ថ្ងៃពុធ ទី16 ខែសីហា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃច័ន្ទ»កម្មវិធីសំលេងម្ចាស់ឆ្នោត

ការត្រៀមខ្លួនរបស់ ជនជាតិដើមក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 07 ខែសីហា 2017 បានបើកស្តាប់ (59 ដង) ទាញសំលេងទុក
 សេចក្តីព្រាងបទបញ្ជា និងនីតិវិធីនៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ចីឈ្មោះបោះឆ្នោត និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ២០១៧
ថ្ងៃច័ន្ទ, 31 ខែកក្កដា 2017 បានបើកស្តាប់ (82 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រតិទិនការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព បញ្ចីឈ្មោះបោះឆ្នោត និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៧
ថ្ងៃច័ន្ទ, 24 ខែកក្កដា 2017 បានបើកស្តាប់ (133 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចួលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតកន្លង
ថ្ងៃច័ន្ទ, 17 ខែកក្កដា 2017 បានបើកស្តាប់ (106 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីរបស់មេឃុំ ចៅសង្កាត់២០១៧
ថ្ងៃច័ន្ទ, 26 ខែមិថុនា 2017 បានបើកស្តាប់ (148 ដង) ទាញសំលេងទុក
ភាពមិនប្រក្រតី នៃដំណើរការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 12 ខែមិថុនា 2017 បានបើកស្តាប់ (196 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការសង្កេតការណ៏បោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 29 ខែឧសភា 2017 បានបើកស្តាប់ (259 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការឃោសនាបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 22 ខែឧសភា 2017 បានបើកស្តាប់ (211 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចេញលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបំរើអោយការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 15 ខែឧសភា 2017 បានបើកស្តាប់ (215 ដង) ទាញសំលេងទុក
ក្រមសីលធម៌អ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 08 ខែឧសភា 2017 បានបើកស្តាប់ (381 ដង) ទាញសំលេងទុក
សារៈសំខាន់នៃប័ណ្ណព័ត៌មាន
ថ្ងៃច័ន្ទ, 24 ខែមេសា 2017 បានបើកស្តាប់ (417 ដង) ទាញសំលេងទុក
«ក្រមសីលធម៌សម្រាប់យោធិន នៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ នគរបាលជាតិ និងសន្តិសុខ ក្នងដំណើរការបោះឆ្នោត»(បន្ត)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 10 ខែមេសា 2017 បានបើកស្តាប់ (658 ដង) ទាញសំលេងទុក
«ក្រមសីលធម៌សម្រាប់យោធិន នៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ នគរបាលជាតិ និងសន្តិសុខ ក្នងដំណើរការបោះឆ្នោត»
ថ្ងៃច័ន្ទ, 03 ខែមេសា 2017 បានបើកស្តាប់ (538 ដង) ទាញសំលេងទុក
ក្រមសីលធម៌សម្រាប់មន្រ្តីបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 27 ខែមីនា 2017 បានបើកស្តាប់ (582 ដង) ទាញសំលេងទុក
បណ្តឹងនៃការបិទផ្សាយបញ្ចីបេក្ខជនដំបូង និងបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាស្រ្តីនិងយុវជន
ថ្ងៃច័ន្ទ, 20 ខែមីនា 2017 បានបើកស្តាប់ (799 ដង) ទាញសំលេងទុក
បណ្តឹងនៃការចុះបញ្ចីបេក្ខជននៃគណបក្សនយោបាយសម្រាប់ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់
ថ្ងៃច័ន្ទ, 13 ខែមីនា 2017 បានបើកស្តាប់ (658 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការជ្រើសរើសសមាសភាពគណៈកម្មការឃុំ សង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 06 ខែមីនា 2017 បានបើកស្តាប់ (668 ដង) ទាញសំលេងទុក
សារៈសំខាន់នៃការចូលរួមសង្កេតការណ៏ និងបញ្ហាប្រឈម
ថ្ងៃច័ន្ទ, 20 ខែកុម្ភៈ 2017 បានបើកស្តាប់ (748 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការសង្កេតការណ៏បោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 13 ខែកុម្ភៈ 2017 បានបើកស្តាប់ (682 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការសង្កេតការណ៏ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 13 ខែកុម្ភៈ 2017 បានបើកស្តាប់ (730 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការជ្រើសរើសគណៈកម្មការ រដ្ឋធានី ខេត្ត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 30 ខែមករា 2017 បានបើកស្តាប់ (855 ដង) ទាញសំលេងទុក
លទ្ធផលស្រាវជ្រាវ ស្ថានភាពមុនការបោះឆ្នោត ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ២០១៧ នៅកម្ពុជា
ថ្ងៃច័ន្ទ, 23 ខែមករា 2017 បានបើកស្តាប់ (781 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពក្រោយបិទបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដំបូង
ថ្ងៃច័ន្ទ, 16 ខែមករា 2017 បានបើកស្តាប់ (755 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពនៃដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 09 ខែមករា 2017 បានបើកស្តាប់ (825 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិម្ចាស់ឆ្នោតជុំវិញការឃុំខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស និងមន្រ្តីគជប
ថ្ងៃច័ន្ទ, 26 ខែធ្នូ 2016 បានបើកស្តាប់ (584 ដង) ទាញសំលេងទុក