ថ្ងៃសុក្រ ទី26 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃច័ន្ទ»កម្មវិធីសំលេងម្ចាស់ឆ្នោត

សិទិ្ធខ្ញុំក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 22 ខែធ្នូ 2014 បានបើកស្តាប់ (1663 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងកំណែរទំរង់ប្រពន្ធ័បោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 15 ខែធ្នូ 2014 បានបើកស្តាប់ (1739 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចូលរួមរបស់មា្ចស់ឆ្នោតនៅក្នុងទិវាសិទិ្ធមនុស្ស១០ធ្នូ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 08 ខែធ្នូ 2014 បានបើកស្តាប់ (1695 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការពិនិត្យបញ្ញីឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមបែបទំនើបកម្ម
ថ្ងៃច័ន្ទ, 01 ខែធ្នូ 2014 បានបើកស្តាប់ (1779 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិក្ខាសាលាសី្តពីការពិនិត្យ និងការចុះឈ្មោះថ្មីតាមបែបទំនើប(វគ្គ២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 24 ខែវិច្ឆិកា 2014 បានបើកស្តាប់ (1928 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិក្ខាសាលាសី្តពីការពិនិត្យ និងការចុះឈ្មោះថ្មីតាមបែបទំនើប(វគ្គ១)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 23 ខែវិច្ឆិកា 2014 បានបើកស្តាប់ (1799 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចកី្តព្រាងច្បាប់ស្តីពី​គជប សម្ពន័្ធកំណែទំរង់ការបោះឆ្នោតហៅថាកាត់ERA
ថ្ងៃច័ន្ទ, 17 ខែវិច្ឆិកា 2014 បានបើកស្តាប់ (1785 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្្ចពិភាក្សាតុមូលសិ្តពី​សំណីើ​ច្បាប់សី្តពីគណ​កម្មាធីការជាតិ​រៀបចំ​ការបោះ​ឆ្នោត​និិង​ការស្នើដោយ​ខុស​គ្នា​នៃក្រុម​ការងារ​របស់​គណបក្ស​នយោបាយ​ទាំងពីរ​(វគ្គ១))​
ថ្ងៃច័ន្ទ, 03 ខែវិច្ឆិកា 2014 បានបើកស្តាប់ (2077 ដង) ទាញសំលេងទុក
សន្និសិទ្ធកាសែតសី្តពីការទទួលពត៏មាននៃក្រុុមគណបក្សនយោបាយទាំងពីរ និងភាពសំខាន់នៃតម្លាភាពទាក់ទងកំណែទំរង់ការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 13 ខែតុលា 2014 បានបើកស្តាប់ (1862 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចកី្តថ្លែងការណ៏រួមស្តីពីសារាចរណែនាំរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាមិនស្របតាមក្របខ័ណ្ឌច្បាប់និងគោលការណ៏ប្រសិទ្ធិភាព តម្លាភាព​និងប្រជាធិបតេយ្យ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 06 ខែតុលា 2014 បានបើកស្តាប់ (1587 ដង) ទាញសំលេងទុក
សន្និសិទកាសែតស្តីពីទិវាអន្តរជាតិប្រជាធិបតេយ្យ(វគ្គ១)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 29 ខែកញ្ញា 2014 បានបើកស្តាប់ (2098 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិវាប្រជាធិបតេយ្យអរន្តជាតិ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 15 ខែកញ្ញា 2014 បានបើកស្តាប់ (2054 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចពិភាក្សាតុមូលសី្តពីសេចក្តីព្រាង សេចកី្តស្នើច្បាប់សី្តពីការររៀបចំ និងប្រព្រិត្តទៅនៃ គជប (វគ្គ២))
ថ្ងៃច័ន្ទ, 08 ខែកញ្ញា 2014 បានបើកស្តាប់ (2080 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ(កម្មវិធីសម្លេងម្ចាស់ឆ្នោត)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 01 ខែកញ្ញា 2014 បានបើកស្តាប់ (2289 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចពិភាក្សាតុមូល ស្តីពីការកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រី (វគ្គ១)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 25 ខែសីហា 2014 បានបើកស្តាប់ (2149 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្តីស្នើសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ថ្ងៃច័ន្ទ, 11 ខែសីហា 2014 បានបើកស្តាប់ (2168 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីស្ថាប័នជាតិឆ្លើយតបទៅនិងបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋ
ថ្ងៃពុធ, 06 ខែសីហា 2014 បានបើកស្តាប់ (2096 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់ ​គជប
ថ្ងៃច័ន្ទ, 04 ខែសីហា 2014 បានបើកស្តាប់ (2128 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិកាសួរអ្នកដំណាង
ថ្ងៃច័ន្ទ, 28 ខែកក្កដា 2014 បានបើកស្តាប់ (2149 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់ ស្តង់ដានៃការបោះឆ្នោតដោយសេរី និងយុតិ្តធម៏​ (ERA)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 21 ខែកក្កដា 2014 បានបើកស្តាប់ (2047 ដង) ទាញសំលេងទុក
លើកកំពស់ និងធានាសិទ្ធបោះឆ្នោត ជនពិការ និងជនជាតិដើមភាគតិច(ERA)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 14 ខែកក្កដា 2014 បានបើកស្តាប់ (2060 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិក្ខាសាលាកំណែទំរង់ការបោះឆ្នោត(ERA)(វគ្គ២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 30 ខែមិថុនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2226 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទំនុកចិត្តរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតទៅលើគណបក្សនយោបាយ និងថ្នាក់ដឹកនាំ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 09 ខែមិថុនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2242 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីប៉ូលីសបង្រ្កាបបាតុកម្ម
ថ្ងៃច័ន្ទ, 26 ខែឧសភា 2014 បានបើកស្តាប់ (2025 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចូលរួមរបស់​ប្រជាពលរដ្ឋក្នុង​ដំណើរការ​បង្កើតច្បាប់និង​អនុវត្តន៍
ថ្ងៃច័ន្ទ, 05 ខែឧសភា 2014 បានបើកស្តាប់ (2445 ដង) ទាញសំលេងទុក