ថ្ងៃសុក្រ ទី26 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃសុក្រ» កម្មវិធីឃ្លាំមើលប្រចាំសប្តាហ៍

សេចក្ដីព្រាងច្បាប់គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល(ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 10 ខែកុម្ភៈ 2008 បានបើកស្តាប់ (4353 ដង) ទាញសំលេងទុក
អព្យាក្រិតភាពនៃកងកំលាំងប្រដាប់អាវុធ(ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសុក្រ, 15 ខែកុម្ភៈ 2008 បានបើកស្តាប់ (4405 ដង) ទាញសំលេងទុក
នយោបាយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
ថ្ងៃសុក្រ, 22 ខែកុម្ភៈ 2008 បានបើកស្តាប់ (4411 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រព័ន្ធតុលាការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ ២០០៨(ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសុក្រ, 29 ខែកុម្ភៈ 2008 បានបើកស្តាប់ (4455 ដង) ទាញសំលេងទុក
នយោបាយហិរញ្ញវត្ថុ និងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ
ថ្ងៃសុក្រ, 14 ខែមីនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4605 ដង) ទាញសំលេងទុក
នយោបាយហិរញ្ញវត្ថុ និងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ
ថ្ងៃសុក្រ, 21 ខែមីនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4439 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពបញ្ចេញមតិ(ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 10 ខែមេសា 2008 បានបើកស្តាប់ (4027 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទំនិញឡើងថ្លៃ និងកម្មវិធីនយោបាយ
ថ្ងៃអាទិត្យ, 11 ខែឧសភា 2008 បានបើកស្តាប់ (4319 ដង) ទាញសំលេងទុក
ចរាចរណ៏ និងអំពើពុករលួយ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសុក្រ, 16 ខែឧសភា 2008 បានបើកស្តាប់ (4380 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផលប៉ះពាល់បរិស្ថានធម្មជាតិ(ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 18 ខែឧសភា 2008 បានបើកស្តាប់ (4432 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចូលរួមរបស់គណបក្សនយោបាយ និងរបបនយោបាយនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃសុក្រ, 23 ខែឧសភា 2008 បានបើកស្តាប់ (4358 ដង) ទាញសំលេងទុក
អតិផរណា និងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 25 ខែឧសភា 2008 បានបើកស្តាប់ (4463 ដង) ទាញសំលេងទុក
កម្មវិធីនយោបាយដែលមានអទ្ធិភាពខ្ពស់
ថ្ងៃសុក្រ, 30 ខែឧសភា 2008 បានបើកស្តាប់ (4373 ដង) ទាញសំលេងទុក
បណ្ដឹងរបស់គណបក្សនយោបាយ
ថ្ងៃសុក្រ, 06 ខែមិថុនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4300 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពសារពត៌មាន និងការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសុក្រ, 13 ខែមិថុនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4260 ដង) ទាញសំលេងទុក
នយោបាយ និងបញ្ហាស្ដ្រី
ថ្ងៃសុក្រ, 20 ខែមិថុនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4308 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបែងចែកដី និងកម្មវិធីនយោបាយ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 27 ខែមិថុនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4917 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសុក្រ, 04 ខែកក្កដា 2008 បានបើកស្តាប់ (4215 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ
ថ្ងៃសុក្រ, 11 ខែកក្កដា 2008 បានបើកស្តាប់ (5099 ដង) ទាញសំលេងទុក
ច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងវិធានការអនុវត្ដ វគ្គទី៣ (បញ្ចប់)
ថ្ងៃសុក្រ, 18 ខែកក្កដា 2008 បានបើកស្តាប់ (4499 ដង) ទាញសំលេងទុក
បញ្ហាអទិភាពចំនួន៣ដែលគណបក្សយកចិត្ដទុកដាក់ធ្វើក្រោយពេលជាប់ឆ្នោត(វគ្គ៦) បញ្ចប់
ថ្ងៃសុក្រ, 25 ខែកក្កដា 2008 បានបើកស្តាប់ (4255 ដង) ទាញសំលេងទុក
ពិនិត្យលទ្ធផលបោះឆ្នោត (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 03 ខែសីហា 2008 បានបើកស្តាប់ (4371 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបង្កើត សភា រដ្ឋាភិបាល ក្រោយការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសុក្រ, 08 ខែសីហា 2008 បានបើកស្តាប់ (4074 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិសង្គមស៊ីវិលលើគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលថ្មី
ថ្ងៃសុក្រ, 15 ខែសីហា 2008 បានបើកស្តាប់ (4463 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់ច្បាប់ជាអទិភាព (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 29 ខែសីហា 2008 បានបើកស្តាប់ (3860 ដង) ទាញសំលេងទុក