ថ្ងៃសុក្រ ទី26 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃព្រហស្បត៏» កម្មវិធីស្ត្រីអាចធ្វើបាន

ស្រី្តនិង ការរើសអើងពីសង្គម
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 04 ខែធ្នូ 2014 បានបើកស្តាប់ (1738 ដង) ទាញសំលេងទុក
បញ្ឈប់អំពើហឹង្សាលើស្ត្រីនិង អ្នកការពារសិទិ្ធមនុស្ស
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 27 ខែវិច្ឆិកា 2014 បានបើកស្តាប់ (1816 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទិ្ធសេរីភាពក្នុងការជួបជុំសហគមន៏មូលដ្ឋាន
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 20 ខែវិច្ឆិកា 2014 បានបើកស្តាប់ (1901 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិយោបល់លើបញ្ហាស្រ្តីជនរងគ្រោះដីធី្លចាប់ខ្លួន
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 13 ខែវិច្ឆិកា 2014 បានបើកស្តាប់ (2104 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទំនាស់ដីធី្លនៅក្រុងព្រះស៊ីហនុ(វគ្គ២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 30 ខែតុលា 2014 បានបើកស្តាប់ (2091 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទំនាស់ដីធ្លីនៅខេត្តព្រះសីហនុ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 23 ខែតុលា 2014 បានបើកស្តាប់ (1945 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្រី្ត​និងវិស័យអប់រំ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 16 ខែតុលា 2014 បានបើកស្តាប់ (2039 ដង) ទាញសំលេងទុក
សារះសំខាន់ស្រី្ត ក្នុង​វិស័យនយោបាយ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 09 ខែតុលា 2014 បានបើកស្តាប់ (2459 ដង) ទាញសំលេងទុក
សមាសភាពស្រី្ត និងបុសក្នុងការចូលរួមនយោបាយអភិវឌ្ឍន៏សង្គម
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 02 ខែតុលា 2014 បានបើកស្តាប់ (2179 ដង) ទាញសំលេងទុក
របាយរណ៏បឋមស្រាវជ្រៀវស្វែងយល់ស្ថានភាពបំណុលនិងការទទួលបានសេវាសុខភាពប្រជាជននៅជនបទ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 18 ខែកញ្ញា 2014 បានបើកស្តាប់ (2170 ដង) ទាញសំលេងទុក
សារះសំខាន់នៃសមភាពស្រី្ត និងបុរស(កម្មវិធីស្រី្តអាចធើ្វបាន)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 04 ខែកញ្ញា 2014 បានបើកស្តាប់ (2150 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្កការពារសង្គម វគ្គ២ (កម្មវិធីបណ្តាញពហុវិស័យ)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 28 ខែសីហា 2014 បានបើកស្តាប់ (2219 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចការពារសង្គម​ វគ្គ១​(កម្មវិធីបណ្តាញពហុវិស័យ)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 21 ខែសីហា 2014 បានបើកស្តាប់ (2003 ដង) ទាញសំលេងទុក
សមាសភាពស្រី្តនៅក្នុងគជប និងក្នុងគណកម្មាការទាំង១០នៃរដ្ឋសភា
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 07 ខែសីហា 2014 បានបើកស្តាប់ (2183 ដង) ទាញសំលេងទុក
វិសមភាពរវាង​ស្រ្តី និង បុរសនាំអោយគ្មានប្រជាធិបតេយ្យ(វគ្គ២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 31 ខែកក្កដា 2014 បានបើកស្តាប់ (2078 ដង) ទាញសំលេងទុក
វិសមភាពរវាង​ស្រ្តី និង បុរសនាំអោយគ្មានប្រជាធិបតេយ្យ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 24 ខែកក្កដា 2014 បានបើកស្តាប់ (2256 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចាប់ខ្លួនបេក្ខជនតំណាងរាស្រ្ត៥រូបរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 17 ខែកក្កដា 2014 បានបើកស្តាប់ (2309 ដង) ទាញសំលេងទុក
សារសំខាន់របស់ស្រី្តជាចៅក្រម និងព្រះរាជ្យអាជ្ញារ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 10 ខែកក្កដា 2014 បានបើកស្តាប់ (2117 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនះវិស័យស្រី្តជំនាន់ថ្មីក្នុងវិស័យនយោបាយ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 03 ខែកក្កដា 2014 បានបើកស្តាប់ (2239 ដង) ទាញសំលេងទុក
អំណាចនិតិប្រតិបតិ្ត(វគ្គ២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 26 ខែមិថុនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2030 ដង) ទាញសំលេងទុក
អំណាចនិតិប្រតិបតិ្ត
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 19 ខែមិថុនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2235 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចពិភាគក្សាតុមូលសី្តពីលក្ខន្តិកះចៅក្រម និងព្រះរាជ្យអាជ្ញា(វគ្គ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 15 ខែមិថុនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2073 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចពិភាគក្សាតុមូលសី្តពីលក្ខន្តិកះចៅក្រម និងព្រះរាជ្យអាជ្ញា(វគ្គ១)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 12 ខែមិថុនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2056 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចពិភាគក្សាតុមូលសី្តពីលក្ខន្តិកះចៅក្រម និងព្រះរាជ្យអាជ្ញា
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 12 ខែមិថុនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2078 ដង) ទាញសំលេងទុក
សារះសំខាន់របស់ស្រី្តវួ័យក្មេងក្នុងការអភិវឌ្ឍន៏សង្គម
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 05 ខែមិថុនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2278 ដង) ទាញសំលេងទុក