ថ្ងៃសុក្រ ទី26 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃសុក្រ» កម្មវិធីឃ្លាំមើលប្រចាំសប្តាហ៍

ពិនិត្យមើលគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលលើបញ្ហាការស៊ីណូ
ថ្ងៃសុក្រ, 03 ខែសីហា 2007 បានបើកស្តាប់ (5012 ដង) ទាញសំលេងទុក
តើប្រជាធិបតេយ្យជាលក្ខខ័ណ្ហនៃប្រទេសនិមួយៗ ឬមានលក្ខណៈជាសាកលនិយម
ថ្ងៃសុក្រ, 10 ខែសីហា 2007 បានបើកស្តាប់ (4939 ដង) ទាញសំលេងទុក
តើប្រជាធិបតេយ្យជាលក្ខខ័ណ្ហនៃប្រទេសនិមួយៗ ឬមានលក្ខណៈជាសាកលនិយម (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 12 ខែសីហា 2007 បានបើកស្តាប់ (4943 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការអនុវត្ដន៏កំណែទំរង់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃអង្គារ, 17 ខែកក្កដា 2007 បានបើកស្តាប់ (4804 ដង) ទាញសំលេងទុក
គោលនយោបាយ ឬការអភិវឌ្ឍន៏ ទាក់ទងបញ្ហាដីធ្លី និងហេដ្ឋារចនាសម្ខ័ន្ធ
ថ្ងៃសុក្រ, 24 ខែសីហា 2007 បានបើកស្តាប់ (4672 ដង) ទាញសំលេងទុក
តើប្រជាធិបតេយ្យជាលក្ខខ័ណ្ហនៃប្រទេសនិមួយៗ ឬមានលក្ខណៈជាសកលនិយម (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសុក្រ, 31 ខែសីហា 2007 បានបើកស្តាប់ (4811 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការអនុវត្ដន៏កំណែទំរង់ប្រពន្ធ័តុលាការនៅកម្ពុជា(ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 07 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4847 ដង) ទាញសំលេងទុក
គោលនយោបាយ ឬការអភិវឌ្ឍន៏ទាក់ទងបញ្ហាដីធ្លី និងហេដ្ឋារចនាសម្ពន្ឋ័ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសុក្រ, 14 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4667 ដង) ទាញសំលេងទុក
ពិនិត្យច្បាប់សម្បទាន និងយុទ្ធសាស្ដ្រចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលើវិស័យឯកជន
ថ្ងៃសុក្រ, 21 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4618 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឃ្លាំមើលការអនុវត្ដន៏លើវិស័យអប់រំ
ថ្ងៃសុក្រ, 28 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4404 ដង) ទាញសំលេងទុក
ពិនិត្យមើលគោលនយោបាយទំនាក់ទំនងអន្ដរជាតិ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 04 ខែតុលា 2007 បានបើកស្តាប់ (4522 ដង) ទាញសំលេងទុក
ពិនិត្យមើលគោលនយោបាយទំនាក់ទំនងអន្ដរជាតិ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសុក្រ, 12 ខែតុលា 2007 បានបើកស្តាប់ (4543 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការពង្រឹងស្ថាបន៏គ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ
ថ្ងៃសុក្រ, 19 ខែតុលា 2007 បានបើកស្តាប់ (4406 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទំនើបកម្មបច្ចេកវិទ្យា កំណែទំរង់ទីផ្សារ និងបង្កើនមុខរបរនៅជនបទ
ថ្ងៃសុក្រ, 26 ខែតុលា 2007 បានបើកស្តាប់ (4420 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ថវិកាជាតិឆ្នាំ២០០៨
ថ្ងៃសុក្រ, 09 ខែវិច្ឆិកា 2007 បានបើកស្តាប់ (4228 ដង) ទាញសំលេងទុក
ពិនិត្យមើលការអភិវឌ្ឍន៏លើវិស័យសុខាភិបាល
ថ្ងៃសុក្រ, 16 ខែវិច្ឆិកា 2007 បានបើកស្តាប់ (4369 ដង) ទាញសំលេងទុក
ពិនិត្យមើលការអភិវឌ្ឍន៏លើវិស៏យសុខាភិបាល (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសុក្រ, 23 ខែវិច្ឆិកា 2007 បានបើកស្តាប់ (4420 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ថវិការជាតិឆ្នាំ២០០៨ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសុក្រ, 30 ខែវិច្ឆិកា 2007 បានបើកស្តាប់ (4257 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងការបោះឆ្នោត (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសុក្រ, 28 ខែធ្នូ 2007 បានបើកស្តាប់ (4542 ដង) ទាញសំលេងទុក
ធ្វើបុណ្យបានបុណ្យ ធ្វើបាបបានបាប (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 30 ខែធ្នូ 2007 បានបើកស្តាប់ (4447 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផលប៉ះពាល់នៃការធ្វើសកលភាវូនីយកម្ម (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 13 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (4362 ដង) ទាញសំលេងទុក
អន្ដោប្រវេសន៏ពលកម្មយុវជនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា(ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 20 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (4226 ដង) ទាញសំលេងទុក
សារៈសំខាន់នៃច្បាប់បាតុកម្ម(ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 27 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (4396 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីកសិកម្មសំរាប់ការអភិវឌ្ឍន(ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 03 ខែកុម្ភៈ 2008 បានបើកស្តាប់ (4258 ដង) ទាញសំលេងទុក
ច្បាប់គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល
ថ្ងៃសុក្រ, 08 ខែកុម្ភៈ 2008 បានបើកស្តាប់ (5588 ដង) ទាញសំលេងទុក