ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី25 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃសុក្រ» កម្មវិធីឃ្លាំមើលប្រចាំសប្តាហ៍

រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មី
ថ្ងៃសុក្រ, 27 ខែកញ្ញា 2013 បានបើកស្តាប់ (2219 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជំហរសង្គមស៊ីវិល​ទាក់ទិន​និង​ទំនាស់​នយោបាយ
ថ្ងៃសុក្រ, 20 ខែកញ្ញា 2013 បានបើកស្តាប់ (2291 ដង) ទាញសំលេងទុក
ដំណោះស្រាយនយោបាយ ឬបន្តវិបត្តិនយោបាយ
ថ្ងៃសុក្រ, 13 ខែកញ្ញា 2013 បានបើកស្តាប់ (2384 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទំនាស់នយោបាយ និងទំនាស់បោះឆ្នោត
ថ្ងៃសុក្រ, 06 ខែកញ្ញា 2013 បានបើកស្តាប់ (2335 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ឋអ្នកបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសុក្រ, 22 ខែកក្កដា 2011 បានបើកស្តាប់ (7346 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសថៃ
ថ្ងៃសុក្រ, 15 ខែកក្កដា 2011 បានបើកស្តាប់ (6683 ដង) ទាញសំលេងទុក
កម្ពុ​ជា​និង​កិច្ច​ការ​បរ​ទេស (ផ្សាយ​លើក​ទី២)
ថ្ងៃសុក្រ, 08 ខែកក្កដា 2011 បានបើកស្តាប់ (6378 ដង) ទាញសំលេងទុក
គណ​បក្សនយា​បាយ និង​ការ​បោះ​ឆ្នោត (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃសុក្រ, 01 ខែកក្កដា 2011 បានបើកស្តាប់ (6368 ដង) ទាញសំលេងទុក
កម្ពុជា និងកិច្ចការបរទេស
ថ្ងៃសុក្រ, 24 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7501 ដង) ទាញសំលេងទុក
គណបក្សនយោបាយ និងការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសុក្រ, 17 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7115 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃសុក្រ, 10 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6386 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់រដ្ឋសភា
ថ្ងៃសុក្រ, 03 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6828 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិ​កាសង្គម​ស៊ីវិល​អាស៊ាន (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃសុក្រ, 20 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (7134 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិការសង្គមស៊ីវិលអាស៊ាន
ថ្ងៃសុក្រ, 13 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (6241 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពសារពត៌មាន (ផ្សាយលើកទី3)
ថ្ងៃសុក្រ, 06 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (7495 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពសារពត៏មាន
ថ្ងៃសុក្រ, 29 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (7383 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុត្ដិធម៌សំរាប់ការបោះឆ្នោត (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃសុក្រ, 22 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (6348 ដង) ទាញសំលេងទុក
គម្លាតរវាងអ្នកមាន និងអ្នកក្រនៅកម្ពុជា (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃសុក្រ, 15 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (6067 ដង) ទាញសំលេងទុក
គម្លាតរវាងអ្នកមាន និងអ្នកក្រនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃសុក្រ, 08 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (7519 ដង) ទាញសំលេងទុក
វិសោធនកម្មច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
ថ្ងៃសុក្រ, 01 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (7067 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីសង្គមស៊ីវិល និងច្បាប់ NGO
ថ្ងៃសុក្រ, 25 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7422 ដង) ទាញសំលេងទុក
អព្យាក្រិត​ភាព​មន្ដ្រី​រាជ​ការ​និង​កង​កំ​លាំង​ប្រ​ដាប់​អា​វុធ​នៅ​ក្នុង​ដំ​ណើរ​ការ ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ
ថ្ងៃសុក្រ, 18 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (8032 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យ
ថ្ងៃសុក្រ, 11 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7554 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថាបន័ប្រជាធិបតេយ្យ
ថ្ងៃសុក្រ, 04 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7093 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពបញ្ចេញមតិ
ថ្ងៃសុក្រ, 18 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (6759 ដង) ទាញសំលេងទុក