ថ្ងៃអង្គារ ទី22 ខែសីហា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃសុក្រ» កម្មវិធីឃ្លាំមើលប្រចាំសប្តាហ៍

អាណតិ្តនាយករដ្ឋមន្រី្ត
ថ្ងៃសុក្រ, 17 ខែមករា 2014 បានបើកស្តាប់ (2169 ដង) ទាញសំលេងទុក
អត្ថន័យនែការបោសសំអាតបាតុករនៃ​ទីលានប្រជាធិតេយ្យ
ថ្ងៃសុក្រ, 10 ខែមករា 2014 បានបើកស្តាប់ (2278 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជំរើសក្នុងការដោះស្រាយទំនាស់នយោបាយ
ថ្ងៃសុក្រ, 03 ខែមករា 2014 បានបើកស្តាប់ (2107 ដង) ទាញសំលេងទុក
តើមានអី្វកើតឡើង? ក្រោយកម្ពុជាមានអំពើហឹង្សា
ថ្ងៃសុក្រ, 27 ខែធ្នូ 2013 បានបើកស្តាប់ (1986 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជម្រើសក្នុងការដោះស្រាយ​ទំនាស់នយោបាយ
ថ្ងៃសុក្រ, 03 ខែមករា 2014 បានបើកស្តាប់ (2167 ដង) ទាញសំលេងទុក
បាតុកម្មរបស់បក្សសង្រ្គោះជាតិ និង​លទ្ធភាព​នៃ​ការ​បោះឆ្នោត​ឡើងវិញ
ថ្ងៃសុក្រ, 20 ខែធ្នូ 2013 បានបើកស្តាប់ (2252 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទំនាក់ទំនង​រវាង​សិទ្ធិ​បោះឆ្នោត​និង​សិទ្ធមនុស្ស
ថ្ងៃសុក្រ, 13 ខែធ្នូ 2013 បានបើកស្តាប់ (1958 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចរចាររវាងគណបក្សនយោបាយដើម្បីដំណោះស្រាយនយោបាយ
ថ្ងៃសុក្រ, 08 ខែវិច្ឆិកា 2013 បានបើកស្តាប់ (2043 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសុក្រ, 18 ខែតុលា 2013 បានបើកស្តាប់ (2492 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឳកាសសម្រាប់ CPP សម្របសម្រួលជា​មួយ​អង្គសមាជ​១០ចំនុច​របស់ CNRP
ថ្ងៃសុក្រ, 11 ខែតុលា 2013 បានបើកស្តាប់ (2277 ដង) ទាញសំលេងទុក
រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មី
ថ្ងៃសុក្រ, 27 ខែកញ្ញា 2013 បានបើកស្តាប់ (2323 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជំហរសង្គមស៊ីវិល​ទាក់ទិន​និង​ទំនាស់​នយោបាយ
ថ្ងៃសុក្រ, 20 ខែកញ្ញា 2013 បានបើកស្តាប់ (2439 ដង) ទាញសំលេងទុក
ដំណោះស្រាយនយោបាយ ឬបន្តវិបត្តិនយោបាយ
ថ្ងៃសុក្រ, 13 ខែកញ្ញា 2013 បានបើកស្តាប់ (2487 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទំនាស់នយោបាយ និងទំនាស់បោះឆ្នោត
ថ្ងៃសុក្រ, 06 ខែកញ្ញា 2013 បានបើកស្តាប់ (2440 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ឋអ្នកបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសុក្រ, 22 ខែកក្កដា 2011 បានបើកស្តាប់ (7442 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសថៃ
ថ្ងៃសុក្រ, 15 ខែកក្កដា 2011 បានបើកស្តាប់ (6777 ដង) ទាញសំលេងទុក
កម្ពុ​ជា​និង​កិច្ច​ការ​បរ​ទេស (ផ្សាយ​លើក​ទី២)
ថ្ងៃសុក្រ, 08 ខែកក្កដា 2011 បានបើកស្តាប់ (6472 ដង) ទាញសំលេងទុក
គណ​បក្សនយា​បាយ និង​ការ​បោះ​ឆ្នោត (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃសុក្រ, 01 ខែកក្កដា 2011 បានបើកស្តាប់ (6458 ដង) ទាញសំលេងទុក
កម្ពុជា និងកិច្ចការបរទេស
ថ្ងៃសុក្រ, 24 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7595 ដង) ទាញសំលេងទុក
គណបក្សនយោបាយ និងការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសុក្រ, 17 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7220 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃសុក្រ, 10 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6478 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់រដ្ឋសភា
ថ្ងៃសុក្រ, 03 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6951 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិ​កាសង្គម​ស៊ីវិល​អាស៊ាន (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃសុក្រ, 20 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (7288 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិការសង្គមស៊ីវិលអាស៊ាន
ថ្ងៃសុក្រ, 13 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (6343 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពសារពត៌មាន (ផ្សាយលើកទី3)
ថ្ងៃសុក្រ, 06 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (7632 ដង) ទាញសំលេងទុក