ថ្ងៃច័ន្ទ ទី24 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃសុក្រ» កម្មវិធីឃ្លាំមើលប្រចាំសប្តាហ៍

គម្លាតរវាងអ្នកមាន និងអ្នកក្រនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃសុក្រ, 08 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (7571 ដង) ទាញសំលេងទុក
វិសោធនកម្មច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
ថ្ងៃសុក្រ, 01 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (7174 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីសង្គមស៊ីវិល និងច្បាប់ NGO
ថ្ងៃសុក្រ, 25 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7474 ដង) ទាញសំលេងទុក
អព្យាក្រិត​ភាព​មន្ដ្រី​រាជ​ការ​និង​កង​កំ​លាំង​ប្រ​ដាប់​អា​វុធ​នៅ​ក្នុង​ដំ​ណើរ​ការ ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ
ថ្ងៃសុក្រ, 18 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (8094 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យ
ថ្ងៃសុក្រ, 11 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7604 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថាបន័ប្រជាធិបតេយ្យ
ថ្ងៃសុក្រ, 04 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7144 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពបញ្ចេញមតិ
ថ្ងៃសុក្រ, 18 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (6809 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីអន្ដរជាតិក្នុងការជួយកម្ពុជា
ថ្ងៃសុក្រ, 11 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (7514 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីអន្ដជាតិក្នុងការជួយកម្ពុជា
ថ្ងៃសុក្រ, 11 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (8002 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈកាេបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសុក្រ, 04 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (7029 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការផ្ដល់សច្ចាប័នរបស់កម្ពុជាលើពិធីសារអនុសញ្ញា ស៊ី-ដ
ថ្ងៃសុក្រ, 28 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (7342 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃសុក្រ, 21 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (5892 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិង អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
ថ្ងៃសុក្រ, 21 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (5789 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្ដី​ពី​សមាគម និង​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល
ថ្ងៃសុក្រ, 14 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (6921 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់​ស្ដី​ពីសហគម​និង​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃសុក្រ, 07 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (9347 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្ដី​ពីសមាគម និង​អង្គការ​មិន​មែនរដ្ឋាភិបាល
ថ្ងៃសុក្រ, 24 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (5817 ដង) ទាញសំលេងទុក
អំ​ពើ​ពុក​រលួយ​ជុំ​វិញ​ការ​ប្រកាស​ទ្រព្យ​សម្បត្ដិ និងវិ​ក័យ​បត្រ័ក្នុង​ការ​បង់ពន្ឋ
ថ្ងៃសុក្រ, 17 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (6619 ដង) ទាញសំលេងទុក
បញ្ឍប់​ការរើស​អើង​ប្រឆាំង​និង អ្នក​ការ​ពារ​សិទ្ធិមនុស្ស
ថ្ងៃសុក្រ, 10 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (6067 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការពិនិត្យទៅលើប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍន៏តិចតួច
ថ្ងៃសុក្រ, 03 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (8300 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពក្នុងការបង្កើតសមាគមន៍ (ផ្សាយលើកទី១ )
ថ្ងៃសុក្រ, 26 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (6860 ដង) ទាញសំលេងទុក
សន្ទស្សន៏នៃការអភិវឌ្ឍន៏ធនធានមនុស្ស (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃសុក្រ, 19 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (6862 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការធ្វើទារុណកម្ម (ផ្សាយលើកទី​១)
ថ្ងៃសុក្រ, 12 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (7020 ដង) ទាញសំលេងទុក
ពិនិត្យទៅលើសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ ថវិកាជាតិឆ្នាំ២០១១ (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃសុក្រ, 05 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (6951 ដង) ទាញសំលេងទុក
អភិបាលកិច្ចទាក់ទង និងធនធានធម្មជាតិ (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃសុក្រ, 29 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (6286 ដង) ទាញសំលេងទុក
ថាតើប្រធានគណបក្សរលាយតើអសនៈរដ្ឋសភារលាយដែរឬទេ? (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃសុក្រ, 22 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (6416 ដង) ទាញសំលេងទុក