ថ្ងៃច័ន្ទ ទី29 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃពុធ»កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស

ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្ស
ថ្ងៃពុធ, 26 ខែតុលា 2016 បានបើកស្តាប់ (750 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការធ្វើចំណាកស្រុកទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី និងបញ្ហាប្រឈម
ថ្ងៃពុធ, 19 ខែតុលា 2016 បានបើកស្តាប់ (613 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិវាសិទ្ធិលំនៅឋាន
ថ្ងៃពុធ, 12 ខែតុលា 2016 បានបើកស្តាប់ (603 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិវារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃពុធ, 28 ខែកញ្ញា 2016 បានបើកស្តាប់ (574 ដង) ទាញសំលេងទុក
នីតិវិធីនៃការចំណាកស្រុកទៅប្រទេសថៃដោយការស្របច្បាប់
ថ្ងៃពុធ, 21 ខែកញ្ញា 2016 បានបើកស្តាប់ (753 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិវាអរន្តជាតិប្រជាធិបតេយ្យ
ថ្ងៃពុធ, 14 ខែកញ្ញា 2016 បានបើកស្តាប់ (730 ដង) ទាញសំលេងទុក
បច្ចុប្បន្នភាពនៃសំណុំរឿងអ្នកការពារសិទិ្ធមនុស្ស
ថ្ងៃពុធ, 07 ខែកញ្ញា 2016 បានបើកស្តាប់ (683 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពដីធ្លីនៅកម្ពុជាដើមឆ្នាំ២០១៦
ថ្ងៃពុធ, 31 ខែសីហា 2016 បានបើកស្តាប់ (736 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឧបសគ្គនៃការអនុវត្តន៏ច្បាប់នៅកម្ពុជា
ថ្ងៃពុធ, 24 ខែសីហា 2016 បានបើកស្តាប់ (779 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផលវិបាកនៃកូនក្រមុំកម្ពុជារៀបអាពាហ៏ពិពាហ៏ជាមួយបុរសជនជាតិចិន
ថ្ងៃពុធ, 17 ខែសីហា 2016 បានបើកស្តាប់ (819 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ធសម្រាប់ជនជាតិភាគតិច
ថ្ងៃពុធ, 10 ខែសីហា 2016 បានបើកស្តាប់ (713 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការទទួលខុសត្រូវរបស់នគបាលយុត្តិធម៌ក្នុងការ ការពារធនធានធម្មជាតិ
ថ្ងៃពុធ, 03 ខែសីហា 2016 បានបើកស្តាប់ (800 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការធ្វើចំណាកស្រុកស្របច្បាប់ និងផលវិបាកនៃការធ្វើចំណាកស្រុកមិនស្របច្បាប់
ថ្ងៃពុធ, 27 ខែកក្កដា 2016 បានបើកស្តាប់ (707 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការសម្លាប់ក្រៅច្បាប់
ថ្ងៃពុធ, 20 ខែកក្កដា 2016 បានបើកស្តាប់ (705 ដង) ទាញសំលេងទុក
សហគមន៏ការពារធនធានធម្មជាតិ
ថ្ងៃពុធ, 13 ខែកក្កដា 2016 បានបើកស្តាប់ (807 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចការរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស ទូទៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន
ថ្ងៃពុធ, 06 ខែកក្កដា 2016 បានបើកស្តាប់ (836 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទិ្ធដីធ្លី និងធនធានធម្មជាតិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃពុធ, 29 ខែមិថុនា 2016 បានបើកស្តាប់ (905 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ធិដីធ្លី និងធនធានធម្មជាតិ
ថ្ងៃពុធ, 22 ខែមិថុនា 2016 បានបើកស្តាប់ (814 ដង) ទាញសំលេងទុក
បច្ចុប្បន្នភាព នៃសំណុំរឿងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស
ថ្ងៃពុធ, 15 ខែមិថុនា 2016 បានបើកស្តាប់ (909 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិម្ចាស់ឆ្នោតជុំវិញការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស និងអគ្គលេខាគជប
ថ្ងៃពុធ, 08 ខែមិថុនា 2016 បានបើកស្តាប់ (745 ដង) ទាញសំលេងទុក
អបអរទិវាសិទ្ធកុមារអន្តរជាតិ និងអារម្មណ៏របស់កុមារជាកូនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស
ថ្ងៃពុធ, 01 ខែមិថុនា 2016 បានបើកស្តាប់ (869 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិម្ចាស់ឆ្នោតជុំវិញការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស និងអគ្គលេខាគជប
ថ្ងៃពុធ, 25 ខែឧសភា 2016 បានបើកស្តាប់ (745 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិម្ចាស់ឆ្នោតជុំវិញការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស និងអគ្គលេខាគជប
ថ្ងៃពុធ, 18 ខែឧសភា 2016 បានបើកស្តាប់ (927 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិម្ចាស់ឆ្នោតជុំវិញការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស និងអគ្គលេខាគជប
ថ្ងៃពុធ, 11 ខែឧសភា 2016 បានបើកស្តាប់ (1005 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពអ្នកការពារសិទិ្ធមនុស្សនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃពុធ, 27 ខែមេសា 2016 បានបើកស្តាប់ (1234 ដង) ទាញសំលេងទុក