ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី25 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃព្រហស្បត៏» កម្មវិធីស្ត្រីអាចធ្វើបាន

តួនាទីកសិករ និងរដ្ឋ ក្នុងអភិបាលកិច្ចល្អ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 22 ខែមេសា 2010 បានបើកស្តាប់ (4389 ដង) ទាញសំលេងទុក
លក្ខខ័ណ្ហការងាររបស់កម្មករនៅក្នុងវិស័យផ្ដល់សេវាកម្ម
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 29 ខែមេសា 2010 បានបើកស្តាប់ (4198 ដង) ទាញសំលេងទុក
យេនឌ័រក្មុងវិស័យអប់រំ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 13 ខែឧសភា 2010 បានបើកស្តាប់ (4323 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការផាតពិន័យអ្មកប្រកបរបរដឺកជព្ចាូន
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 20 ខែឧសភា 2010 បានបើកស្តាប់ (4368 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបង្កើតច្បាប់សហជីព
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 27 ខែឧសភា 2010 បានបើកស្តាប់ (3973 ដង) ទាញសំលេងទុក
យេនឌ័រក្នុងវិស័យអប់រំ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 03 ខែមិថុនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4369 ដង) ទាញសំលេងទុក
យេនឌ័រ និងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 10 ខែមិថុនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4268 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជីវភាពរបស់កម្មកររោងចក្រ និងប្រាក់ឈ្នួល
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 17 ខែមិថុនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4262 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបង្កើតច្បាប់សហជីព
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 24 ខែមិថុនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4027 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ដ្រី និងវិស័យសុខាភិបាល
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 01 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (4457 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ដ្រី នឺង អភិបាលកិច្ច មូលដ្ឋាន
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 08 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (4163 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការជួញដូរស្ដ្រី និងកុមារ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 15 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (4422 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជិវភាពរស់របស់កម្មករ និងប្រាក់ឈ្មួល
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 22 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (4062 ដង) ទាញសំលេងទុក
កសិករ និងការបំរ៉ែបំរួលអាកាសធាតុ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 29 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (4159 ដង) ទាញសំលេងទុក
វិច្ចេកវិទ្យពត៌មានទាក់ទងទៅនិងអនុសញ្ញា ស៊ី ដ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 05 ខែសីហា 2010 បានបើកស្តាប់ (4066 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការរើសអើងប្រឆាំង និងស្ដ្រី
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 12 ខែសីហា 2010 បានបើកស្តាប់ (3951 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពពលករ និងចំំណាកស្រុក
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 19 ខែសីហា 2010 បានបើកស្តាប់ (4136 ដង) ទាញសំលេងទុក
កសិករ និងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 26 ខែសីហា 2010 បានបើកស្តាប់ (4162 ដង) ទាញសំលេងទុក