ថ្ងៃសុក្រ ទី26 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃពុធ»កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស

ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្ស
ថ្ងៃពុធ, 26 ខែតុលា 2016 បានបើកស្តាប់ (748 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការធ្វើចំណាកស្រុកទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី និងបញ្ហាប្រឈម
ថ្ងៃពុធ, 19 ខែតុលា 2016 បានបើកស្តាប់ (612 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិវាសិទ្ធិលំនៅឋាន
ថ្ងៃពុធ, 12 ខែតុលា 2016 បានបើកស្តាប់ (601 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិវារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃពុធ, 28 ខែកញ្ញា 2016 បានបើកស្តាប់ (572 ដង) ទាញសំលេងទុក
នីតិវិធីនៃការចំណាកស្រុកទៅប្រទេសថៃដោយការស្របច្បាប់
ថ្ងៃពុធ, 21 ខែកញ្ញា 2016 បានបើកស្តាប់ (750 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិវាអរន្តជាតិប្រជាធិបតេយ្យ
ថ្ងៃពុធ, 14 ខែកញ្ញា 2016 បានបើកស្តាប់ (728 ដង) ទាញសំលេងទុក
បច្ចុប្បន្នភាពនៃសំណុំរឿងអ្នកការពារសិទិ្ធមនុស្ស
ថ្ងៃពុធ, 07 ខែកញ្ញា 2016 បានបើកស្តាប់ (681 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពដីធ្លីនៅកម្ពុជាដើមឆ្នាំ២០១៦
ថ្ងៃពុធ, 31 ខែសីហា 2016 បានបើកស្តាប់ (735 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឧបសគ្គនៃការអនុវត្តន៏ច្បាប់នៅកម្ពុជា
ថ្ងៃពុធ, 24 ខែសីហា 2016 បានបើកស្តាប់ (778 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផលវិបាកនៃកូនក្រមុំកម្ពុជារៀបអាពាហ៏ពិពាហ៏ជាមួយបុរសជនជាតិចិន
ថ្ងៃពុធ, 17 ខែសីហា 2016 បានបើកស្តាប់ (818 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ធសម្រាប់ជនជាតិភាគតិច
ថ្ងៃពុធ, 10 ខែសីហា 2016 បានបើកស្តាប់ (712 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការទទួលខុសត្រូវរបស់នគបាលយុត្តិធម៌ក្នុងការ ការពារធនធានធម្មជាតិ
ថ្ងៃពុធ, 03 ខែសីហា 2016 បានបើកស្តាប់ (799 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការធ្វើចំណាកស្រុកស្របច្បាប់ និងផលវិបាកនៃការធ្វើចំណាកស្រុកមិនស្របច្បាប់
ថ្ងៃពុធ, 27 ខែកក្កដា 2016 បានបើកស្តាប់ (706 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការសម្លាប់ក្រៅច្បាប់
ថ្ងៃពុធ, 20 ខែកក្កដា 2016 បានបើកស្តាប់ (704 ដង) ទាញសំលេងទុក
សហគមន៏ការពារធនធានធម្មជាតិ
ថ្ងៃពុធ, 13 ខែកក្កដា 2016 បានបើកស្តាប់ (806 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចការរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស ទូទៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន
ថ្ងៃពុធ, 06 ខែកក្កដា 2016 បានបើកស្តាប់ (835 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទិ្ធដីធ្លី និងធនធានធម្មជាតិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃពុធ, 29 ខែមិថុនា 2016 បានបើកស្តាប់ (903 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ធិដីធ្លី និងធនធានធម្មជាតិ
ថ្ងៃពុធ, 22 ខែមិថុនា 2016 បានបើកស្តាប់ (793 ដង) ទាញសំលេងទុក
បច្ចុប្បន្នភាព នៃសំណុំរឿងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស
ថ្ងៃពុធ, 15 ខែមិថុនា 2016 បានបើកស្តាប់ (908 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិម្ចាស់ឆ្នោតជុំវិញការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស និងអគ្គលេខាគជប
ថ្ងៃពុធ, 08 ខែមិថុនា 2016 បានបើកស្តាប់ (743 ដង) ទាញសំលេងទុក
អបអរទិវាសិទ្ធកុមារអន្តរជាតិ និងអារម្មណ៏របស់កុមារជាកូនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស
ថ្ងៃពុធ, 01 ខែមិថុនា 2016 បានបើកស្តាប់ (867 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិម្ចាស់ឆ្នោតជុំវិញការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស និងអគ្គលេខាគជប
ថ្ងៃពុធ, 25 ខែឧសភា 2016 បានបើកស្តាប់ (743 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិម្ចាស់ឆ្នោតជុំវិញការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស និងអគ្គលេខាគជប
ថ្ងៃពុធ, 18 ខែឧសភា 2016 បានបើកស្តាប់ (926 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិម្ចាស់ឆ្នោតជុំវិញការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស និងអគ្គលេខាគជប
ថ្ងៃពុធ, 11 ខែឧសភា 2016 បានបើកស្តាប់ (1004 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពអ្នកការពារសិទិ្ធមនុស្សនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃពុធ, 27 ខែមេសា 2016 បានបើកស្តាប់ (1232 ដង) ទាញសំលេងទុក