ថ្ងៃសុក្រ ទី26 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃពុធ»កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស

សិទ្ធិគ្រប់គ្រងដីធ្លី និងធនធានធម្មជាតិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃពុធ, 15 ខែសីហា 2007 បានបើកស្តាប់ (5342 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជមលោះដីធ្លី និងការចាប់ខ្លួន
ថ្ងៃពុធ, 22 ខែសីហា 2007 បានបើកស្តាប់ (4995 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីសង្គមស៊ីវិល
ថ្ងៃពុធ, 29 ខែសីហា 2007 បានបើកស្តាប់ (5495 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការលប់ឈ្មោះចេញពិីបញ្ចីឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃអាទិត្យ, 02 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4907 ដង) ទាញសំលេងទុក
រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ថ្ងៃអាទិត្យ, 09 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4969 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិវារដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្ងៃ២៤កញ្ញា
ថ្ងៃពុធ, 26 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4884 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជំលោះដីធ្លីនៅតំបន់អូរវល្លិ៍ប្រេងខេត្ដបាត់ដំបង
ថ្ងៃពុធ, 03 ខែតុលា 2007 បានបើកស្តាប់ (4591 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជំលោះដីធ្លីនៅតំបន់អូរវល្លិប្រេង (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃពុធ, 10 ខែតុលា 2007 បានបើកស្តាប់ (4634 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការឃ្លាំមើលអំពីកម្មវិធីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ
ថ្ងៃពុធ, 17 ខែតុលា 2007 បានបើកស្តាប់ (4597 ដង) ទាញសំលេងទុក
សង្កេតលើការអនុវត្ដកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស២៣តុលា១៩៩៣
ថ្ងៃពុធ, 24 ខែតុលា 2007 បានបើកស្តាប់ (4590 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធ និងវិវាទដីធ្លី
ថ្ងៃពុធ, 31 ខែតុលា 2007 បានបើកស្តាប់ (4550 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពដីធ្លី និងការឃុំខ្លួនពាក់ពន្ធ័ជំលោះដីធ្លី
ថ្ងៃពុធ, 07 ខែវិច្ឆិកា 2007 បានបើកស្តាប់ (4359 ដង) ទាញសំលេងទុក
សម្លេងទាមទារយុត្ដិធម៌ពាក់ពន្ធ័ជំលោះដីធី
ថ្ងៃពុធ, 14 ខែវិច្ឆិកា 2007 បានបើកស្តាប់ (4615 ដង) ទាញសំលេងទុក
បទរំលោភសេពសន្ធវៈ
ថ្ងៃពុធ, 21 ខែវិច្ឆិកា 2007 បានបើកស្តាប់ (4695 ដង) ទាញសំលេងទុក
គោលការណ៏ធម្មានរូប និងទំនាស់ដិធ្លី
ថ្ងៃពុធ, 28 ខែវិច្ឆិកា 2007 បានបើកស្តាប់ (4479 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិវាសិទ្ធិមនុស្ស១០ធ្នូ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 15 ខែកុម្ភៈ 2007 បានបើកស្តាប់ (4566 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ធិមនុស្ស និងអំពើពុករលួយ
ថ្ងៃពុធ, 12 ខែធ្នូ 2007 បានបើកស្តាប់ (4574 ដង) ទាញសំលេងទុក
បញ្ហាសីលធម៌សង្គមដែលទាក់ទង និងករណីរំលោភសេពសន្ធវៈ
ថ្ងៃពុធ, 19 ខែធ្នូ 2007 បានបើកស្តាប់ (4510 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផលប៉ះពាល់ពិសម្បទានរ៉ែ
ថ្ងៃពុធ, 26 ខែធ្នូ 2007 បានបើកស្តាប់ (4475 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផលប៉ះពាល់ទំនិញឡើងថ្លៃ
ថ្ងៃពុធ, 02 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (4577 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបណ្ដេញចេញ និងសំណង
ថ្ងៃសៅរ៍, 19 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (4566 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ធិស្ដ្រីក្នុងការចូលរួមឆាកនយោបាយ
ថ្ងៃពុធ, 16 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (4774 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ធក្នុងការទទួលការអប់រំ
ថ្ងៃពុធ, 23 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (4707 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពយុវជនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន
ថ្ងៃពុធ, 30 ខែមករា 2008 បានបើកស្តាប់ (4681 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពសិទ្ធស្ដ្រីឆ្នាំ២០០៧
ថ្ងៃពុធ, 06 ខែកុម្ភៈ 2008 បានបើកស្តាប់ (4719 ដង) ទាញសំលេងទុក