ថ្ងៃច័ន្ទ ទី24 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃសុក្រ» កម្មវិធីឃ្លាំមើលប្រចាំសប្តាហ៍

ធ្វើបុណ្យបានបុណ្យ ធ្វើបាបបានបាប (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 30 ខែធ្នូ 2007 បានបើកស្តាប់ (4496 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផលប៉ះពាល់នៃការធ្វើសកលភាវូនីយកម្ម (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 13 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (4459 ដង) ទាញសំលេងទុក
អន្ដោប្រវេសន៏ពលកម្មយុវជនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា(ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 20 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (4277 ដង) ទាញសំលេងទុក
សារៈសំខាន់នៃច្បាប់បាតុកម្ម(ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 27 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (4446 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីកសិកម្មសំរាប់ការអភិវឌ្ឍន(ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 03 ខែកុម្ភៈ 2008 បានបើកស្តាប់ (4395 ដង) ទាញសំលេងទុក
ច្បាប់គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល
ថ្ងៃសុក្រ, 08 ខែកុម្ភៈ 2008 បានបើកស្តាប់ (6072 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល(ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 10 ខែកុម្ភៈ 2008 បានបើកស្តាប់ (4459 ដង) ទាញសំលេងទុក
អព្យាក្រិតភាពនៃកងកំលាំងប្រដាប់អាវុធ(ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសុក្រ, 15 ខែកុម្ភៈ 2008 បានបើកស្តាប់ (4460 ដង) ទាញសំលេងទុក
នយោបាយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
ថ្ងៃសុក្រ, 22 ខែកុម្ភៈ 2008 បានបើកស្តាប់ (4468 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រព័ន្ធតុលាការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ ២០០៨(ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសុក្រ, 29 ខែកុម្ភៈ 2008 បានបើកស្តាប់ (4512 ដង) ទាញសំលេងទុក
នយោបាយហិរញ្ញវត្ថុ និងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ
ថ្ងៃសុក្រ, 14 ខែមីនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4690 ដង) ទាញសំលេងទុក
នយោបាយហិរញ្ញវត្ថុ និងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ
ថ្ងៃសុក្រ, 21 ខែមីនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4493 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពបញ្ចេញមតិ(ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 10 ខែមេសា 2008 បានបើកស្តាប់ (4086 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទំនិញឡើងថ្លៃ និងកម្មវិធីនយោបាយ
ថ្ងៃអាទិត្យ, 11 ខែឧសភា 2008 បានបើកស្តាប់ (4377 ដង) ទាញសំលេងទុក
ចរាចរណ៏ និងអំពើពុករលួយ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសុក្រ, 16 ខែឧសភា 2008 បានបើកស្តាប់ (4435 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផលប៉ះពាល់បរិស្ថានធម្មជាតិ(ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 18 ខែឧសភា 2008 បានបើកស្តាប់ (4488 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចូលរួមរបស់គណបក្សនយោបាយ និងរបបនយោបាយនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃសុក្រ, 23 ខែឧសភា 2008 បានបើកស្តាប់ (4436 ដង) ទាញសំលេងទុក
អតិផរណា និងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 25 ខែឧសភា 2008 បានបើកស្តាប់ (4599 ដង) ទាញសំលេងទុក
កម្មវិធីនយោបាយដែលមានអទ្ធិភាពខ្ពស់
ថ្ងៃសុក្រ, 30 ខែឧសភា 2008 បានបើកស្តាប់ (4428 ដង) ទាញសំលេងទុក
បណ្ដឹងរបស់គណបក្សនយោបាយ
ថ្ងៃសុក្រ, 06 ខែមិថុនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4359 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពសារពត៌មាន និងការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសុក្រ, 13 ខែមិថុនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4316 ដង) ទាញសំលេងទុក
នយោបាយ និងបញ្ហាស្ដ្រី
ថ្ងៃសុក្រ, 20 ខែមិថុនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4409 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបែងចែកដី និងកម្មវិធីនយោបាយ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 27 ខែមិថុនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4994 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសុក្រ, 04 ខែកក្កដា 2008 បានបើកស្តាប់ (4274 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ
ថ្ងៃសុក្រ, 11 ខែកក្កដា 2008 បានបើកស្តាប់ (5263 ដង) ទាញសំលេងទុក