ថ្ងៃពុធ ទី24 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃពុធ»កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស

ការផ្តល់​ពត៌​មាន​ទាក់​ទង​ការ​បើក​សវនា​ការ​សាធារណះ​ប្រ​កាស​សាល​ក្រម​សំ​ណុំ​រឿង​០០១
ថ្ងៃពុធ, 14 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (4231 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពជនរងគ្រោះបែបណាដែលអាចក្លាយជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី
ថ្ងៃពុធ, 21 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (4203 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនះយល់ឃើញបែបណាចំពោះសាលក្រមសំណុំរឿង០០១
ថ្ងៃពុធ, 28 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (4301 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ធរបស្កដើមបណឺងរដ្ឋប្បវេណី
ថ្ងៃពុធ, 04 ខែសីហា 2010 បានបើកស្តាប់ (4351 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស្ក​កម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យ
ថ្ងៃពុធ, 11 ខែសីហា 2010 បានបើកស្តាប់ (4487 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការវិវឌ្ឍន៏របស់សំណុំរឿង០០២
ថ្ងៃពុធ, 18 ខែសីហា 2010 បានបើកស្តាប់ (4538 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រវត្ដិសាស្ដ្ររបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃពុធ, 25 ខែសីហា 2010 បានបើកស្តាប់ (4306 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃពុធ, 31 ខែកក្កដា 2013 បានបើកស្តាប់ (2036 ដង) ទាញសំលេងទុក