ថ្ងៃពុធ ទី16 ខែសីហា ឆ្នាំ 2017

 English

COMFREL Electoral Reform


ព័ត៌មានថ្មីៗ...
របាយការណ៍ ការឃ្លាំមើលយេនឌ័រផ្នែកនយោបាយ៖ សភា និងតំណាងរាស្រ្តស្រ្តី និងស្រ្តីក្នុងដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មី ឆ្នាំ២០១៦
របាយការណ៍ ការឃ្លាំមើលយេនឌ័រផ្នែកនយោបាយ៖  សភា និងតំណាងរាស្រ្តស្រ្តី និងស្រ្តីក្នុងដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មី...
01 ខែសីហា 2017 | បានបើកអាន 79 ដង ​
អនុសាសន៍សម្រាប់ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោត និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៧
Download PDF Click Here!...
31 ខែកក្កដា 2017 | បានបើកអាន 114 ដង ​
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការសង្កេតរដ្ឋសភា និងតំណាងរាស្រ្ត ឆ្នាំទី៣ នៃនីតិកាលទី៥
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការសង្កេតរដ្ឋសភា និងតំណាងរាស្រ្ត ឆ្នាំទី៣...
25 ខែកក្កដា 2017 | បានបើកអាន 124 ដង ​
របាយការណ៍ ស្តីពី ការឃ្លាំមើល និងការផ្តល់ពិន្ទុលើលទ្ធផលនៃការបំពេញ/អនុវត្តន៍គោលនយោបាយ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥ ឆ្នាំទី៣
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការឃ្លាំមើល និងការផ្តល់ពិន្ទុលើលទ្ធផលនៃការបំពេញ/អនុវ្តន៍គោលនយោបាយ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥...
25 ខែកក្កដា 2017 | បានបើកអាន 91 ដង ​
លិខិតចំហ ស្តីពី ការពិភាក្សា អំពីសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការសហការរបស់ដៃគូអង្គការសង្គមស៊ីវិល ក្នុងសកម្មភាពសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោត
លិខិតចំហ ស្តីពី ការពិភាក្សា អំពីសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការសហការរបស់ដៃគូអង្គការសង្គមស៊ីវិល ក្នុងសកម្មភាពសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោត ជូនចំពោះ...
18 ខែកក្កដា 2017 | បានបើកអាន 127 ដង ​
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី សកម្មភាព និងគោលបំណង «អ្វីទៅជាបន្ទប់ស្ថានការណ៍?»
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី សកម្មភាព និងគោលបំណង «អ្វីទៅជាបន្ទប់ស្ថានការណ៍?» ភ្នំពេញ,...
28 ខែមិថុនា 2017 | បានបើកអាន 226 ដង ​
ភាពមិនប្រក្រតីដែលកើតទ្បើងញឹកញាប់ក្នុងអំទ្បុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោត ថ្ងៃ«ស» ថ្ងៃបោះឆ្នោត នឹងរាប់សន្លឹកឆ្នោត
Download Full PDF Click Here!...
26 ខែមិថុនា 2017 | បានបើកអាន 228 ដង ​
របាយការណ៍នៃការសិក្សាលឿន
Download Full PDF Click Here!...
25 ខែមិថុនា 2017 | បានបើកអាន 213 ដង ​

 ​ព័ត៌មានច្រើនទៀត »»

429081_260936480657368_170589739692043_588098_2007797933_n