ថ្ងៃពុធ ទី16 ខែសីហា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃអង្គារ»កម្មវិធីសំលេងម្ចាស់ឆ្នោត

ក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត និងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឈ្មោះ ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៧
ថ្ងៃអង្គារ, 15 ខែសីហា 2017 បានបើកស្តាប់ (14 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រតិទិនការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព បញ្ចីឈ្មោះបោះឆ្នោត និងចុះឈ្មោះ បោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៧ និងចំណាកស្រុក
ថ្ងៃអង្គារ, 08 ខែសីហា 2017 បានបើកស្តាប់ (75 ដង) ទាញសំលេងទុក
បច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឈ្មោះ ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៧ និងសេចក្តីព្រាងបទបញ្ជា និងនីតិវិធីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃអង្គារ, 01 ខែសីហា 2017 បានបើកស្តាប់ (84 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រតិបត្តិការ ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃអង្គារ, 18 ខែកក្កដា 2017 បានបើកស្តាប់ (168 ដង) ទាញសំលេងទុក
សុពលភាពមេឃុំចៅសង្កាត់ និងសមាក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ជាមួយម្ចាស់ឆ្នោត
ថ្ងៃអង្គារ, 11 ខែកក្កដា 2017 បានបើកស្តាប់ (111 ដង) ទាញសំលេងទុក
«ភាពខុសគ្នានៃលទ្ធផលបោះឆ្នោតបឋម និងលទ្ធផលផ្លូវការ »
ថ្ងៃអង្គារ, 20 ខែមិថុនា 2017 បានបើកស្តាប់ (193 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពលទ្ធផលបោះឆ្នោតបឋមនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ២០១៧
ថ្ងៃអង្គារ, 13 ខែមិថុនា 2017 បានបើកស្តាប់ (198 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានការណ៏ក្រោយការ បោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់២០១៧
ថ្ងៃអង្គារ, 06 ខែមិថុនា 2017 បានបើកស្តាប់ (261 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការអប់រំអ្នកបោះឆ្នោត
ថ្ងៃអង្គារ, 23 ខែឧសភា 2017 បានបើកស្តាប់ (218 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការអប់រំអ្នកបោះឆ្នោត
ថ្ងៃអង្គារ, 16 ខែឧសភា 2017 បានបើកស្តាប់ (208 ដង) ទាញសំលេងទុក
ក្រមសីលធម៌អ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោត (បន្ត)
ថ្ងៃអង្គារ, 09 ខែឧសភា 2017 បានបើកស្តាប់ (361 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានការណ៏ ការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃអង្គារ, 02 ខែឧសភា 2017 បានបើកស្តាប់ (414 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការអប់រំអ្នកបោះឆ្នោត និង ស្ថានការណ៏ ការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃអង្គារ, 25 ខែមេសា 2017 បានបើកស្តាប់ (370 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានការណ៏ ការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃអង្គារ, 11 ខែមេសា 2017 បានបើកស្តាប់ (537 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានការណ៏ ការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃអង្គារ, 04 ខែមេសា 2017 បានបើកស្តាប់ (513 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានការណ៏ ការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃអង្គារ, 28 ខែមីនា 2017 បានបើកស្តាប់ (482 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានការណ៏ ការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃអង្គារ, 21 ខែមីនា 2017 បានបើកស្តាប់ (545 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានការណ៏ ការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃអង្គារ, 14 ខែមីនា 2017 បានបើកស្តាប់ (534 ដង) ទាញសំលេងទុក
បច្ចុប្បន្នភាពដំណើរការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃអង្គារ, 07 ខែមីនា 2017 បានបើកស្តាប់ (773 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានការណ៏ ការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃអង្គារ, 21 ខែកុម្ភៈ 2017 បានបើកស្តាប់ (710 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចុះឈ្មោះបេក្ខជនគណបក្សនយោបាយ
ថ្ងៃអង្គារ, 14 ខែកុម្ភៈ 2017 បានបើកស្តាប់ (931 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការដោះស្រាយបណ្តឹង នៃការបិទបញ្ចីបោះឆ្នោតដំបូង
ថ្ងៃអង្គារ, 31 ខែមករា 2017 បានបើកស្តាប់ (764 ដង) ទាញសំលេងទុក
សន្និសិទសារពត៏មាន ស្តីពីរបាយការណ៏ការអង្កេតការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត និងការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង
ថ្ងៃអង្គារ, 24 ខែមករា 2017 បានបើកស្តាប់ (968 ដង) ទាញសំលេងទុក
ភាពមិនប្រក្រតីនៃការបិទបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដំបូង និងបណ្តឹង
ថ្ងៃអង្គារ, 17 ខែមករា 2017 បានបើកស្តាប់ (843 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា ឬបណ្តឹងជំទាស់ ទាក់ទងនិងការបិទផ្សាយបញ្ចីបោះឆ្នោតដំបូង
ថ្ងៃអង្គារ, 10 ខែមករា 2017 បានបើកស្តាប់ (753 ដង) ទាញសំលេងទុក