ថ្ងៃពុធ ទី24 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃព្រហស្បត៏» កម្មវិធីស្ត្រីអាចធ្វើបាន

ស្ថានភាពការងារសេវាកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រពន្ធ័
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 22 ខែឧសភា 2008 បានបើកស្តាប់ (4109 ដង) ទាញសំលេងទុក
សារៈសំខាន់នៃការបង្កើតសហគមន៏
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 29 ខែឧសភា 2008 បានបើកស្តាប់ (4452 ដង) ទាញសំលេងទុក
អ្នករងគ្រោះដោយការចាប់ខ្លួនពីបញ្ជាជំលោះដីធ្លី (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 05 ខែមិថុនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4090 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចការពារព្រៃកោងកាង
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 12 ខែមិថុនា 2008 បានបើកស្តាប់ (3918 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចការពារព្រៃកោងកាង
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 19 ខែមិថុនា 2008 បានបើកស្តាប់ (3857 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិវាប្រឆាំងអំពើទារុណកម្ម
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 26 ខែមិថុនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4189 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការគំរាមបណ្ដេញចេញ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 03 ខែកក្កដា 2008 បានបើកស្តាប់ (4280 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជនរងគ្រោះដោយវិវាទដីធ្លី និងការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 10 ខែកក្កដា 2008 បានបើកស្តាប់ (4123 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពសារពត៌មាន
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 17 ខែកក្កដា 2008 បានបើកស្តាប់ (4127 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការធ្វើកូដកម្មនៅរោងចក្រ ជី អ ប៊ី
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 24 ខែកក្កដា 2008 បានបើកស្តាប់ (4428 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចិញ្ចឹមជីវិតប្រកបដោយនិរន្ដភាពនៅលើដីធ្លី
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 31 ខែកក្កដា 2008 បានបើកស្តាប់ (4133 ដង) ទាញសំលេងទុក
សីលធម៌សង្គមទាក់ទងទៅនិង ករណីរំលោភសេពសន្ធវៈ
ថ្ងៃសុក្រ, 07 ខែសីហា 2009 បានបើកស្តាប់ (4256 ដង) ទាញសំលេងទុក
ករណីវិវាទដីធ្លីនៅខេត្ដព្រះវិហារ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 14 ខែសីហា 2008 បានបើកស្តាប់ (4171 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃធម្មជាតិនៅសហគម៏
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 21 ខែសីហា 2008 បានបើកស្តាប់ (4245 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការធ្វើកូដកម្មដោយសន្ដិវិធី
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 28 ខែសីហា 2008 បានបើកស្តាប់ (4120 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ដីពីបទញុះញុង
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 04 ខែកញ្ញា 2008 បានបើកស្តាប់ (4294 ដង) ទាញសំលេងទុក
គោលការណ៏ដំណោះស្រាយ និងសំណង
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 11 ខែកញ្ញា 2008 បានបើកស្តាប់ (4101 ដង) ទាញសំលេងទុក
បញ្ហាការបិទរោងចក្រ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 25 ខែកញ្ញា 2008 បានបើកស្តាប់ (4184 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពនៃការគំរាមបណ្ដេញចេញ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 02 ខែតុលា 2008 បានបើកស្តាប់ (3967 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 09 ខែតុលា 2008 បានបើកស្តាប់ (4227 ដង) ទាញសំលេងទុក
ចំណាត់ការនិងការស្វែងរកយុត្ដិធម៌របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងបញ្ហដីធ្លី
ថ្ងៃច័ន្ទ, 06 ខែតុលា 2008 បានបើកស្តាប់ (3826 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការទាមទារស្វែងរកសិទ្ធរស់នៅស្របច្បាប់នៅលើទឹកដី
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 23 ខែតុលា 2008 បានបើកស្តាប់ (4038 ដង) ទាញសំលេងទុក
លក្ខខណ្ឌ័ការងាររបស់កម្មករនៅក្នុងរោងចក្រ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 30 ខែតុលា 2008 បានបើកស្តាប់ (4215 ដង) ទាញសំលេងទុក
ពលរដ្ឋចំណាកស្រុក និងបញ្ហដីធ្លី (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 13 ខែវិច្ឆិកា 2008 បានបើកស្តាប់ (4195 ដង) ទាញសំលេងទុក
សកម្មភាពស្វែងរកការគាំទ្រក្នុងដំណើរការទាមទារដីធ្លី
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 20 ខែវិច្ឆិកា 2008 បានបើកស្តាប់ (4005 ដង) ទាញសំលេងទុក