ថ្ងៃអង្គារ ទី27 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃព្រហស្បត៏» កម្មវិធីស្ត្រីអាចធ្វើបាន

តួនាទី កសិករ និង លទ្ឋគម្ម ឃុំសង្កាត់
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 18 ខែមីនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4331 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ដ្រីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 08 ខែមេសា 2010 បានបើកស្តាប់ (3987 ដង) ទាញសំលេងទុក
កម្មវិធីពិសេសជូនពរចូលឆ្នាំ ថ្ងៃទី២
ថ្ងៃអាទិត្យ, 25 ខែមេសា 2010 បានបើកស្តាប់ (4519 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីកសិករ និងរដ្ឋ ក្នុងអភិបាលកិច្ចល្អ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 22 ខែមេសា 2010 បានបើកស្តាប់ (4434 ដង) ទាញសំលេងទុក
លក្ខខ័ណ្ហការងាររបស់កម្មករនៅក្នុងវិស័យផ្ដល់សេវាកម្ម
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 29 ខែមេសា 2010 បានបើកស្តាប់ (4243 ដង) ទាញសំលេងទុក
យេនឌ័រក្មុងវិស័យអប់រំ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 13 ខែឧសភា 2010 បានបើកស្តាប់ (4366 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការផាតពិន័យអ្មកប្រកបរបរដឺកជព្ចាូន
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 20 ខែឧសភា 2010 បានបើកស្តាប់ (4415 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបង្កើតច្បាប់សហជីព
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 27 ខែឧសភា 2010 បានបើកស្តាប់ (4020 ដង) ទាញសំលេងទុក
យេនឌ័រក្នុងវិស័យអប់រំ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 03 ខែមិថុនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4414 ដង) ទាញសំលេងទុក
យេនឌ័រ និងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 10 ខែមិថុនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4324 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជីវភាពរបស់កម្មកររោងចក្រ និងប្រាក់ឈ្នួល
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 17 ខែមិថុនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4308 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបង្កើតច្បាប់សហជីព
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 24 ខែមិថុនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4072 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ដ្រី និងវិស័យសុខាភិបាល
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 01 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (4504 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ដ្រី នឺង អភិបាលកិច្ច មូលដ្ឋាន
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 08 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (4206 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការជួញដូរស្ដ្រី និងកុមារ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 15 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (4475 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជិវភាពរស់របស់កម្មករ និងប្រាក់ឈ្មួល
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 22 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (4153 ដង) ទាញសំលេងទុក
កសិករ និងការបំរ៉ែបំរួលអាកាសធាតុ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 29 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (4206 ដង) ទាញសំលេងទុក
វិច្ចេកវិទ្យពត៌មានទាក់ទងទៅនិងអនុសញ្ញា ស៊ី ដ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 05 ខែសីហា 2010 បានបើកស្តាប់ (4151 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការរើសអើងប្រឆាំង និងស្ដ្រី
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 12 ខែសីហា 2010 បានបើកស្តាប់ (3990 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពពលករ និងចំំណាកស្រុក
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 19 ខែសីហា 2010 បានបើកស្តាប់ (4182 ដង) ទាញសំលេងទុក
កសិករ និងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 26 ខែសីហា 2010 បានបើកស្តាប់ (4202 ដង) ទាញសំលេងទុក