ថ្ងៃច័ន្ទ ទី24 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃព្រហស្បត៏» កម្មវិធីស្ត្រីអាចធ្វើបាន

ស្ថានភាពជីវភាពរបស់មន្រី្តរាជការនៅប្រទេសកម្ពុជា និង សេវាសាធារណះ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 22 ខែមករា 2015 បានបើកស្តាប់ (2282 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្រី្តនិង ពត៏មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងឃុំសង្កាត់
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 15 ខែមករា 2015 បានបើកស្តាប់ (1596 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផលប៉ះពាល់នៃគោលនយោបាយទីផ្សារសេរីមកលើកសិករខ្មែរ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 25 ខែធ្នូ 2014 បានបើកស្តាប់ (1919 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពបំណុលរបស់កសិករនាពេលបច្ចុប្បន្ន
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 18 ខែធ្នូ 2014 បានបើកស្តាប់ (1705 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចូលរួមរបស់បុរសក្នុងការលប់បំបាត់អំពើហឹង្សាលើស្រី្ត
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 11 ខែធ្នូ 2014 បានបើកស្តាប់ (1795 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្រី្តនិង ការរើសអើងពីសង្គម
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 04 ខែធ្នូ 2014 បានបើកស្តាប់ (1786 ដង) ទាញសំលេងទុក
បញ្ឈប់អំពើហឹង្សាលើស្ត្រីនិង អ្នកការពារសិទិ្ធមនុស្ស
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 27 ខែវិច្ឆិកា 2014 បានបើកស្តាប់ (1858 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទិ្ធសេរីភាពក្នុងការជួបជុំសហគមន៏មូលដ្ឋាន
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 20 ខែវិច្ឆិកា 2014 បានបើកស្តាប់ (2000 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិយោបល់លើបញ្ហាស្រ្តីជនរងគ្រោះដីធី្លចាប់ខ្លួន
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 13 ខែវិច្ឆិកា 2014 បានបើកស្តាប់ (2159 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទំនាស់ដីធី្លនៅក្រុងព្រះស៊ីហនុ(វគ្គ២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 30 ខែតុលា 2014 បានបើកស្តាប់ (2142 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទំនាស់ដីធ្លីនៅខេត្តព្រះសីហនុ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 23 ខែតុលា 2014 បានបើកស្តាប់ (1996 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្រី្ត​និងវិស័យអប់រំ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 16 ខែតុលា 2014 បានបើកស្តាប់ (2091 ដង) ទាញសំលេងទុក
សារះសំខាន់ស្រី្ត ក្នុង​វិស័យនយោបាយ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 09 ខែតុលា 2014 បានបើកស្តាប់ (2545 ដង) ទាញសំលេងទុក
សមាសភាពស្រី្ត និងបុសក្នុងការចូលរួមនយោបាយអភិវឌ្ឍន៏សង្គម
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 02 ខែតុលា 2014 បានបើកស្តាប់ (2242 ដង) ទាញសំលេងទុក
របាយរណ៏បឋមស្រាវជ្រៀវស្វែងយល់ស្ថានភាពបំណុលនិងការទទួលបានសេវាសុខភាពប្រជាជននៅជនបទ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 18 ខែកញ្ញា 2014 បានបើកស្តាប់ (2225 ដង) ទាញសំលេងទុក
សារះសំខាន់នៃសមភាពស្រី្ត និងបុរស(កម្មវិធីស្រី្តអាចធើ្វបាន)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 04 ខែកញ្ញា 2014 បានបើកស្តាប់ (2204 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្កការពារសង្គម វគ្គ២ (កម្មវិធីបណ្តាញពហុវិស័យ)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 28 ខែសីហា 2014 បានបើកស្តាប់ (2276 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចការពារសង្គម​ វគ្គ១​(កម្មវិធីបណ្តាញពហុវិស័យ)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 21 ខែសីហា 2014 បានបើកស្តាប់ (2057 ដង) ទាញសំលេងទុក
សមាសភាពស្រី្តនៅក្នុងគជប និងក្នុងគណកម្មាការទាំង១០នៃរដ្ឋសភា
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 07 ខែសីហា 2014 បានបើកស្តាប់ (2236 ដង) ទាញសំលេងទុក
វិសមភាពរវាង​ស្រ្តី និង បុរសនាំអោយគ្មានប្រជាធិបតេយ្យ(វគ្គ២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 31 ខែកក្កដា 2014 បានបើកស្តាប់ (2136 ដង) ទាញសំលេងទុក
វិសមភាពរវាង​ស្រ្តី និង បុរសនាំអោយគ្មានប្រជាធិបតេយ្យ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 24 ខែកក្កដា 2014 បានបើកស្តាប់ (2314 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចាប់ខ្លួនបេក្ខជនតំណាងរាស្រ្ត៥រូបរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 17 ខែកក្កដា 2014 បានបើកស្តាប់ (2380 ដង) ទាញសំលេងទុក
សារសំខាន់របស់ស្រី្តជាចៅក្រម និងព្រះរាជ្យអាជ្ញារ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 10 ខែកក្កដា 2014 បានបើកស្តាប់ (2174 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនះវិស័យស្រី្តជំនាន់ថ្មីក្នុងវិស័យនយោបាយ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 03 ខែកក្កដា 2014 បានបើកស្តាប់ (2294 ដង) ទាញសំលេងទុក
អំណាចនិតិប្រតិបតិ្ត(វគ្គ២)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 26 ខែមិថុនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2086 ដង) ទាញសំលេងទុក