ថ្ងៃអង្គារ ទី27 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃសុក្រ» កម្មវិធីឃ្លាំមើលប្រចាំសប្តាហ៍

ការបង្កើត សភា រដ្ឋាភិបាល ក្រោយការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសុក្រ, 08 ខែសីហា 2008 បានបើកស្តាប់ (4109 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិសង្គមស៊ីវិលលើគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលថ្មី
ថ្ងៃសុក្រ, 15 ខែសីហា 2008 បានបើកស្តាប់ (4497 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់ច្បាប់ជាអទិភាព (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 29 ខែសីហា 2008 បានបើកស្តាប់ (3892 ដង) ទាញសំលេងទុក
បោះឆ្នោតជាកញ្ចប់
ថ្ងៃសុក្រ, 05 ខែកញ្ញា 2008 បានបើកស្តាប់ (4784 ដង) ទាញសំលេងទុក
គោលនយោបាយពន្ធ
ថ្ងៃសុក្រ, 12 ខែកញ្ញា 2008 បានបើកស្តាប់ (4848 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីគណកម្មការសភា
ថ្ងៃសុក្រ, 19 ខែកញ្ញា 2008 បានបើកស្តាប់ (4324 ដង) ទាញសំលេងទុក
ថវិកាជាតិឆ្នាំ២០០៩ និងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 28 ខែកញ្ញា 2008 បានបើកស្តាប់ (4076 ដង) ទាញសំលេងទុក
យន្ដការសិទ្ធិមនុស្ស ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 03 ខែតុលា 2008 បានបើកស្តាប់ (4472 ដង) ទាញសំលេងទុក
ពាក្យពិតរែងស្លែង ពាក្យស្លែងរែងស្អប់
ថ្ងៃសុក្រ, 10 ខែតុលា 2008 បានបើកស្តាប់ (4218 ដង) ទាញសំលេងទុក
ពាក្យស្លោកធនញ្ចយ៏ស្ដីពី (បើសោយត្រីព្រួលកុំចោលស្រកា បើសោយត្រីប្រា កុំចោលស្រកី)
ថ្ងៃសុក្រ, 17 ខែតុលា 2008 បានបើកស្តាប់ (4312 ដង) ទាញសំលេងទុក
លទ្ធផលពីកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់តំបន់ស្ដីពីធម្មនុញ្ញអាស៊ាន
ថ្ងៃសុក្រ, 24 ខែតុលា 2008 បានបើកស្តាប់ (4253 ដង) ទាញសំលេងទុក
គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលអណត្ដិថ្មី (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 14 ខែវិច្ឆិកា 2008 បានបើកស្តាប់ (4424 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីថ្លែងការណអឿទៅកាន់វេទិកាសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្ដិការអភិវឌ្ឍន៏កម្ពុជាឆ្នាំ២០០៨
ថ្ងៃសុក្រ, 28 ខែវិច្ឆិកា 2008 បានបើកស្តាប់ (4306 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការគ្រប់ក្រងធនធានរែ
ថ្ងៃសុក្រ, 05 ខែធ្នូ 2008 បានបើកស្តាប់ (4436 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឃ្លាំមើលការវិវឌ្ឍន៏កំណែទំរង់ប្រពន្ធ័តុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជា
ថ្ងៃសៅរ៍, 19 ខែធ្នូ 2009 បានបើកស្តាប់ (4196 ដង) ទាញសំលេងទុក
ថវិកាជាតិទាក់ទង និង វិមជ្ឍការ និង វិសហមជ្ឍការ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 02 ខែមករា 2009 បានបើកស្តាប់ (5379 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឃ្លាំមើលការវិវឌ្ឍន៏វិស័យសុខាភិបាល (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 09 ខែមករា 2009 បានបើកស្តាប់ (4370 ដង) ទាញសំលេងទុក
ពិនិត្យមើលការវិវឌ្ឍន៏លើវិស័យអប់រំ
ថ្ងៃសុក្រ, 16 ខែមករា 2009 បានបើកស្តាប់ (4318 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ
ថ្ងៃសុក្រ, 23 ខែមករា 2009 បានបើកស្តាប់ (4182 ដង) ទាញសំលេងទុក
អំពើពុករលួយ និងថវិកាគណបក្ស (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 06 ខែកុម្ភៈ 2009 បានបើកស្តាប់ (4056 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទី ភារកិច្ចក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធានី ខេត្ដ ក្រុង ស្រុក ខ័ណ្ឌ
ថ្ងៃសុក្រ, 22 ខែឧសភា 2009 បានបើកស្តាប់ (4423 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីភារកិច្ចក្រុមប្រឹក្សា ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 24 ខែឧសភា 2009 បានបើកស្តាប់ (4222 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចប្រជុំអាស៊ាន (អ៊ី យូ)
ថ្ងៃសុក្រ, 29 ខែឧសភា 2009 បានបើកស្តាប់ (4730 ដង) ទាញសំលេងទុក
គំរោងថវិការជាងពីពាន់លានដុល្លាសំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៏
ថ្ងៃសុក្រ, 05 ខែមិថុនា 2009 បានបើកស្តាប់ (4316 ដង) ទាញសំលេងទុក
បណ្ដឹងបរិហាកេរ្ដិ៍ រវាងបុគ្គលសាធារណៈ ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 12 ខែមិថុនា 2009 បានបើកស្តាប់ (4323 ដង) ទាញសំលេងទុក