ថ្ងៃសុក្រ ទី26 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃព្រហស្បត៏» កម្មវិធីស្ត្រីអាចធ្វើបាន

ការទាមទារប្រាក់អត្ថប្រយោជន៏ផ្សេងៗរបស់កម្មករ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 23 ខែកញ្ញា 2010 បានបើកស្តាប់ (5216 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចែករំលែកបទពិសោធន៏របស់បណ្ដាញស្ដ្រីនៅមូលដ្ឋាន
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 16 ខែកញ្ញា 2010 បានបើកស្តាប់ (5080 ដង) ទាញសំលេងទុក
រក្សាភ្នក់ភ្លើងទាំងបី
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 09 ខែកញ្ញា 2010 បានបើកស្តាប់ (5068 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីស្ដ្រីក្មុងក្រុមប្រឺក្សាឃុំសង្កាត់
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 02 ខែកញ្ញា 2010 បានបើកស្តាប់ (5160 ដង) ទាញសំលេងទុក
ដំណើរការធ្វើកូតកម្មនៅរោងចក្រ ថបក្លូស
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 19 ខែកក្កដា 2007 បានបើកស្តាប់ (5116 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឥទ្ធិពលសកលភាវូបណីកម្មទៅលើកម្មករ
ថ្ងៃសៅរ៍, 21 ខែកក្កដា 2007 បានបើកស្តាប់ (4762 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពសហជីព (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 20 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (5050 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពការងាររបស់កម្មករ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 25 ខែតុលា 2007 បានបើកស្តាប់ (4904 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជីវភាពរបស់កម្មករ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 29 ខែវិច្ឆិកា 2007 បានបើកស្តាប់ (4738 ដង) ទាញសំលេងទុក
វិវាទការងារនៅរោងចក្រជីនយ៉ួវ(ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 27 ខែធ្នូ 2007 បានបើកស្តាប់ (4735 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការគំរាមកំហែងអ្នកសារពត៌មាន
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 03 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (4576 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជនរងគ្រោះក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 10 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (4496 ដង) ទាញសំលេងទុក
កាតព្វកិច្ចរបស់សមត្ថកិច្ចរដ្ឋ ក្នុងការការពារសន្ដិសុខ ដើមបណ្ដឹងព្រហ្មទណ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 17 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (4529 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបញ្ឈប់ការងាររបស់កម្មករ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 24 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (4663 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពសុខភាពរបស់កម្មករ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 31 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (4403 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជំលោះនៅក្នុងតំបន់បរិស្ថាន និងដំណោះស្រាយ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 07 ខែកុម្ភៈ 2008 បានបើកស្តាប់ (4400 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការងារនិងផលប៉ះពាល់សុខភាព
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 14 ខែកុម្ភៈ 2008 បានបើកស្តាប់ (4470 ដង) ទាញសំលេងទុក
ដំណោះស្រាយវិវាទការងារ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 28 ខែកុម្ភៈ 2008 បានបើកស្តាប់ (4539 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការប្រើអំពើហឹង្សាក្នុងការអនុវត្ដសាលក្រម និងសាលដីកា
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 06 ខែមីនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4172 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផលប៉ះពាល់ពីគំរោងអភិវឌ្ឍន៏នានាក្នុងអាងទន្លេមេគង្គ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 03 ខែមេសា 2008 បានបើកស្តាប់ (4144 ដង) ទាញសំលេងទុក
កម្មវិធីចូលឆ្នាំ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 10 ខែមេសា 2008 បានបើកស្តាប់ (4284 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពរបស់កម្មករ វិស័យសេវាកម្ម និងចំណីអាហារ(ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 17 ខែមេសា 2008 បានបើកស្តាប់ (4500 ដង) ទាញសំលេងទុក
អត្ថប្រយោជន៏នៃការបង្កើតសភាសម្ពន្ធ័សហជីព(ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 24 ខែមេសា 2008 បានបើកស្តាប់ (4175 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនៈវិស័យយុវជនចំពោះគណបក្សដែលជាប់ឆ្នោត
ថ្ងៃសៅរ៍, 03 ខែឧសភា 2008 បានបើកស្តាប់ (4191 ដង) ទាញសំលេងទុក
អ្នកទោស និងពន្ធធនាគា
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 08 ខែឧសភា 2008 បានបើកស្តាប់ (4248 ដង) ទាញសំលេងទុក