ថ្ងៃអង្គារ ទី27 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃពុធ»កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស

អំពើហឹង្សាផ្លូវភេទក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
ថ្ងៃពុធ, 01 ខែកញ្ញា 2010 បានបើកស្តាប់ (5631 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីរបស់ស្ដ្រីនៅក្មុងសង្គមកម្ពុជា
ថ្ងៃពុធ, 25 ខែកក្កដា 2007 បានបើកស្តាប់ (5768 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ធិមនុស្ស និងសេរីភាពទទួលពត៌មាន
ថ្ងៃពុធ, 01 ខែសីហា 2007 បានបើកស្តាប់ (5754 ដង) ទាញសំលេងទុក
អ្នកមានរក្សាខ្សត់ដូចសំពត់ព័ទ្ធពីក្រៅ អ្នកប្រាជ្ញរក្សាខ្លៅ ដូចសំពៅពឹងសំប៉ាន
ថ្ងៃពុធ, 08 ខែសីហា 2007 បានបើកស្តាប់ (5806 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ធិគ្រប់គ្រងដីធ្លី និងធនធានធម្មជាតិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃពុធ, 15 ខែសីហា 2007 បានបើកស្តាប់ (5386 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជមលោះដីធ្លី និងការចាប់ខ្លួន
ថ្ងៃពុធ, 22 ខែសីហា 2007 បានបើកស្តាប់ (5037 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីសង្គមស៊ីវិល
ថ្ងៃពុធ, 29 ខែសីហា 2007 បានបើកស្តាប់ (5674 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការលប់ឈ្មោះចេញពិីបញ្ចីឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃអាទិត្យ, 02 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4949 ដង) ទាញសំលេងទុក
រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ថ្ងៃអាទិត្យ, 09 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (5011 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិវារដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្ងៃ២៤កញ្ញា
ថ្ងៃពុធ, 26 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4921 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជំលោះដីធ្លីនៅតំបន់អូរវល្លិ៍ប្រេងខេត្ដបាត់ដំបង
ថ្ងៃពុធ, 03 ខែតុលា 2007 បានបើកស្តាប់ (4680 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជំលោះដីធ្លីនៅតំបន់អូរវល្លិប្រេង (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃពុធ, 10 ខែតុលា 2007 បានបើកស្តាប់ (4711 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការឃ្លាំមើលអំពីកម្មវិធីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ
ថ្ងៃពុធ, 17 ខែតុលា 2007 បានបើកស្តាប់ (4633 ដង) ទាញសំលេងទុក
សង្កេតលើការអនុវត្ដកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស២៣តុលា១៩៩៣
ថ្ងៃពុធ, 24 ខែតុលា 2007 បានបើកស្តាប់ (4626 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធ និងវិវាទដីធ្លី
ថ្ងៃពុធ, 31 ខែតុលា 2007 បានបើកស្តាប់ (4582 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពដីធ្លី និងការឃុំខ្លួនពាក់ពន្ធ័ជំលោះដីធ្លី
ថ្ងៃពុធ, 07 ខែវិច្ឆិកា 2007 បានបើកស្តាប់ (4438 ដង) ទាញសំលេងទុក
សម្លេងទាមទារយុត្ដិធម៌ពាក់ពន្ធ័ជំលោះដីធី
ថ្ងៃពុធ, 14 ខែវិច្ឆិកា 2007 បានបើកស្តាប់ (4651 ដង) ទាញសំលេងទុក
បទរំលោភសេពសន្ធវៈ
ថ្ងៃពុធ, 21 ខែវិច្ឆិកា 2007 បានបើកស្តាប់ (4744 ដង) ទាញសំលេងទុក
គោលការណ៏ធម្មានរូប និងទំនាស់ដិធ្លី
ថ្ងៃពុធ, 28 ខែវិច្ឆិកា 2007 បានបើកស្តាប់ (4517 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិវាសិទ្ធិមនុស្ស១០ធ្នូ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 15 ខែកុម្ភៈ 2007 បានបើកស្តាប់ (4611 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ធិមនុស្ស និងអំពើពុករលួយ
ថ្ងៃពុធ, 12 ខែធ្នូ 2007 បានបើកស្តាប់ (4614 ដង) ទាញសំលេងទុក
បញ្ហាសីលធម៌សង្គមដែលទាក់ទង និងករណីរំលោភសេពសន្ធវៈ
ថ្ងៃពុធ, 19 ខែធ្នូ 2007 បានបើកស្តាប់ (4554 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផលប៉ះពាល់ពិសម្បទានរ៉ែ
ថ្ងៃពុធ, 26 ខែធ្នូ 2007 បានបើកស្តាប់ (4564 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផលប៉ះពាល់ទំនិញឡើងថ្លៃ
ថ្ងៃពុធ, 02 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (4640 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបណ្ដេញចេញ និងសំណង
ថ្ងៃសៅរ៍, 19 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (4610 ដង) ទាញសំលេងទុក