ថ្ងៃច័ន្ទ ទី24 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃច័ន្ទ»កម្មវិធីសំលេងម្ចាស់ឆ្នោត

អភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាន
ថ្ងៃច័ន្ទ, 27 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6771 ដង) ទាញសំលេងទុក
តំ​រូវ​ការ​ជា​អតិ្ស​ភាព​របស់​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅ​មូល​ដ្ឋាន​ឃុំ​សង្កាត់​(ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 20 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6736 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការ​អភិ​វឌ្ឍន៏​ធន​ធាន​មនុស្ស​ផ្តោត​លើ​វិ​ស័យ​អប់​រំ​នៅ​មូល​ដ្ឋាន​ (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 13 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6777 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការ​អ​ភិវឌ្ឍន៏​​ធន​​ធាន​​មនុស្ស​​ផ្ដោត​លើ​​វិស័យ​​អ​ប់​​រំ​​នៅ​​មូល​​ដ្ឋាន
ថ្ងៃច័ន្ទ, 06 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6614 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការ​ចូល​រួម​របស់​ម្ចា​​ស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍន៏​មូល​ដ្ឋាន​ឃុំ​សង្កាត់​
ថ្ងៃច័ន្ទ, 30 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (6402 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្វែង​យល់​ពី​តួនា​ទី​ភារ​កិច្ច​មុខ​ងារ និង​សិទ្ឋ​អំ​ណាច​នៃ​រដ្ឋ​បាល​ឃុំ​សង្កាត់ (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 23 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (6319 ដង) ទាញសំលេងទុក
អនុ​សាសន៏​ទៅ​លើ​យន្ដ​ការ​ដើម្បីគណ​ណេយ្យ​ភាព​នៅ​ថ្នាក់​មូល​ដ្ឋាន​(២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 16 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (6462 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការសែងយល់ពី តួនាទី ភារកិច្ច មុនងារ និងអំណាច នៃរដ្ឋាបាល ឃុំ សង្កាត់
ថ្ងៃច័ន្ទ, 09 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (7089 ដង) ទាញសំលេងទុក
យន្ដ​ការ​ដើម្បី​គណ​នេ​យ្យ​ភាព​នៅ​ថ្នាក់​មូល​ដ្ឋាន (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 02 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (7030 ដង) ទាញសំលេងទុក
យន្ដការដើម្បីគណនេយ្យភាពនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន
ថ្ងៃច័ន្ទ, 25 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (6792 ដង) ទាញសំលេងទុក
បពាះាសន្ដិសុខសុវត្ដិភាពនៅមូលដ្ឋាន (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 11 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (5268 ដង) ទាញសំលេងទុក
សន្ដិសុខសុវិត្ដភាពសង្គមក្មុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មី
ថ្ងៃច័ន្ទ, 11 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (7509 ដង) ទាញសំលេងទុក
បញ្លាសន្ដិសុខសុវត្ដិភាពនៅមូលដ្ឋាន
ថ្ងៃច័ន្ទ, 04 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (8495 ដង) ទាញសំលេងទុក
លក្វណៈនៃការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 28 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (6630 ដង) ទាញសំលេងទុក
'តួនាទីមន្ដ្រីសារធារណះ និងការផ្ដល់សេវា(ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 07 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7874 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីប្រជាពលរដ្ឋការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 28 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (7031 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីគណបក្សនយោបាយក្មុងការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 21 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (7135 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីសង្គមស៊ីវិលក្នុងការបោះឆ្នោត​
ថ្ងៃច័ន្ទ, 14 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (7646 ដង) ទាញសំលេងទុក
អំណាចម្ចាស់ឆ្នោតក្រោយពេលបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 07 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (6887 ដង) ទាញសំលេងទុក
របាយការណ៏ឃ្លាំមើលសភាតំណាងរាស្ដ្រខែធ្នូ២០១០(ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 31 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (6588 ដង) ទាញសំលេងទុក
អំណាចម្ចាស់ឆ្នោត (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 24 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (7078 ដង) ទាញសំលេងទុក
អំណាចម្ចាស់ឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 17 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (8066 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនៈម្ចាស់ឆ្នោតលើដំណើរការវិមជ្ឈការ និងសហវិមជ្ឈការ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 10 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (8295 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ឋទទួលពត៌មាន (បន្ត) (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 03 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (7763 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ឋទទួលពត៌មាន(បន្ដ)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 27 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (6263 ដង) ទាញសំលេងទុក