ថ្ងៃសុក្រ ទី26 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃព្រហស្បត៏» កម្មវិធីស្ត្រីអាចធ្វើបាន

ទស្សនៈយុវជន​ទាក់ទង​សិទ្ធិ​ទទួល​ព័ត៌មាន
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 31 ខែតុលា 2013 បានបើកស្តាប់ (2016 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន​និងស្រ្តី
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 24 ខែតុលា 2013 បានបើកស្តាប់ (1931 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផល់ប៉ះពាល់របស់ស្ត្រី​កំឡុង​ពេល​ទឹក​ជំនន់
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 17 ខែតុលា 2013 បានបើកស្តាប់ (2250 ដង) ទាញសំលេងទុក
តំណាងស្ត្រីក្នុងវិស័យ​នយោបាយ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 10 ខែតុលា 2013 បានបើកស្តាប់ (2267 ដង) ទាញសំលេងទុក
តើគួរមានច្បាប់​សិទ្ធិ​ទទួល​ព័ត៌មាន​ឬទេ?
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 26 ខែកញ្ញា 2013 បានបើកស្តាប់ (2283 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទិ្ធទទួលព័ត៌មាន​និង​ជនជាតិដើម​ភាគតិច
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 19 ខែកញ្ញា 2013 បានបើកស្តាប់ (1815 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីស្រី្តក្នុងក្នុងការអភិវឌ្ឍន៏សង្គម
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 12 ខែកញ្ញា 2013 បានបើកស្តាប់ (2429 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្រី្ត និងសនិ្តភាព
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 05 ខែកញ្ញា 2013 បានបើកស្តាប់ (2163 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការរើសអើងសហជីព
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 21 ខែកក្កដា 2011 បានបើកស្តាប់ (7628 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ដ្រី និងវិស័យនយោបាយ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 14 ខែកក្កដា 2011 បានបើកស្តាប់ (6761 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ដ្រី និងអនុសញ្ញាស៊ី-ដ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 07 ខែកក្កដា 2011 បានបើកស្តាប់ (6967 ដង) ទាញសំលេងទុក
សកម្ម ភាព​អង្ក​ការ​សង្កម​ស៊ី​វិល​ឆ្លើយ​តប​ការ​បំ​រែ​បំ​រួល​អា​កាស​ធាតុ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 30 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7071 ដង) ទាញសំលេងទុក
បញ្ហា​ប្រឈម​របស់​ស្ដ្រី​ធ្វើ​ការ​ងារ​តាម​ផ្ទះ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 23 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6457 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្រី វ័យក្មេង និងអំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 16 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6836 ដង) ទាញសំលេងទុក
យេន​ឌ័រ​និង​ការ​បំ​រែ​បំ​រួល​អា​កាស​ធាតុ​ក្នុង​ផ្នែក​ន​យោ​បាយ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 02 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6653 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ដ្រី​បំ​រើ​ការ​ងារ​តាម​ផ្ទះ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 26 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (6795 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចូលរួមរបស់ស្ដ្រីក្ន្នុងវិស័យនយោបាយថ្នាក់មូលដ្ឋាន
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 12 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (5325 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការ​ចូល​រួម​របស់​ស្ដ្រី​ក្នុង​វិស័យ​នយោ​បាយ​នៅ​មូល​ដ្ឋាន
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 12 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (6722 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិ​វា​ពល​កម្ម​អន្ដរ​ជាតិ​១​ឧ​ស​ភា​ស្ដី​ពី​សេ​រី​ភាព​ស​មាគម​និង ប្រាក់​ឈ្នួល​សម​រម្យ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 28 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (7317 ដង) ទាញសំលេងទុក
វិវាទការងារនៅរោងចក្រ QMIB
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 21 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (6389 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ដ្រីនិងការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានពីរដ្ឋមកគណបក្ថនយោបាយ​ (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 14 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (5469 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្រី្ត​និង​ការ​ផ្តល់​ហិរញ្ញា​ប្បទាន​ពី​រដ្ឋ​មក​គណ​បក្យ​ន​យោ​បាយ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 07 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (7850 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការ​កាត់​បន្ថយ​​និង​បន្សាំការ​ប៉ះ​ពាល់​ដែល​បណ្ដាល​មក​ពី​ការ​បំ​រ៉ែ​បំ​រួល​អា​កាស​ធាតុ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 31 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7120 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពប្រាក់ឈ្នួលកម្មករនៅក្នុងវិស័យវេយ្យនភ័ណ្ឌ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 24 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7062 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ដ្រីក្នុងវិស័យនយោបាយ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 17 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7339 ដង) ទាញសំលេងទុក