ថ្ងៃអង្គារ ទី22 ខែសីហា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃសុក្រ» កម្មវិធីឃ្លាំមើលប្រចាំសប្តាហ៍

ការបែងចែកដី និងកម្មវិធីនយោបាយ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 27 ខែមិថុនា 2008 បានបើកស្តាប់ (5035 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសុក្រ, 04 ខែកក្កដា 2008 បានបើកស្តាប់ (4315 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ
ថ្ងៃសុក្រ, 11 ខែកក្កដា 2008 បានបើកស្តាប់ (5310 ដង) ទាញសំលេងទុក
ច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងវិធានការអនុវត្ដ វគ្គទី៣ (បញ្ចប់)
ថ្ងៃសុក្រ, 18 ខែកក្កដា 2008 បានបើកស្តាប់ (4599 ដង) ទាញសំលេងទុក
បញ្ហាអទិភាពចំនួន៣ដែលគណបក្សយកចិត្ដទុកដាក់ធ្វើក្រោយពេលជាប់ឆ្នោត(វគ្គ៦) បញ្ចប់
ថ្ងៃសុក្រ, 25 ខែកក្កដា 2008 បានបើកស្តាប់ (4359 ដង) ទាញសំលេងទុក
ពិនិត្យលទ្ធផលបោះឆ្នោត (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 03 ខែសីហា 2008 បានបើកស្តាប់ (4474 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបង្កើត សភា រដ្ឋាភិបាល ក្រោយការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសុក្រ, 08 ខែសីហា 2008 បានបើកស្តាប់ (4171 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិសង្គមស៊ីវិលលើគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលថ្មី
ថ្ងៃសុក្រ, 15 ខែសីហា 2008 បានបើកស្តាប់ (4557 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់ច្បាប់ជាអទិភាព (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 29 ខែសីហា 2008 បានបើកស្តាប់ (3950 ដង) ទាញសំលេងទុក
បោះឆ្នោតជាកញ្ចប់
ថ្ងៃសុក្រ, 05 ខែកញ្ញា 2008 បានបើកស្តាប់ (4874 ដង) ទាញសំលេងទុក
គោលនយោបាយពន្ធ
ថ្ងៃសុក្រ, 12 ខែកញ្ញា 2008 បានបើកស្តាប់ (4932 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីគណកម្មការសភា
ថ្ងៃសុក្រ, 19 ខែកញ្ញា 2008 បានបើកស្តាប់ (4390 ដង) ទាញសំលេងទុក
ថវិកាជាតិឆ្នាំ២០០៩ និងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 28 ខែកញ្ញា 2008 បានបើកស្តាប់ (4141 ដង) ទាញសំលេងទុក
យន្ដការសិទ្ធិមនុស្ស ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 03 ខែតុលា 2008 បានបើកស្តាប់ (4541 ដង) ទាញសំលេងទុក
ពាក្យពិតរែងស្លែង ពាក្យស្លែងរែងស្អប់
ថ្ងៃសុក្រ, 10 ខែតុលា 2008 បានបើកស្តាប់ (4281 ដង) ទាញសំលេងទុក
ពាក្យស្លោកធនញ្ចយ៏ស្ដីពី (បើសោយត្រីព្រួលកុំចោលស្រកា បើសោយត្រីប្រា កុំចោលស្រកី)
ថ្ងៃសុក្រ, 17 ខែតុលា 2008 បានបើកស្តាប់ (4387 ដង) ទាញសំលេងទុក
លទ្ធផលពីកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់តំបន់ស្ដីពីធម្មនុញ្ញអាស៊ាន
ថ្ងៃសុក្រ, 24 ខែតុលា 2008 បានបើកស្តាប់ (4320 ដង) ទាញសំលេងទុក
គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលអណត្ដិថ្មី (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 14 ខែវិច្ឆិកា 2008 បានបើកស្តាប់ (4483 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីថ្លែងការណអឿទៅកាន់វេទិកាសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្ដិការអភិវឌ្ឍន៏កម្ពុជាឆ្នាំ២០០៨
ថ្ងៃសុក្រ, 28 ខែវិច្ឆិកា 2008 បានបើកស្តាប់ (4376 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការគ្រប់ក្រងធនធានរែ
ថ្ងៃសុក្រ, 05 ខែធ្នូ 2008 បានបើកស្តាប់ (4501 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឃ្លាំមើលការវិវឌ្ឍន៏កំណែទំរង់ប្រពន្ធ័តុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជា
ថ្ងៃសៅរ៍, 19 ខែធ្នូ 2009 បានបើកស្តាប់ (4261 ដង) ទាញសំលេងទុក
ថវិកាជាតិទាក់ទង និង វិមជ្ឍការ និង វិសហមជ្ឍការ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 02 ខែមករា 2009 បានបើកស្តាប់ (5463 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឃ្លាំមើលការវិវឌ្ឍន៏វិស័យសុខាភិបាល (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 09 ខែមករា 2009 បានបើកស្តាប់ (4433 ដង) ទាញសំលេងទុក
ពិនិត្យមើលការវិវឌ្ឍន៏លើវិស័យអប់រំ
ថ្ងៃសុក្រ, 16 ខែមករា 2009 បានបើកស្តាប់ (4396 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ
ថ្ងៃសុក្រ, 23 ខែមករា 2009 បានបើកស្តាប់ (4243 ដង) ទាញសំលេងទុក