ថ្ងៃច័ន្ទ ទី24 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃច័ន្ទ»កម្មវិធីសំលេងម្ចាស់ឆ្នោត

សិក្ខាសាលាសី្តពីសេចកី្តព្រាងសេចកី្តស្នេើច្បាប់សី្តពីការ រៀបចំ និងការប្រឹត្តិទៅនៃគណះកម្មធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត(គជប)និង គោលការណ៏ជាអប្បរមាដែលស្នើឡើងដោយភាគីពាក់ពន្ធ័សំរាប់ច្បាប់សី្តពីគជប (វគ្គ៣)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 26 ខែមករា 2015 បានបើកស្តាប់ (1876 ដង) ទាញសំលេងទុក
តើម្ចាស់ឆ្នោតអាចចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបៀបណា?
ថ្ងៃច័ន្ទ, 19 ខែមករា 2015 បានបើកស្តាប់ (1868 ដង) ទាញសំលេងទុក
សំណើរច្បាប់សី្តពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដំណាងរាស្រ្ត(វគ្គ២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 29 ខែធ្នូ 2014 បានបើកស្តាប់ (1952 ដង) ទាញសំលេងទុក
សំណើរច្បាប់សី្តពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដំណាងរាស្រ្ត(វគ្គ១)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 28 ខែធ្នូ 2014 បានបើកស្តាប់ (1929 ដង) ទាញសំលេងទុក
សំណើរច្បាប់សី្តពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដំណាងរាស្រ្ត(វគ្គបញ្ចប់)
ថ្ងៃអង្គារ, 30 ខែធ្នូ 2014 បានបើកស្តាប់ (2019 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទិ្ធខ្ញុំក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 22 ខែធ្នូ 2014 បានបើកស្តាប់ (1718 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងកំណែរទំរង់ប្រពន្ធ័បោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 15 ខែធ្នូ 2014 បានបើកស្តាប់ (1795 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចូលរួមរបស់មា្ចស់ឆ្នោតនៅក្នុងទិវាសិទិ្ធមនុស្ស១០ធ្នូ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 08 ខែធ្នូ 2014 បានបើកស្តាប់ (1796 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការពិនិត្យបញ្ញីឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមបែបទំនើបកម្ម
ថ្ងៃច័ន្ទ, 01 ខែធ្នូ 2014 បានបើកស្តាប់ (1837 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិក្ខាសាលាសី្តពីការពិនិត្យ និងការចុះឈ្មោះថ្មីតាមបែបទំនើប(វគ្គ២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 24 ខែវិច្ឆិកា 2014 បានបើកស្តាប់ (1980 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិក្ខាសាលាសី្តពីការពិនិត្យ និងការចុះឈ្មោះថ្មីតាមបែបទំនើប(វគ្គ១)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 23 ខែវិច្ឆិកា 2014 បានបើកស្តាប់ (1862 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចកី្តព្រាងច្បាប់ស្តីពី​គជប សម្ពន័្ធកំណែទំរង់ការបោះឆ្នោតហៅថាកាត់ERA
ថ្ងៃច័ន្ទ, 17 ខែវិច្ឆិកា 2014 បានបើកស្តាប់ (1855 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្្ចពិភាក្សាតុមូលសិ្តពី​សំណីើ​ច្បាប់សី្តពីគណ​កម្មាធីការជាតិ​រៀបចំ​ការបោះ​ឆ្នោត​និិង​ការស្នើដោយ​ខុស​គ្នា​នៃក្រុម​ការងារ​របស់​គណបក្ស​នយោបាយ​ទាំងពីរ​(វគ្គ១))​
ថ្ងៃច័ន្ទ, 03 ខែវិច្ឆិកា 2014 បានបើកស្តាប់ (2138 ដង) ទាញសំលេងទុក
សន្និសិទ្ធកាសែតសី្តពីការទទួលពត៏មាននៃក្រុុមគណបក្សនយោបាយទាំងពីរ និងភាពសំខាន់នៃតម្លាភាពទាក់ទងកំណែទំរង់ការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 13 ខែតុលា 2014 បានបើកស្តាប់ (1918 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចកី្តថ្លែងការណ៏រួមស្តីពីសារាចរណែនាំរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាមិនស្របតាមក្របខ័ណ្ឌច្បាប់និងគោលការណ៏ប្រសិទ្ធិភាព តម្លាភាព​និងប្រជាធិបតេយ្យ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 06 ខែតុលា 2014 បានបើកស្តាប់ (1647 ដង) ទាញសំលេងទុក
សន្និសិទកាសែតស្តីពីទិវាអន្តរជាតិប្រជាធិបតេយ្យ(វគ្គ១)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 29 ខែកញ្ញា 2014 បានបើកស្តាប់ (2204 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិវាប្រជាធិបតេយ្យអរន្តជាតិ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 15 ខែកញ្ញា 2014 បានបើកស្តាប់ (2126 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចពិភាក្សាតុមូលសី្តពីសេចក្តីព្រាង សេចកី្តស្នើច្បាប់សី្តពីការររៀបចំ និងប្រព្រិត្តទៅនៃ គជប (វគ្គ២))
ថ្ងៃច័ន្ទ, 08 ខែកញ្ញា 2014 បានបើកស្តាប់ (2152 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ(កម្មវិធីសម្លេងម្ចាស់ឆ្នោត)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 01 ខែកញ្ញា 2014 បានបើកស្តាប់ (2359 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចពិភាក្សាតុមូល ស្តីពីការកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រី (វគ្គ១)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 25 ខែសីហា 2014 បានបើកស្តាប់ (2291 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្តីស្នើសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ថ្ងៃច័ន្ទ, 11 ខែសីហា 2014 បានបើកស្តាប់ (2227 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីស្ថាប័នជាតិឆ្លើយតបទៅនិងបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋ
ថ្ងៃពុធ, 06 ខែសីហា 2014 បានបើកស្តាប់ (2150 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់ ​គជប
ថ្ងៃច័ន្ទ, 04 ខែសីហា 2014 បានបើកស្តាប់ (2230 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិកាសួរអ្នកដំណាង
ថ្ងៃច័ន្ទ, 28 ខែកក្កដា 2014 បានបើកស្តាប់ (2248 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់ ស្តង់ដានៃការបោះឆ្នោតដោយសេរី និងយុតិ្តធម៏​ (ERA)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 21 ខែកក្កដា 2014 បានបើកស្តាប់ (2116 ដង) ទាញសំលេងទុក