ថ្ងៃច័ន្ទ ទី29 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃច័ន្ទ»កម្មវិធីសំលេងម្ចាស់ឆ្នោត

មតិម្ចាស់ឆ្នោតជុំវិញការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទិ្ធមនុស្ស
ថ្ងៃច័ន្ទ, 26 ខែកញ្ញា 2016 បានបើកស្តាប់ (667 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិម្ចាស់ឆ្នោតជុំវិញការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស
ថ្ងៃច័ន្ទ, 19 ខែកញ្ញា 2016 បានបើកស្តាប់ (593 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិម្ចាស់ឆ្នោតជុំវិញការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស
ថ្ងៃច័ន្ទ, 12 ខែកញ្ញា 2016 បានបើកស្តាប់ (580 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិម្ចាស់ឆ្នោតជុំវិញការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស
ថ្ងៃច័ន្ទ, 05 ខែកញ្ញា 2016 បានបើកស្តាប់ (560 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិម្ចាស់ឆ្នោតជុំវិញការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស
ថ្ងៃច័ន្ទ, 29 ខែសីហា 2016 បានបើកស្តាប់ (588 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិម្ចាស់ឆ្នោតជុំវិញការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស
ថ្ងៃច័ន្ទ, 22 ខែសីហា 2016 បានបើកស្តាប់ (626 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិម្ចាស់ឆ្នោតជុំវិញការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស
ថ្ងៃច័ន្ទ, 15 ខែសីហា 2016 បានបើកស្តាប់ (626 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិម្ចាស់ឆ្នោតជុំវិញការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស និងអគ្គលេខាគជប
ថ្ងៃច័ន្ទ, 08 ខែសីហា 2016 បានបើកស្តាប់ (585 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចពិភាក្សាតុមូលស្តីពីអនុសាសន៏ទៅលើសេចក្តីព្រាងក្រមសីលធម៏របស់គជប វគ្គ១
ថ្ងៃច័ន្ទ, 01 ខែសីហា 2016 បានបើកស្តាប់ (669 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិម្ចាស់ឆ្នោតជុំវិញការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស និងអគ្គលេខាគជប
ថ្ងៃច័ន្ទ, 25 ខែកក្កដា 2016 បានបើកស្តាប់ (504 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិម្ចាស់ឆ្នោតជុំវិញការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស និងអគ្គលេខាគជប
ថ្ងៃច័ន្ទ, 18 ខែកក្កដា 2016 បានបើកស្តាប់ (687 ដង) ទាញសំលេងទុក
ម្ចាស់ឆ្នាតជុំវិញការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិង ការស្លាប់របស់បណ្ឌិតកែម ឡី
ថ្ងៃច័ន្ទ, 11 ខែកក្កដា 2016 បានបើកស្តាប់ (670 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិម្ចាស់ឆ្នោតជុំវិញការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស និងអគ្គលេខាគជប
ថ្ងៃច័ន្ទ, 04 ខែកក្កដា 2016 បានបើកស្តាប់ (672 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចពិភាក្សាតុមូលស្តីពី ការឈ្វេងយល់ដិតដល់ទៅលើបទបញ្ជា និងនីតិវិធី សម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៦(នៅសាន់វេភ្នំពេញ វគ្គ១)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 27 ខែមិថុនា 2016 បានបើកស្តាប់ (813 ដង) ទាញសំលេងទុក
បណ្តឹងទាក់ទងទៅនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 13 ខែមិថុនា 2016 បានបើកស្តាប់ (966 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឯកសារត្រៀមដើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 06 ខែមិថុនា 2016 បានបើកស្តាប់ (935 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឯករាជ្យភាព​គជប
ថ្ងៃច័ន្ទ, 30 ខែឧសភា 2016 បានបើកស្តាប់ (874 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិម្ចាស់ឆ្នោតជុំវិញការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស និងអគ្គលេខាគជប
ថ្ងៃច័ន្ទ, 23 ខែឧសភា 2016 បានបើកស្តាប់ (801 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឯកសារបញ្ជាក់អត្តញ្ញាណ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 09 ខែឧសភា 2016 បានបើកស្តាប់ (733 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឯកសារបញ្ជាក់អត្តញ្ញាណ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 09 ខែឧសភា 2016 បានបើកស្តាប់ (977 ដង) ទាញសំលេងទុក
គម្រោងបណ្តុះបណ្តាលយុវជន ក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតប្រព័្ធនកុំព្យូទ័រ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 25 ខែមេសា 2016 បានបើកស្តាប់ (1249 ដង) ទាញសំលេងទុក
សន្និសិទ្ធកាសែតរបាយការណ៏ស្តីពីអំពើពុករលួយនយោបាយការប្រើប្រាស់ធនធានរដ្ឋមិនត្រឹមត្រូវ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 04 ខែមេសា 2016 បានបើកស្តាប់ (874 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឯកសារ និងលក្ខខណ្ឌ័នៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 28 ខែមីនា 2016 បានបើកស្តាប់ (898 ដង) ទាញសំលេងទុក
បណ្តឹងកំឡុងពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត(បញ្ចប់)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 21 ខែមីនា 2016 បានបើកស្តាប់ (1130 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រពន្ធ័ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មី
ថ្ងៃច័ន្ទ, 14 ខែមីនា 2016 បានបើកស្តាប់ (1024 ដង) ទាញសំលេងទុក