ថ្ងៃច័ន្ទ ទី24 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃព្រហស្បត៏» កម្មវិធីស្ត្រីអាចធ្វើបាន

សិទ្ធនយោបាយ និងសិទ្ធប្រជាពលរដ្ឋ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 26 ខែធ្នូ 2013 បានបើកស្តាប់ (2904 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ធិពលរដ្ឋ​-​សិទ្ធិនយោបាយ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 19 ខែធ្នូ 2013 បានបើកស្តាប់ (4123 ដង) ទាញសំលេងទុក
ក្រុមប្រឈមុខខ្ពស់​អំពើហិង្សារស្ត្រីនិងកុមារ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 05 ខែធ្នូ 2013 បានបើកស្តាប់ (2184 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ត្រីនិង​ច្បាប់​ទប់ស្កាត់អំពើហិង្សា
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 14 ខែវិច្ឆិកា 2013 បានបើកស្តាប់ (2197 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ត្រី​និង​ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 07 ខែវិច្ឆិកា 2013 បានបើកស្តាប់ (1907 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនៈយុវជន​ទាក់ទង​សិទ្ធិ​ទទួល​ព័ត៌មាន
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 31 ខែតុលា 2013 បានបើកស្តាប់ (2072 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន​និងស្រ្តី
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 24 ខែតុលា 2013 បានបើកស្តាប់ (1991 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផល់ប៉ះពាល់របស់ស្ត្រី​កំឡុង​ពេល​ទឹក​ជំនន់
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 17 ខែតុលា 2013 បានបើកស្តាប់ (2328 ដង) ទាញសំលេងទុក
តំណាងស្ត្រីក្នុងវិស័យ​នយោបាយ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 10 ខែតុលា 2013 បានបើកស្តាប់ (2322 ដង) ទាញសំលេងទុក
តើគួរមានច្បាប់​សិទ្ធិ​ទទួល​ព័ត៌មាន​ឬទេ?
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 26 ខែកញ្ញា 2013 បានបើកស្តាប់ (2338 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទិ្ធទទួលព័ត៌មាន​និង​ជនជាតិដើម​ភាគតិច
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 19 ខែកញ្ញា 2013 បានបើកស្តាប់ (1871 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីស្រី្តក្នុងក្នុងការអភិវឌ្ឍន៏សង្គម
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 12 ខែកញ្ញា 2013 បានបើកស្តាប់ (2520 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្រី្ត និងសនិ្តភាព
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 05 ខែកញ្ញា 2013 បានបើកស្តាប់ (2220 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការរើសអើងសហជីព
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 21 ខែកក្កដា 2011 បានបើកស្តាប់ (7689 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ដ្រី និងវិស័យនយោបាយ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 14 ខែកក្កដា 2011 បានបើកស្តាប់ (6820 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ដ្រី និងអនុសញ្ញាស៊ី-ដ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 07 ខែកក្កដា 2011 បានបើកស្តាប់ (7022 ដង) ទាញសំលេងទុក
សកម្ម ភាព​អង្ក​ការ​សង្កម​ស៊ី​វិល​ឆ្លើយ​តប​ការ​បំ​រែ​បំ​រួល​អា​កាស​ធាតុ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 30 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7127 ដង) ទាញសំលេងទុក
បញ្ហា​ប្រឈម​របស់​ស្ដ្រី​ធ្វើ​ការ​ងារ​តាម​ផ្ទះ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 23 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6561 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្រី វ័យក្មេង និងអំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 16 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6959 ដង) ទាញសំលេងទុក
យេន​ឌ័រ​និង​ការ​បំ​រែ​បំ​រួល​អា​កាស​ធាតុ​ក្នុង​ផ្នែក​ន​យោ​បាយ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 02 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6711 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ដ្រី​បំ​រើ​ការ​ងារ​តាម​ផ្ទះ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 26 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (6853 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចូលរួមរបស់ស្ដ្រីក្ន្នុងវិស័យនយោបាយថ្នាក់មូលដ្ឋាន
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 12 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (5387 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការ​ចូល​រួម​របស់​ស្ដ្រី​ក្នុង​វិស័យ​នយោ​បាយ​នៅ​មូល​ដ្ឋាន
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 12 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (6778 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិ​វា​ពល​កម្ម​អន្ដរ​ជាតិ​១​ឧ​ស​ភា​ស្ដី​ពី​សេ​រី​ភាព​ស​មាគម​និង ប្រាក់​ឈ្នួល​សម​រម្យ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 28 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (7371 ដង) ទាញសំលេងទុក
វិវាទការងារនៅរោងចក្រ QMIB
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 21 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (6443 ដង) ទាញសំលេងទុក