ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី25 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃច័ន្ទ»កម្មវិធីសំលេងម្ចាស់ឆ្នោត

ការយល់ដឹងពីតួនាទីក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ សង្កាត់ និងប្រជាពលរដ្ឋ ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃច័ន្ទ, 11 ខែមករា 2010 បានបើកស្តាប់ (4244 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការយល់ដឺងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើហរិញ្ញាវត្ថុថវិការឃុំសង្កាត់
ថ្ងៃច័ន្ទ, 18 ខែមករា 2010 បានបើកស្តាប់ (4160 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការអភិវឌ្ឍន៏នៅមូលដ្ឋានលើវិស័យកសិកម្ម ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃច័ន្ទ, 01 ខែកុម្ភៈ 2010 បានបើកស្តាប់ (4562 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការភិវឌ្ឍន៏ទាក់ទងវិស័យកសិកម្ម
ថ្ងៃច័ន្ទ, 08 ខែកុម្ភៈ 2010 បានបើកស្តាប់ (4444 ដង) ទាញសំលេងទុក
អនុសាសន៏ជុំវិញការអភិវឌ្ឍន៏នៅមូលដ្ឋានទាក់ទងវិស័យកសិកម្ម ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃច័ន្ទ, 22 ខែកុម្ភៈ 2010 បានបើកស្តាប់ (4172 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការអភិវឌ្ឍន៏វិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ពន្ធ័
ថ្ងៃច័ន្ទ, 01 ខែមីនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4329 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការអភិវឌ្ឍន៏វិស័យហេដ្ឋានរចនាសម្ពន្ឋ័
ថ្ងៃច័ន្ទ, 15 ខែមីនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4083 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការផ្ដល់អនុសាន៏ជុំវិញការអភិវឌ្ឍន៏ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 22 ខែមីនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4159 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីមន្ដ្រីសាធារណៈ និងការផ្ដល់សេវា (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃច័ន្ទ, 05 ខែមេសា 2010 បានបើកស្តាប់ (4292 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការអភិវឌ្ឍន៏វិស័យឯកជន និងការងារ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃច័ន្ទ, 12 ខែមេសា 2010 បានបើកស្តាប់ (4264 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការអភិវឌ្ឍន៏វិស័យឯកជន និងការងារ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 19 ខែមេសា 2010 បានបើកស្តាប់ (4284 ដង) ទាញសំលេងទុក
អនុសាសន៏លើការអភិវឌ្ឍន៏វិស័យឯកជន និងការងារ ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃច័ន្ទ, 10 ខែឧសភា 2010 បានបើកស្តាប់ (4326 ដង) ទាញសំលេងទុក
របាយការណ៏ឃ្លាំមើលតំណាងរាស្ដ្រខែ មេសា ២០១០ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃច័ន្ទ, 17 ខែឧសភា 2010 បានបើកស្តាប់ (4335 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការកសាងសមត្ថភាព និងការអភិវឌ្ឍន៏ធនធានមនុស្ស
ថ្ងៃច័ន្ទ, 24 ខែឧសភា 2010 បានបើកស្តាប់ (4129 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការកសាងសមត្ថភាព និងការអភិវឌ្ឍន៏ធនធានមនុស្ស
ថ្ងៃច័ន្ទ, 31 ខែឧសភា 2010 បានបើកស្តាប់ (4096 ដង) ទាញសំលេងទុក
អនុសាសន៏ លើការអភិវឌ្ឍន៏ធនធានមនុស្សផ្ដោតលើវិស័យអប់រំ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 07 ខែមិថុនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4732 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការអភិឌ្ឍន៏ធនធានមនុស្សផ្ដោតលើវិស័យសុខាភិបាល
ថ្ងៃច័ន្ទ, 14 ខែមិថុនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4138 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការអភិវឌ្ឍន៏ធនធានមនុស្សផ្ដោតលើវិស័យសុខាភិបាល
ថ្ងៃច័ន្ទ, 21 ខែមិថុនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4286 ដង) ទាញសំលេងទុក
អនុសាសន៏លើការអភិវឌ្ឍន៏ធនធានមនុស្សផ្ដោតទៅលើវិស័យសុខាភិបាល
ថ្ងៃច័ន្ទ, 28 ខែមិថុនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4231 ដង) ទាញសំលេងទុក
អភិបាលកិច្ចនៅមូលដ្ឋាន
ថ្ងៃច័ន្ទ, 05 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (4117 ដង) ទាញសំលេងទុក
អភិបាលកិច្ចល្អនៅមូលដ្ឋាន
ថ្ងៃច័ន្ទ, 12 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (4397 ដង) ទាញសំលេងទុក
អភិបាលកិច្ច ផ្ដោតលើអនុសាសន៏
ថ្ងៃច័ន្ទ, 19 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (4250 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើការអភិវឌ្ឍន៏នៅមូលដ្ឋាន
ថ្ងៃច័ន្ទ, 26 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (4362 ដង) ទាញសំលេងទុក
ដំណើការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើការអភិវឌ្ឍន៏នៅមូលដ្ឋាន(បន្ដ)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 02 ខែសីហា 2010 បានបើកស្តាប់ (4318 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិវាប្រជាធិបតេយ្យអរន្តជាតិ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 15 ខែកញ្ញា 2014 បានបើកស្តាប់ (1895 ដង) ទាញសំលេងទុក