ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី25 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃសុក្រ» កម្មវិធីឃ្លាំមើលប្រចាំសប្តាហ៍

គោលនយោបាយពន្ធ
ថ្ងៃសុក្រ, 12 ខែកញ្ញា 2008 បានបើកស្តាប់ (4761 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីគណកម្មការសភា
ថ្ងៃសុក្រ, 19 ខែកញ្ញា 2008 បានបើកស្តាប់ (4294 ដង) ទាញសំលេងទុក
ថវិកាជាតិឆ្នាំ២០០៩ និងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 28 ខែកញ្ញា 2008 បានបើកស្តាប់ (4043 ដង) ទាញសំលេងទុក
យន្ដការសិទ្ធិមនុស្ស ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 03 ខែតុលា 2008 បានបើកស្តាប់ (4384 ដង) ទាញសំលេងទុក
ពាក្យពិតរែងស្លែង ពាក្យស្លែងរែងស្អប់
ថ្ងៃសុក្រ, 10 ខែតុលា 2008 បានបើកស្តាប់ (4184 ដង) ទាញសំលេងទុក
ពាក្យស្លោកធនញ្ចយ៏ស្ដីពី (បើសោយត្រីព្រួលកុំចោលស្រកា បើសោយត្រីប្រា កុំចោលស្រកី)
ថ្ងៃសុក្រ, 17 ខែតុលា 2008 បានបើកស្តាប់ (4277 ដង) ទាញសំលេងទុក
លទ្ធផលពីកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់តំបន់ស្ដីពីធម្មនុញ្ញអាស៊ាន
ថ្ងៃសុក្រ, 24 ខែតុលា 2008 បានបើកស្តាប់ (4219 ដង) ទាញសំលេងទុក
គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលអណត្ដិថ្មី (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 14 ខែវិច្ឆិកា 2008 បានបើកស្តាប់ (4392 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីថ្លែងការណអឿទៅកាន់វេទិកាសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្ដិការអភិវឌ្ឍន៏កម្ពុជាឆ្នាំ២០០៨
ថ្ងៃសុក្រ, 28 ខែវិច្ឆិកា 2008 បានបើកស្តាប់ (4275 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការគ្រប់ក្រងធនធានរែ
ថ្ងៃសុក្រ, 05 ខែធ្នូ 2008 បានបើកស្តាប់ (4405 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឃ្លាំមើលការវិវឌ្ឍន៏កំណែទំរង់ប្រពន្ធ័តុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជា
ថ្ងៃសៅរ៍, 19 ខែធ្នូ 2009 បានបើកស្តាប់ (4163 ដង) ទាញសំលេងទុក
ថវិកាជាតិទាក់ទង និង វិមជ្ឍការ និង វិសហមជ្ឍការ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 02 ខែមករា 2009 បានបើកស្តាប់ (5333 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឃ្លាំមើលការវិវឌ្ឍន៏វិស័យសុខាភិបាល (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 09 ខែមករា 2009 បានបើកស្តាប់ (4335 ដង) ទាញសំលេងទុក
ពិនិត្យមើលការវិវឌ្ឍន៏លើវិស័យអប់រំ
ថ្ងៃសុក្រ, 16 ខែមករា 2009 បានបើកស្តាប់ (4286 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ
ថ្ងៃសុក្រ, 23 ខែមករា 2009 បានបើកស្តាប់ (4148 ដង) ទាញសំលេងទុក
អំពើពុករលួយ និងថវិកាគណបក្ស (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 06 ខែកុម្ភៈ 2009 បានបើកស្តាប់ (4018 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទី ភារកិច្ចក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធានី ខេត្ដ ក្រុង ស្រុក ខ័ណ្ឌ
ថ្ងៃសុក្រ, 22 ខែឧសភា 2009 បានបើកស្តាប់ (4389 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីភារកិច្ចក្រុមប្រឹក្សា ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 24 ខែឧសភា 2009 បានបើកស្តាប់ (4189 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចប្រជុំអាស៊ាន (អ៊ី យូ)
ថ្ងៃសុក្រ, 29 ខែឧសភា 2009 បានបើកស្តាប់ (4671 ដង) ទាញសំលេងទុក
គំរោងថវិការជាងពីពាន់លានដុល្លាសំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៏
ថ្ងៃសុក្រ, 05 ខែមិថុនា 2009 បានបើកស្តាប់ (4282 ដង) ទាញសំលេងទុក
បណ្ដឹងបរិហាកេរ្ដិ៍ រវាងបុគ្គលសាធារណៈ ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 12 ខែមិថុនា 2009 បានបើកស្តាប់ (4282 ដង) ទាញសំលេងទុក
របាយការណ៏ជំលោះដីធ្លីនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃសុក្រ, 19 ខែមិថុនា 2009 បានបើកស្តាប់ (4110 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ
ថ្ងៃសុក្រ, 26 ខែមិថុនា 2009 បានបើកស្តាប់ (4051 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់បាតុកម្មដោយសន្ដិវិធី
ថ្ងៃសុក្រ, 03 ខែកក្កដា 2009 បានបើកស្តាប់ (4276 ដង) ទាញសំលេងទុក
នយោបាយ និងប្រសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ជ ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 24 ខែកក្កដា 2009 បានបើកស្តាប់ (4390 ដង) ទាញសំលេងទុក