ថ្ងៃពុធ ទី24 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃសុក្រ» កម្មវិធីឃ្លាំមើលប្រចាំសប្តាហ៍

ស្ថានភាពបន្តផ្ទាល់ពីបុណ្យសពគំរប់៧ថ្ងៃលោកបណ្ឌិតកែម ឡី ពីវត្តពោធិយារាមហៅវត្តចាស់
ថ្ងៃសុក្រ, 15 ខែកក្កដា 2016 បានបើកស្តាប់ (835 ដង) ទាញសំលេងទុក
តើជំហរអព្យាក្រិតភាព និងការស្ងៀមសា្ងត់ ជួយទៅដល់អ្នកជិះជាន់ និងអ្នករំលោភបំពានមែនដែរឬទេ?
ថ្ងៃសុក្រ, 08 ខែកក្កដា 2016 បានបើកស្តាប់ (869 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រជាធិបតេយ្យដោយផ្ទាល់
ថ្ងៃសុក្រ, 01 ខែកក្កដា 2016 បានបើកស្តាប់ (812 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពឯករាជ្យភាព និងសុវត្ថភាពរបស់គជប
ថ្ងៃសុក្រ, 10 ខែមិថុនា 2016 បានបើកស្តាប់ (868 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទំនាស់នយោបាយមុនការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសុក្រ, 03 ខែមិថុនា 2016 បានបើកស្តាប់ (936 ដង) ទាញសំលេងទុក
បរិយាកាសនយោបាយ មុនការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសុក្រ, 06 ខែឧសភា 2016 បានបើកស្តាប់ (808 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីតុលាការ ទល់ជាមួយនិង តួនាទីរដ្ឋសភា
ថ្ងៃសុក្រ, 22 ខែមេសា 2016 បានបើកស្តាប់ (2429 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថេភាពតម្លៃទីផ្សារសេរី
ថ្ងៃសុក្រ, 08 ខែមេសា 2016 បានបើកស្តាប់ (1034 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការរកឃើញលទ្ធផលស្រាវជ្រាវស្តីពីនិន្នាការ នយោបាយ និងលំនាំនៃការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសុក្រ, 01 ខែមេសា 2016 បានបើកស្តាប់ (1042 ដង) ទាញសំលេងទុក
វិស័យកសិកម្ម និងការកំណត់នាំចេញស្រូវ អង្គរ
ថ្ងៃសុក្រ, 18 ខែមីនា 2016 បានបើកស្តាប់ (962 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពសហជីពនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃសុក្រ, 11 ខែមីនា 2016 បានបើកស្តាប់ (1088 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការអនុវត្តន៏គោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលឆ្នាំ២០១៥
ថ្ងៃសុក្រ, 26 ខែកុម្ភៈ 2016 បានបើកស្តាប់ (951 ដង) ទាញសំលេងទុក
របាយការណ៏ សិទ្ធពលរដ្ឋនិង សេរីភាពឆ្នាំ២០១៦
ថ្ងៃសុក្រ, 19 ខែកុម្ភៈ 2016 បានបើកស្តាប់ (882 ដង) ទាញសំលេងទុក
របាយការណ៏អំពើពុករលួយនៅប្រទេសកម្ពុជា
ថ្ងៃសុក្រ, 05 ខែកុម្ភៈ 2016 បានបើកស្តាប់ (846 ដង) ទាញសំលេងទុក
វិធានការ និងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ
ថ្ងៃសុក្រ, 22 ខែមករា 2016 បានបើកស្តាប់ (1321 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការលើកលែងពន្ធ និងផ្ទរកម្មសិទ្ធ ដីធ្លី
ថ្ងៃសុក្រ, 15 ខែមករា 2016 បានបើកស្តាប់ (1275 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការផ្តើមពិនិត្យមើលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សហជីព ទេ្វរបក្ស
ថ្ងៃសុក្រ, 08 ខែមករា 2016 បានបើកស្តាប់ (1337 ដង) ទាញសំលេងទុក
របាយការណ៏​អង្គការសហប្រជាជាតិ ស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៏ មនុស្ស
ថ្ងៃសុក្រ, 25 ខែធ្នូ 2015 បានបើកស្តាប់ (1525 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចព្រមព្រៀង បម្រែបម្រួល អាកាសធាតុ ពិភពលោក
ថ្ងៃសុក្រ, 18 ខែធ្នូ 2015 បានបើកស្តាប់ (1476 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពប្រើប្រាស់អ៊ីនធឹណិតនិងការគ្រប់គ្រងប្រពន្ធ័ផ្សព្វផ្សាយ
ថ្ងៃសុក្រ, 11 ខែធ្នូ 2015 បានបើកស្តាប់ (1128 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការត្រៀមអន្តរកាល នៃការផ្ទរអំណាចដោយសន្តិវិធី
ថ្ងៃសុក្រ, 27 ខែវិច្ឆិកា 2015 បានបើកស្តាប់ (1164 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្តីពីតម្លាភាពថវិកាជាតិ
ថ្ងៃសុក្រ, 20 ខែវិច្ឆិកា 2015 បានបើកស្តាប់ (1674 ដង) ទាញសំលេងទុក
ថវិកាជាតិឆ្នាំ២០១៦
ថ្ងៃសុក្រ, 30 ខែតុលា 2015 បានបើកស្តាប់ (1503 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការធ្លាក់ចុះកំណើនសេដ្ឋកិច្ច មុនការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសុក្រ, 09 ខែតុលា 2015 បានបើកស្តាប់ (1239 ដង) ទាញសំលេងទុក
គោលដៅអភិវឌ្ឍន៏ ចីរភាពក្រោយ ឆ្នាំ២០១៥ដល់២០៣០
ថ្ងៃសុក្រ, 02 ខែតុលា 2015 បានបើកស្តាប់ (1445 ដង) ទាញសំលេងទុក