ថ្ងៃសុក្រ ទី26 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃច័ន្ទ»កម្មវិធីសំលេងម្ចាស់ឆ្នោត

ស្វែង​យល់​ពី​តួនា​ទី​ភារ​កិច្ច​មុខ​ងារ និង​សិទ្ឋ​អំ​ណាច​នៃ​រដ្ឋ​បាល​ឃុំ​សង្កាត់ (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 23 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (6261 ដង) ទាញសំលេងទុក
អនុ​សាសន៏​ទៅ​លើ​យន្ដ​ការ​ដើម្បីគណ​ណេយ្យ​ភាព​នៅ​ថ្នាក់​មូល​ដ្ឋាន​(២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 16 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (6401 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការសែងយល់ពី តួនាទី ភារកិច្ច មុនងារ និងអំណាច នៃរដ្ឋាបាល ឃុំ សង្កាត់
ថ្ងៃច័ន្ទ, 09 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (7028 ដង) ទាញសំលេងទុក
យន្ដ​ការ​ដើម្បី​គណ​នេ​យ្យ​ភាព​នៅ​ថ្នាក់​មូល​ដ្ឋាន (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 02 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (6940 ដង) ទាញសំលេងទុក
យន្ដការដើម្បីគណនេយ្យភាពនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន
ថ្ងៃច័ន្ទ, 25 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (6732 ដង) ទាញសំលេងទុក
បពាះាសន្ដិសុខសុវត្ដិភាពនៅមូលដ្ឋាន (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 11 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (5210 ដង) ទាញសំលេងទុក
សន្ដិសុខសុវិត្ដភាពសង្គមក្មុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មី
ថ្ងៃច័ន្ទ, 11 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (7369 ដង) ទាញសំលេងទុក
បញ្លាសន្ដិសុខសុវត្ដិភាពនៅមូលដ្ឋាន
ថ្ងៃច័ន្ទ, 04 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (8443 ដង) ទាញសំលេងទុក
លក្វណៈនៃការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 28 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6573 ដង) ទាញសំលេងទុក
'តួនាទីមន្ដ្រីសារធារណះ និងការផ្ដល់សេវា(ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 07 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7823 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីប្រជាពលរដ្ឋការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 28 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (6970 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីគណបក្សនយោបាយក្មុងការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 21 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (7075 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីសង្គមស៊ីវិលក្នុងការបោះឆ្នោត​
ថ្ងៃច័ន្ទ, 14 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (7592 ដង) ទាញសំលេងទុក
អំណាចម្ចាស់ឆ្នោតក្រោយពេលបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 07 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (6831 ដង) ទាញសំលេងទុក
របាយការណ៏ឃ្លាំមើលសភាតំណាងរាស្ដ្រខែធ្នូ២០១០(ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 31 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (6524 ដង) ទាញសំលេងទុក
អំណាចម្ចាស់ឆ្នោត (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 24 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (7022 ដង) ទាញសំលេងទុក
អំណាចម្ចាស់ឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 17 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (8010 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនៈម្ចាស់ឆ្នោតលើដំណើរការវិមជ្ឈការ និងសហវិមជ្ឈការ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 10 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (8238 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ឋទទួលពត៌មាន (បន្ត) (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 03 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (7665 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ឋទទួលពត៌មាន(បន្ដ)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 27 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (6187 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ឋទទួលពត៏មាន(បន្ដ)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 20 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (6330 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ឋទទួលពត៌មាន
ថ្ងៃច័ន្ទ, 13 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (6349 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនៈ​ម្ចាស់​ឆ្នោត​វាយ​តំលៃ​មន្ដ្រី​ជាប់​ឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 06 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (6553 ដង) ទាញសំលេងទុក
លំហរ​ប្រជាធិប​តេយ្យទាក់​ទង និង​ការ​បោះ​ឆ្នោត​
ថ្ងៃច័ន្ទ, 29 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (6631 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិវាអន្ដរជាតិ​ស្ដី​ពី​ប្រជាធិប​តេយ្យ (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 22 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (6746 ដង) ទាញសំលេងទុក