ថ្ងៃច័ន្ទ ទី24 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃពុធ»កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស

ការរំលោភសេពសន្ធវះលើកុមារនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃពុធ, 04 ខែមិថុនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2255 ដង) ទាញសំលេងទុក
បញ្ហាជំរះកី្តលោក វន់ ពៅ
ថ្ងៃពុធ, 28 ខែឧសភា 2014 បានបើកស្តាប់ (2115 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុ្ស​នៅដើមឆ្នាំ​២០១៤(វគ្គ២)
ថ្ងៃពុធ, 21 ខែឧសភា 2014 បានបើកស្តាប់ (2342 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចពិភាក្សាស្តីពីសិទ្ធិសម្តែងមតិនិងនយោបាយរបស់ស្រ្តី
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 08 ខែឧសភា 2014 បានបើកស្តាប់ (2245 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុ្ស​នៅដើមឆ្នាំ​២០១៤
ថ្ងៃពុធ, 07 ខែឧសភា 2014 បានបើកស្តាប់ (2444 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ១ឧសភា២០១៤
ថ្ងៃពុធ, 30 ខែមេសា 2014 បានបើកស្តាប់ (2171 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចកី្តព្រាងច្បាប់សិ្តពីលក្ខន្តិកចៅក្រម និងព្រះរាជ្យអាជ្ញារ
ថ្ងៃពុធ, 23 ខែមេសា 2014 បានបើកស្តាប់ (2285 ដង) ទាញសំលេងទុក
វិវាទដីធី្លប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំឡពាង
ថ្ងៃពុធ, 09 ខែមេសា 2014 បានបើកស្តាប់ (2263 ដង) ទាញសំលេងទុក
បញ្ហាដីធី្ល និងការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិ
ថ្ងៃពុធ, 02 ខែមេសា 2014 បានបើកស្តាប់ (2377 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឯករាជ្យភាពនៃតុលាការ
ថ្ងៃពុធ, 26 ខែមីនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2498 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបិទទីលានប្រជាធិបតេយ្យ
ថ្ងៃពុធ, 19 ខែមីនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2512 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពបញ្ចេញមតិ
ថ្ងៃពុធ, 12 ខែមីនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2210 ដង) ទាញសំលេងទុក
អពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារឈានដល់បទល្មើសឧក្រិដ្ឋ
ថ្ងៃពុធ, 05 ខែមីនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2468 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការរំលោភសិទិ្ធមនុស្សដោយហេតុផលនយោបាយ
ថ្ងៃពុធ, 26 ខែកុម្ភៈ 2014 បានបើកស្តាប់ (2301 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផលប៉ះពាល់នៃការបណ្តេញចេញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីលំនៅដ្ឋាន
ថ្ងៃពុធ, 19 ខែកុម្ភៈ 2014 បានបើកស្តាប់ (2148 ដង) ទាញសំលេងទុក
លក្ខខណ្ឌ័អោយក្រៅឃុំជាបណ្តោះអាសន្ន
ថ្ងៃពុធ, 12 ខែកុម្ភៈ 2014 បានបើកស្តាប់ (2025 ដង) ទាញសំលេងទុក
បញ្ហារបស់ពលករខែ្មរចំណាកស្រុកនៅប្រទេសថៃ
ថ្ងៃពុធ, 05 ខែកុម្ភៈ 2014 បានបើកស្តាប់ (2169 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការដោះស្រាយវិបតិ្តនយោបាយនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃពុធ, 29 ខែមករា 2014 បានបើកស្តាប់ (1909 ដង) ទាញសំលេងទុក
អំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារ ពាក់ពន្ធ័​ និង​ការលែងលះ
ថ្ងៃពុធ, 22 ខែមករា 2014 បានបើកស្តាប់ (2668 ដង) ទាញសំលេងទុក
គោលការគ្រឹះនៃការចាប់ និង ឃុំខ្លួន
ថ្ងៃពុធ, 15 ខែមករា 2014 បានបើកស្តាប់ (1892 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពនៃសិទ្ធបញ្ចេញមតិនាពេលបច្ចុប្បន្ន
ថ្ងៃពុធ, 08 ខែមករា 2014 បានបើកស្តាប់ (1918 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេ្ថភាពនៃលទិ្ទប្រជាធិបតេយ្យ
ថ្ងៃពុធ, 01 ខែមករា 2014 បានបើកស្តាប់ (1995 ដង) ទាញសំលេងទុក
លក្ខខណ្ឌ័នៃដំណោះស្រាយវិបតិ្តនយោបាយ
ថ្ងៃពុធ, 25 ខែធ្នូ 2013 បានបើកស្តាប់ (1841 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពបញ្ចេញមតិនាពេល​បច្ចុប្បន្ន
ថ្ងៃពុធ, 08 ខែមករា 2014 បានបើកស្តាប់ (1921 ដង) ទាញសំលេងទុក
ចំណាកស្រុក​
ថ្ងៃពុធ, 18 ខែធ្នូ 2013 បានបើកស្តាប់ (2017 ដង) ទាញសំលេងទុក