (813 ដង) ទាញសំលេងទុក
អត្ថន័យការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នងការចូលរួមដង្ហែរសព លោកបណ្ឌិត កែម ឡី
ថ្ងៃសុក្រ, 29 ខែកក្កដា 2016 បានបើកស្តាប់ (642 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពបន្តផ្ទាល់ពីបុណ្យសពគំរប់៧ថ្ងៃលោកបណ្ឌិតកែម ឡី ពីវត្តពោធិយារាមហៅវត្តចាស់
ថ្ងៃសុក្រ, 15 ខែកក្កដា 2016 បានបើកស្តាប់ (887 ដង) ទាញសំលេងទុក
តើជំហរអព្យាក្រិតភាព និងការស្ងៀមសា្ងត់ ជួយទៅដល់អ្នកជិះជាន់ និងអ្នករំលោភបំពានមែនដែរឬទេ?
ថ្ងៃសុក្រ, 08 ខែកក្កដា 2016 បានបើកស្តាប់ (924 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រជាធិបតេយ្យដោយផ្ទាល់
ថ្ងៃសុក្រ, 01 ខែកក្កដា 2016 បានបើកស្តាប់ (866 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពឯករាជ្យភាព និងសុវត្ថភាពរបស់គជប
ថ្ងៃសុក្រ, 10 ខែមិថុនា 2016 បានបើកស្តាប់ (918 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទំនាស់នយោបាយមុនការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសុក្រ, 03 ខែមិថុនា 2016 បានបើកស្តាប់ (984 ដង) ទាញសំលេងទុក
បរិយាកាសនយោបាយ មុនការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសុក្រ, 06 ខែឧសភា 2016 បានបើកស្តាប់ (863 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីតុលាការ ទល់ជាមួយនិង តួនាទីរដ្ឋសភា
ថ្ងៃសុក្រ, 22 ខែមេសា 2016 បានបើកស្តាប់ (3170 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថេភាពតម្លៃទីផ្សារសេរី
ថ្ងៃសុក្រ, 08 ខែមេសា 2016 បានបើកស្តាប់ (1088 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការរកឃើញលទ្ធផលស្រាវជ្រាវស្តីពីនិន្នាការ នយោបាយ និងលំនាំនៃការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសុក្រ, 01 ខែមេសា 2016 បានបើកស្តាប់ (1102 ដង) ទាញសំលេងទុក
វិស័យកសិកម្ម និងការកំណត់នាំចេញស្រូវ អង្គរ
ថ្ងៃសុក្រ, 18 ខែមីនា 2016 បានបើកស្តាប់ (1023 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពសហជីពនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃសុក្រ, 11 ខែមីនា 2016 បានបើកស្តាប់ (1141 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការអនុវត្តន៏គោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលឆ្នាំ២០១៥
ថ្ងៃសុក្រ, 26 ខែកុម្ភៈ 2016 បានបើកស្តាប់ (1004 ដង) ទាញសំលេងទុក
របាយការណ៏ សិទ្ធពលរដ្ឋនិង សេរីភាពឆ្នាំ២០១៦
ថ្ងៃសុក្រ, 19 ខែកុម្ភៈ 2016 បានបើកស្តាប់ (937 ដង) ទាញសំលេងទុក
របាយការណ៏អំពើពុករលួយនៅប្រទេសកម្ពុជា
ថ្ងៃសុក្រ, 05 ខែកុម្ភៈ 2016 បានបើកស្តាប់ (902 ដង) ទាញសំលេងទុក
វិធានការ និងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ
ថ្ងៃសុក្រ, 22 ខែមករា 2016 បានបើកស្តាប់ (1376 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការលើកលែងពន្ធ និងផ្ទរកម្មសិទ្ធ ដីធ្លី
ថ្ងៃសុក្រ, 15 ខែមករា 2016 បានបើកស្តាប់ (1394 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការផ្តើមពិនិត្យមើលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សហជីព ទេ្វរបក្ស
ថ្ងៃសុក្រ, 08 ខែមករា 2016 បានបើកស្តាប់ (1397 ដង) ទាញសំលេងទុក
របាយការណ៏​អង្គការសហប្រជាជាតិ ស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៏ មនុស្ស
ថ្ងៃសុក្រ, 25 ខែធ្នូ 2015 បានបើកស្តាប់ (1633 ដង) ទាញសំលេងទុក