ថ្ងៃអង្គារ ទី22 ខែសីហា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃពុធ»កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស

សិទ្ធជនជាតិដើមភាគតិច និងបញា្ហដីធ្លី ឆ្នាំ ២០០៩ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃពុធ, 31 ខែមីនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4529 ដង) ទាញសំលេងទុក
ដំណោះស្រាយបញ្ហាដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ច
ថ្ងៃពុធ, 07 ខែមេសា 2010 បានបើកស្តាប់ (4380 ដង) ទាញសំលេងទុក
កម្មវិធីពិសេសជូនពរឆ្នាំខាលថ្ងៃទី១
ថ្ងៃពុធ, 14 ខែមេសា 2010 បានបើកស្តាប់ (4316 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពអំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារ ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃពុធ, 28 ខែមេសា 2010 បានបើកស្តាប់ (4229 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋដែលពាក់ពន្ធ័ជំលោៈដីធ្លី (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃពុធ, 12 ខែឧសភា 2010 បានបើកស្តាប់ (4371 ដង) ទាញសំលេងទុក
ដំណោះស្រាយបញ្ហាដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ច (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃពុធ, 19 ខែឧសភា 2010 បានបើកស្តាប់ (4337 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពសិទ្ធកុមារ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃពុធ, 02 ខែមិថុនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4247 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ធិមនុស្ស ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃពុធ, 09 ខែមិថុនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4409 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការ​អភិវឌ្ឍន៏ថ្មីៗ​នៃ​ដំណើរ​ការ​សាលា​ក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម​នៃ​ការ​ស៊ើប​អង្កេត​សុំណុំ​រឿង០០៣-០០៤ ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃពុធ, 23 ខែមិថុនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4244 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការស៊ើបអង្កេតសំនុំរឿងក្ដីនៃសាលាក្ដីខ្មែរក្រហម ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃពុធ, 30 ខែមិថុនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4378 ដង) ទាញសំលេងទុក
សារ​ប្រយោជន៏​នៃ​ការ​ដាក់​ពត៌​មាន​បន្ថែម​សំរាប់​អ្នក​ដាក់​ពាក្យ​ប្តឹង​តាំង​ខ្លួន​ជា​ដើម​ពាក្យ​បណ្តឹង​រដ្ន​ប្បវេណី​ក្នុង​សំ​នំ​រឿង​០០២
ថ្ងៃពុធ, 07 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (4271 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការផ្តល់​ពត៌​មាន​ទាក់​ទង​ការ​បើក​សវនា​ការ​សាធារណះ​ប្រ​កាស​សាល​ក្រម​សំ​ណុំ​រឿង​០០១
ថ្ងៃពុធ, 14 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (4409 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពជនរងគ្រោះបែបណាដែលអាចក្លាយជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី
ថ្ងៃពុធ, 21 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (4332 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនះយល់ឃើញបែបណាចំពោះសាលក្រមសំណុំរឿង០០១
ថ្ងៃពុធ, 28 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (4528 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ធរបស្កដើមបណឺងរដ្ឋប្បវេណី
ថ្ងៃពុធ, 04 ខែសីហា 2010 បានបើកស្តាប់ (4542 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស្ក​កម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យ
ថ្ងៃពុធ, 11 ខែសីហា 2010 បានបើកស្តាប់ (4629 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការវិវឌ្ឍន៏របស់សំណុំរឿង០០២
ថ្ងៃពុធ, 18 ខែសីហា 2010 បានបើកស្តាប់ (4674 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រវត្ដិសាស្ដ្ររបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃពុធ, 25 ខែសីហា 2010 បានបើកស្តាប់ (4446 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃពុធ, 31 ខែកក្កដា 2013 បានបើកស្តាប់ (2166 ដង) ទាញសំលេងទុក