ថ្ងៃសុក្រ ទី26 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃសុក្រ» កម្មវិធីឃ្លាំមើលប្រចាំសប្តាហ៍

សេរីភាពបញ្ចេញមតិ
ថ្ងៃសុក្រ, 18 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (6759 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីអន្ដរជាតិក្នុងការជួយកម្ពុជា
ថ្ងៃសុក្រ, 11 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (7458 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីអន្ដជាតិក្នុងការជួយកម្ពុជា
ថ្ងៃសុក្រ, 11 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (7949 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈកាេបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសុក្រ, 04 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (6967 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការផ្ដល់សច្ចាប័នរបស់កម្ពុជាលើពិធីសារអនុសញ្ញា ស៊ី-ដ
ថ្ងៃសុក្រ, 28 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (7285 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសុក្រ, 21 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (5833 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិង អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
ថ្ងៃសុក្រ, 21 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (5734 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្ដី​ពី​សមាគម និង​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល
ថ្ងៃសុក្រ, 14 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (6870 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់​ស្ដី​ពីសហគម​និង​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃសុក្រ, 07 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (9292 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្ដី​ពីសមាគម និង​អង្គការ​មិន​មែនរដ្ឋាភិបាល
ថ្ងៃសុក្រ, 24 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (5769 ដង) ទាញសំលេងទុក
អំ​ពើ​ពុក​រលួយ​ជុំ​វិញ​ការ​ប្រកាស​ទ្រព្យ​សម្បត្ដិ និងវិ​ក័យ​បត្រ័ក្នុង​ការ​បង់ពន្ឋ
ថ្ងៃសុក្រ, 17 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (6519 ដង) ទាញសំលេងទុក
បញ្ឍប់​ការរើស​អើង​ប្រឆាំង​និង អ្នក​ការ​ពារ​សិទ្ធិមនុស្ស
ថ្ងៃសុក្រ, 10 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (6007 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការពិនិត្យទៅលើប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍន៏តិចតួច
ថ្ងៃសុក្រ, 03 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (8248 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពក្នុងការបង្កើតសមាគមន៍ (ផ្សាយលើកទី១ )
ថ្ងៃសុក្រ, 26 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (6807 ដង) ទាញសំលេងទុក
សន្ទស្សន៏នៃការអភិវឌ្ឍន៏ធនធានមនុស្ស (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃសុក្រ, 19 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (6764 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការធ្វើទារុណកម្ម (ផ្សាយលើកទី​១)
ថ្ងៃសុក្រ, 12 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (6837 ដង) ទាញសំលេងទុក
ពិនិត្យទៅលើសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ ថវិកាជាតិឆ្នាំ២០១១ (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃសុក្រ, 05 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (6896 ដង) ទាញសំលេងទុក
អភិបាលកិច្ចទាក់ទង និងធនធានធម្មជាតិ (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃសុក្រ, 29 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (6228 ដង) ទាញសំលេងទុក
ថាតើប្រធានគណបក្សរលាយតើអសនៈរដ្ឋសភារលាយដែរឬទេ? (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃសុក្រ, 22 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (6311 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រធានគណបក្សរលាយ តើអសនៈរដ្ឋសភារលាយដែរឬទេ?​(ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃសុក្រ, 15 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (6280 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិវាសិទ្ធលំនៅដ្ឋានពិភពលោក(ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃសុក្រ, 08 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (5710 ដង) ទាញសំលេងទុក
អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 24 ខែកញ្ញា 2010 បានបើកស្តាប់ (5410 ដង) ទាញសំលេងទុក
លំហរប្រជាធិបតេយ្យ និងការអត់អោនខាងនយោបាយ
ថ្ងៃសុក្រ, 17 ខែកញ្ញា 2010 បានបើកស្តាប់ (5583 ដង) ទាញសំលេងទុក
អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស
ថ្ងៃសុក្រ, 10 ខែកញ្ញា 2010 បានបើកស្តាប់ (5315 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់ប្រព័ន្ឋតុលាការ
ថ្ងៃសុក្រ, 03 ខែកញ្ញា 2010 បានបើកស្តាប់ (5319 ដង) ទាញសំលេងទុក