ថ្ងៃច័ន្ទ ទី24 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃសុក្រ» កម្មវិធីឃ្លាំមើលប្រចាំសប្តាហ៍

ប្រធានគណបក្សរលាយ តើអសនៈរដ្ឋសភារលាយដែរឬទេ?​(ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃសុក្រ, 15 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (6340 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិវាសិទ្ធលំនៅដ្ឋានពិភពលោក(ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃសុក្រ, 08 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (5770 ដង) ទាញសំលេងទុក
អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 24 ខែកញ្ញា 2010 បានបើកស្តាប់ (5464 ដង) ទាញសំលេងទុក
លំហរប្រជាធិបតេយ្យ និងការអត់អោនខាងនយោបាយ
ថ្ងៃសុក្រ, 17 ខែកញ្ញា 2010 បានបើកស្តាប់ (5637 ដង) ទាញសំលេងទុក
អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស
ថ្ងៃសុក្រ, 10 ខែកញ្ញា 2010 បានបើកស្តាប់ (5371 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់ប្រព័ន្ឋតុលាការ
ថ្ងៃសុក្រ, 03 ខែកញ្ញា 2010 បានបើកស្តាប់ (5376 ដង) ទាញសំលេងទុក
ពិនិត្យមើលគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលលើបញ្ហាការស៊ីណូ
ថ្ងៃសុក្រ, 03 ខែសីហា 2007 បានបើកស្តាប់ (5097 ដង) ទាញសំលេងទុក
តើប្រជាធិបតេយ្យជាលក្ខខ័ណ្ហនៃប្រទេសនិមួយៗ ឬមានលក្ខណៈជាសាកលនិយម
ថ្ងៃសុក្រ, 10 ខែសីហា 2007 បានបើកស្តាប់ (5000 ដង) ទាញសំលេងទុក
តើប្រជាធិបតេយ្យជាលក្ខខ័ណ្ហនៃប្រទេសនិមួយៗ ឬមានលក្ខណៈជាសាកលនិយម (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 12 ខែសីហា 2007 បានបើកស្តាប់ (5002 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការអនុវត្ដន៏កំណែទំរង់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃអង្គារ, 17 ខែកក្កដា 2007 បានបើកស្តាប់ (4861 ដង) ទាញសំលេងទុក
គោលនយោបាយ ឬការអភិវឌ្ឍន៏ ទាក់ទងបញ្ហាដីធ្លី និងហេដ្ឋារចនាសម្ខ័ន្ធ
ថ្ងៃសុក្រ, 24 ខែសីហា 2007 បានបើកស្តាប់ (4727 ដង) ទាញសំលេងទុក
តើប្រជាធិបតេយ្យជាលក្ខខ័ណ្ហនៃប្រទេសនិមួយៗ ឬមានលក្ខណៈជាសកលនិយម (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសុក្រ, 31 ខែសីហា 2007 បានបើកស្តាប់ (4870 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការអនុវត្ដន៏កំណែទំរង់ប្រពន្ធ័តុលាការនៅកម្ពុជា(ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 07 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4900 ដង) ទាញសំលេងទុក
គោលនយោបាយ ឬការអភិវឌ្ឍន៏ទាក់ទងបញ្ហាដីធ្លី និងហេដ្ឋារចនាសម្ពន្ឋ័ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសុក្រ, 14 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4723 ដង) ទាញសំលេងទុក
ពិនិត្យច្បាប់សម្បទាន និងយុទ្ធសាស្ដ្រចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលើវិស័យឯកជន
ថ្ងៃសុក្រ, 21 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4677 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឃ្លាំមើលការអនុវត្ដន៏លើវិស័យអប់រំ
ថ្ងៃសុក្រ, 28 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4458 ដង) ទាញសំលេងទុក
ពិនិត្យមើលគោលនយោបាយទំនាក់ទំនងអន្ដរជាតិ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 04 ខែតុលា 2007 បានបើកស្តាប់ (4579 ដង) ទាញសំលេងទុក
ពិនិត្យមើលគោលនយោបាយទំនាក់ទំនងអន្ដរជាតិ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសុក្រ, 12 ខែតុលា 2007 បានបើកស្តាប់ (4635 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការពង្រឹងស្ថាបន៏គ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ
ថ្ងៃសុក្រ, 19 ខែតុលា 2007 បានបើកស្តាប់ (4461 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទំនើបកម្មបច្ចេកវិទ្យា កំណែទំរង់ទីផ្សារ និងបង្កើនមុខរបរនៅជនបទ
ថ្ងៃសុក្រ, 26 ខែតុលា 2007 បានបើកស្តាប់ (4484 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ថវិកាជាតិឆ្នាំ២០០៨
ថ្ងៃសុក្រ, 09 ខែវិច្ឆិកា 2007 បានបើកស្តាប់ (4282 ដង) ទាញសំលេងទុក
ពិនិត្យមើលការអភិវឌ្ឍន៏លើវិស័យសុខាភិបាល
ថ្ងៃសុក្រ, 16 ខែវិច្ឆិកា 2007 បានបើកស្តាប់ (4426 ដង) ទាញសំលេងទុក
ពិនិត្យមើលការអភិវឌ្ឍន៏លើវិស៏យសុខាភិបាល (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសុក្រ, 23 ខែវិច្ឆិកា 2007 បានបើកស្តាប់ (4475 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ថវិការជាតិឆ្នាំ២០០៨ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសុក្រ, 30 ខែវិច្ឆិកា 2007 បានបើកស្តាប់ (4308 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងការបោះឆ្នោត (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសុក្រ, 28 ខែធ្នូ 2007 បានបើកស្តាប់ (4599 ដង) ទាញសំលេងទុក