ថ្ងៃច័ន្ទ ទី24 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃព្រហស្បត៏» កម្មវិធីស្ត្រីអាចធ្វើបាន

ការចូលរួមរបស់ស្ដ្រីជាអ្នកដឹកនាំនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 04 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (6680 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនៈយេនឌ័រ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 28 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (6278 ដង) ទាញសំលេងទុក
ដំណោះស្រាយរបស់កម្មករក្នុងពេលថៅកែបិទរោងចក្រ(ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 21 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (6184 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ដ្រីអាចធ្វើបាន (ព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍) (ផ្សាយលើក​ទី ១)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 14 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (6218 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចែករំលែកបទពិសោធន៏របស់បណ្ដាញស្ដ្រីនៅមូលដ្ឋាន (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 07 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (5306 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការទាមទារប្រាក់អត្ថប្រយោជន៏ផ្សេងៗរបស់កម្មករ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 23 ខែកញ្ញា 2010 បានបើកស្តាប់ (5275 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចែករំលែកបទពិសោធន៏របស់បណ្ដាញស្ដ្រីនៅមូលដ្ឋាន
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 16 ខែកញ្ញា 2010 បានបើកស្តាប់ (5188 ដង) ទាញសំលេងទុក
រក្សាភ្នក់ភ្លើងទាំងបី
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 09 ខែកញ្ញា 2010 បានបើកស្តាប់ (5137 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីស្ដ្រីក្មុងក្រុមប្រឺក្សាឃុំសង្កាត់
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 02 ខែកញ្ញា 2010 បានបើកស្តាប់ (5251 ដង) ទាញសំលេងទុក
ដំណើរការធ្វើកូតកម្មនៅរោងចក្រ ថបក្លូស
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 19 ខែកក្កដា 2007 បានបើកស្តាប់ (5178 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឥទ្ធិពលសកលភាវូបណីកម្មទៅលើកម្មករ
ថ្ងៃសៅរ៍, 21 ខែកក្កដា 2007 បានបើកស្តាប់ (4822 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពសហជីព (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 20 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (5147 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពការងាររបស់កម្មករ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 25 ខែតុលា 2007 បានបើកស្តាប់ (4965 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជីវភាពរបស់កម្មករ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 29 ខែវិច្ឆិកា 2007 បានបើកស្តាប់ (4805 ដង) ទាញសំលេងទុក
វិវាទការងារនៅរោងចក្រជីនយ៉ួវ(ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 27 ខែធ្នូ 2007 បានបើកស្តាប់ (4836 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការគំរាមកំហែងអ្នកសារពត៌មាន
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 03 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (4645 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជនរងគ្រោះក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 10 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (4559 ដង) ទាញសំលេងទុក
កាតព្វកិច្ចរបស់សមត្ថកិច្ចរដ្ឋ ក្នុងការការពារសន្ដិសុខ ដើមបណ្ដឹងព្រហ្មទណ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 17 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (4596 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបញ្ឈប់ការងាររបស់កម្មករ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 24 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (4734 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពសុខភាពរបស់កម្មករ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 31 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (4468 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជំលោះនៅក្នុងតំបន់បរិស្ថាន និងដំណោះស្រាយ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 07 ខែកុម្ភៈ 2008 បានបើកស្តាប់ (4461 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការងារនិងផលប៉ះពាល់សុខភាព
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 14 ខែកុម្ភៈ 2008 បានបើកស្តាប់ (4532 ដង) ទាញសំលេងទុក
ដំណោះស្រាយវិវាទការងារ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 28 ខែកុម្ភៈ 2008 បានបើកស្តាប់ (4768 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការប្រើអំពើហឹង្សាក្នុងការអនុវត្ដសាលក្រម និងសាលដីកា
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 06 ខែមីនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4240 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផលប៉ះពាល់ពីគំរោងអភិវឌ្ឍន៏នានាក្នុងអាងទន្លេមេគង្គ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 03 ខែមេសា 2008 បានបើកស្តាប់ (4211 ដង) ទាញសំលេងទុក