ថ្ងៃអង្គារ ទី27 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃសុក្រ» កម្មវិធីឃ្លាំមើលប្រចាំសប្តាហ៍

ទំនាក់ទំនង​រវាង​សិទ្ធិ​បោះឆ្នោត​និង​សិទ្ធមនុស្ស
ថ្ងៃសុក្រ, 13 ខែធ្នូ 2013 បានបើកស្តាប់ (1895 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចរចាររវាងគណបក្សនយោបាយដើម្បីដំណោះស្រាយនយោបាយ
ថ្ងៃសុក្រ, 08 ខែវិច្ឆិកា 2013 បានបើកស្តាប់ (1977 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសុក្រ, 18 ខែតុលា 2013 បានបើកស្តាប់ (2434 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឳកាសសម្រាប់ CPP សម្របសម្រួលជា​មួយ​អង្គសមាជ​១០ចំនុច​របស់ CNRP
ថ្ងៃសុក្រ, 11 ខែតុលា 2013 បានបើកស្តាប់ (2216 ដង) ទាញសំលេងទុក
រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មី
ថ្ងៃសុក្រ, 27 ខែកញ្ញា 2013 បានបើកស្តាប់ (2259 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជំហរសង្គមស៊ីវិល​ទាក់ទិន​និង​ទំនាស់​នយោបាយ
ថ្ងៃសុក្រ, 20 ខែកញ្ញា 2013 បានបើកស្តាប់ (2371 ដង) ទាញសំលេងទុក
ដំណោះស្រាយនយោបាយ ឬបន្តវិបត្តិនយោបាយ
ថ្ងៃសុក្រ, 13 ខែកញ្ញា 2013 បានបើកស្តាប់ (2419 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទំនាស់នយោបាយ និងទំនាស់បោះឆ្នោត
ថ្ងៃសុក្រ, 06 ខែកញ្ញា 2013 បានបើកស្តាប់ (2367 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ឋអ្នកបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសុក្រ, 22 ខែកក្កដា 2011 បានបើកស្តាប់ (7385 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសថៃ
ថ្ងៃសុក្រ, 15 ខែកក្កដា 2011 បានបើកស្តាប់ (6720 ដង) ទាញសំលេងទុក
កម្ពុ​ជា​និង​កិច្ច​ការ​បរ​ទេស (ផ្សាយ​លើក​ទី២)
ថ្ងៃសុក្រ, 08 ខែកក្កដា 2011 បានបើកស្តាប់ (6417 ដង) ទាញសំលេងទុក
គណ​បក្សនយា​បាយ និង​ការ​បោះ​ឆ្នោត (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃសុក្រ, 01 ខែកក្កដា 2011 បានបើកស្តាប់ (6402 ដង) ទាញសំលេងទុក
កម្ពុជា និងកិច្ចការបរទេស
ថ្ងៃសុក្រ, 24 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7535 ដង) ទាញសំលេងទុក
គណបក្សនយោបាយ និងការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសុក្រ, 17 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7158 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃសុក្រ, 10 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6419 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់រដ្ឋសភា
ថ្ងៃសុក្រ, 03 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6896 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិ​កាសង្គម​ស៊ីវិល​អាស៊ាន (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃសុក្រ, 20 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (7223 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិការសង្គមស៊ីវិលអាស៊ាន
ថ្ងៃសុក្រ, 13 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (6278 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពសារពត៌មាន (ផ្សាយលើកទី3)
ថ្ងៃសុក្រ, 06 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (7570 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពសារពត៏មាន
ថ្ងៃសុក្រ, 29 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (7419 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុត្ដិធម៌សំរាប់ការបោះឆ្នោត (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃសុក្រ, 22 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (6382 ដង) ទាញសំលេងទុក
គម្លាតរវាងអ្នកមាន និងអ្នកក្រនៅកម្ពុជា (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃសុក្រ, 15 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (6106 ដង) ទាញសំលេងទុក
គម្លាតរវាងអ្នកមាន និងអ្នកក្រនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃសុក្រ, 08 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (7555 ដង) ទាញសំលេងទុក
វិសោធនកម្មច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
ថ្ងៃសុក្រ, 01 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (7156 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីសង្គមស៊ីវិល និងច្បាប់ NGO
ថ្ងៃសុក្រ, 25 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7455 ដង) ទាញសំលេងទុក