ថ្ងៃសុក្រ ទី26 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃពុធ»កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស

សេរីភាពបញ្ចេញមតិពីច្បាប់បាតុកម្ម និងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌថ្មី
ថ្ងៃពុធ, 11 ខែវិច្ឆិកា 2009 បានបើកស្តាប់ (4080 ដង) ទាញសំលេងទុក
ដំណើរការនៃការផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ច
ថ្ងៃសៅរ៍, 05 ខែធ្នូ 2009 បានបើកស្តាប់ (4432 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពសិទ្ឋមនុស្សនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃពុធ, 09 ខែធ្នូ 2009 បានបើកស្តាប់ (4177 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការរំលោតសេពសន្ថវះលើស្ដ្រីនិងកុមារ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃពុធ, 30 ខែធ្នូ 2009 បានបើកស្តាប់ (4392 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពសិទ្ឋិមនុស្សពាក់ពន្ឋ័និងអំពើពុករលួយ ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃពុធ, 06 ខែមករា 2010 បានបើកស្តាប់ (4263 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់អស្សាមិករណ៏
ថ្ងៃពុធ, 13 ខែមករា 2010 បានបើកស្តាប់ (3935 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការរើសអើងទៅលើស្ដ្រីភេទ
ថ្ងៃពុធ, 20 ខែមករា 2010 បានបើកស្តាប់ (4292 ដង) ទាញសំលេងទុក
ចំណាកស្រុក
ថ្ងៃពុធ, 27 ខែមករា 2010 បានបើកស្តាប់ (3945 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ដ្រីក្មុងការសំរេចចិត្ដ
ថ្ងៃពុធ, 03 ខែកុម្ភៈ 2010 បានបើកស្តាប់ (4188 ដង) ទាញសំលេងទុក
អំពើពេស្យាចារនៅប្រទេសកម្ខុជា
ថ្ងៃពុធ, 10 ខែកុម្ភៈ 2010 បានបើកស្តាប់ (4173 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីរបស់ស្ដ្រីនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជា
ថ្ងៃពុធ, 17 ខែកុម្ភៈ 2010 បានបើកស្តាប់ (4174 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិវាសិទ្ធនារីអន្ដរជាតិ ៨មីនា
ថ្ងៃពុធ, 24 ខែកុម្ភៈ 2010 បានបើកស្តាប់ (4176 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពជនពិការឆ្នាំ២០០៩
ថ្ងៃពុធ, 03 ខែមីនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4282 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទំនាស់ផលប្រយោន៏
ថ្ងៃពុធ, 17 ខែមីនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4251 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ធជនជាតិដើមភាគតិច និងបញា្ហដីធ្លី ឆ្នាំ ២០០៩ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃពុធ, 31 ខែមីនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4330 ដង) ទាញសំលេងទុក
ដំណោះស្រាយបញ្ហាដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ច
ថ្ងៃពុធ, 07 ខែមេសា 2010 បានបើកស្តាប់ (4241 ដង) ទាញសំលេងទុក
កម្មវិធីពិសេសជូនពរឆ្នាំខាលថ្ងៃទី១
ថ្ងៃពុធ, 14 ខែមេសា 2010 បានបើកស្តាប់ (4153 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពអំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារ ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃពុធ, 28 ខែមេសា 2010 បានបើកស្តាប់ (4110 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋដែលពាក់ពន្ធ័ជំលោៈដីធ្លី (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃពុធ, 12 ខែឧសភា 2010 បានបើកស្តាប់ (4216 ដង) ទាញសំលេងទុក
ដំណោះស្រាយបញ្ហាដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ច (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃពុធ, 19 ខែឧសភា 2010 បានបើកស្តាប់ (4223 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពសិទ្ធកុមារ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃពុធ, 02 ខែមិថុនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4131 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ធិមនុស្ស ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃពុធ, 09 ខែមិថុនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4269 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការ​អភិវឌ្ឍន៏ថ្មីៗ​នៃ​ដំណើរ​ការ​សាលា​ក្ដី​ខ្មែរ​ក្រហម​នៃ​ការ​ស៊ើប​អង្កេត​សុំណុំ​រឿង០០៣-០០៤ ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃពុធ, 23 ខែមិថុនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4087 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការស៊ើបអង្កេតសំនុំរឿងក្ដីនៃសាលាក្ដីខ្មែរក្រហម ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃពុធ, 30 ខែមិថុនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4248 ដង) ទាញសំលេងទុក
សារ​ប្រយោជន៏​នៃ​ការ​ដាក់​ពត៌​មាន​បន្ថែម​សំរាប់​អ្នក​ដាក់​ពាក្យ​ប្តឹង​តាំង​ខ្លួន​ជា​ដើម​ពាក្យ​បណ្តឹង​រដ្ន​ប្បវេណី​ក្នុង​សំ​នំ​រឿង​០០២
ថ្ងៃពុធ, 07 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (4146 ដង) ទាញសំលេងទុក