ថ្ងៃពុធ ទី16 ខែសីហា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃសុក្រ» កម្មវិធីឃ្លាំមើលប្រចាំសប្តាហ៍

ជម្រើសកម្មវិធីនយោបាយ គណបក្ស ប្រកួតប្រជែងស្តីពីកំណែទម្រង់តុលាការ
ថ្ងៃសុក្រ, 11 ខែសីហា 2017 បានបើកស្តាប់ (74 ដង) ទាញសំលេងទុក
ចូលព្រៃជួបសត្វសាហាវ រកអំពាវគ្នាមកជុំ ដល់បានស្កទឹកឃ្មុំ ពួនសម្ងំឆីម្នាក់ឯង
ថ្ងៃសុក្រ, 04 ខែសីហា 2017 បានបើកស្តាប់ (96 ដង) ទាញសំលេងទុក
យល់ញាតិ ឃ្លាតច្បាប់
ថ្ងៃសុក្រ, 21 ខែកក្កដា 2017 បានបើកស្តាប់ (179 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឯងប្តឹងវាត ក្តីទាល់តែក្រ អស់ចានអស់ឆ្នាំងរបស់ក៏ខាត របរក៏ខាន ដឹងអស់ប៉ុន្មាន ទំរាំ ចាញ់ឈ្នះ
ថ្ងៃសុក្រ, 07 ខែកក្កដា 2017 បានបើកស្តាប់ (152 ដង) ទាញសំលេងទុក
សំណាបយោងដីស្រីយោងប្រុស
ថ្ងៃសុក្រ, 30 ខែមិថុនា 2017 បានបើកស្តាប់ (182 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទំពាំងស្នងឬស្សី
ថ្ងៃសុក្រ, 16 ខែមិថុនា 2017 បានបើកស្តាប់ (200 ដង) ទាញសំលេងទុក
បើសោយត្រីព្រួលកុំចោលស្រកា សោយត្រីប្រាកុំចោលស្រកី
ថ្ងៃសុក្រ, 09 ខែមិថុនា 2017 បានបើកស្តាប់ (229 ដង) ទាញសំលេងទុក
ពាក្យពិតរែងស្លែង
ថ្ងៃសុក្រ, 02 ខែមិថុនា 2017 បានបើកស្តាប់ (312 ដង) ទាញសំលេងទុក
ធ្វើបុណ្យបានបុណ្យ ធ្វើបាបបានបាប
ថ្ងៃសុក្រ, 26 ខែឧសភា 2017 បានបើកស្តាប់ (334 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជម្រើសកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្សប្រកួតប្រជែង ស្តីពី កំណែទម្រង់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ
ថ្ងៃសុក្រ, 19 ខែឧសភា 2017 បានបើកស្តាប់ (232 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជម្រើសកម្មវិធីនយោបាយ របស់គណបក្សប្រកួតប្រជែងស្តីពី ស្ថាបន័ឯករាជ្យរបស់រដ្ឋ
ថ្ងៃសុក្រ, 12 ខែឧសភា 2017 បានបើកស្តាប់ (212 ដង) ទាញសំលេងទុក
សុភាសិតបុរាណ(ដើរអោយមានបី សំដីអោយមានបួន)
ថ្ងៃសុក្រ, 05 ខែឧសភា 2017 បានបើកស្តាប់ (375 ដង) ទាញសំលេងទុក
សុភាសិត (កុំបោះសន្ទូចរំលងភ្នំ)
ថ្ងៃសុក្រ, 28 ខែមេសា 2017 បានបើកស្តាប់ (309 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជម្រើសកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្សប្រកួតប្រជែង ស្តីពី កំណែទម្រង់ប្រព្ធន័តុលាការ
ថ្ងៃសុក្រ, 21 ខែមេសា 2017 បានបើកស្តាប់ (376 ដង) ទាញសំលេងទុក
ចូលស្ទឹងតាមបត់
ថ្ងៃសុក្រ, 07 ខែមេសា 2017 បានបើកស្តាប់ (685 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជម្រើសកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្សប្រកួតប្រជែង ស្តីពី កំណែទម្រង់នីតិវិធី នៃការធ្វើច្បាប់
ថ្ងៃសុក្រ, 17 ខែកុម្ភៈ 2017 បានបើកស្តាប់ (832 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជម្រើសកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្សប្រកួតប្រជែង ស្តីពី ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាចៅក្រម
ថ្ងៃសុក្រ, 03 ខែកុម្ភៈ 2017 បានបើកស្តាប់ (932 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជម្រើសកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្សប្រកួតប្រជែង ស្តីពី កំណែទម្រង់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 19 ខែមករា 2017 បានបើកស្តាប់ (839 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជម្រើសកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្សប្រកួតប្រជែង ស្តីពី កំណែទម្រង់ស្ថាបន័ឯករាជ្យរបស់រដ្ឋ
ថ្ងៃសុក្រ, 06 ខែមករា 2017 បានបើកស្តាប់ (913 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជម្រើសកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្សប្រកួតប្រជែង ស្តីពី គោលនយោបាយការបរទេស
ថ្ងៃសុក្រ, 23 ខែធ្នូ 2016 បានបើកស្តាប់ (798 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជម្រើសកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្ស ប្រកួតប្រជែងស្តីពី វិស័យសុខាភិបាល
ថ្ងៃសុក្រ, 16 ខែធ្នូ 2016 បានបើកស្តាប់ (833 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជម្រើសកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្សប្រកួតប្រជែងស្តីពី បំណុលប្រជាពលរដ្ឋ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ថ្ងៃសុក្រ, 09 ខែធ្នូ 2016 បានបើកស្តាប់ (790 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជម្រើសកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្ស ប្រកួតប្រជែងស្តីពី ថាមពល និងធនធានធម្មជាតិ
ថ្ងៃសុក្រ, 02 ខែធ្នូ 2016 បានបើកស្តាប់ (810 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចពីភាក្សាស្តីពី កម្មវិធីរបស់គណបក្សនយោបាយ ស្តីពីការកំណែរទំរង់នីតិប្រតិបត្តិ
ថ្ងៃសុក្រ, 18 ខែវិច្ឆិកា 2016 បានបើកស្តាប់ (893 ដង) ទាញសំលេងទុក
ពិភាក្សាដេញដោលស្តីពី « តើម្ចាស់ឆ្នោតយល់ស្របនឹងសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្តីពី ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៧ ដែរឬទេ? »(វគ្គបញ្ចាប់)
ថ្ងៃសុក្រ, 11 ខែវិច្ឆិកា 2016 បានបើកស្តាប់ (915 ដង) ទាញសំលេងទុក