ថ្ងៃអង្គារ ទី25 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017

 English

COMFREL Electoral Reform


ព័ត៌មានថ្មីៗ...
លិខិតចំហ ស្តីពី ការពិភាក្សា អំពីសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការសហការរបស់ដៃគូអង្គការសង្គមស៊ីវិល ក្នុងសកម្មភាពសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោត
លិខិតចំហ ស្តីពី ការពិភាក្សា អំពីសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការសហការរបស់ដៃគូអង្គការសង្គមស៊ីវិល ក្នុងសកម្មភាពសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោត ជូនចំពោះ...
18 ខែកក្កដា 2017 | បានបើកអាន 62 ដង ​
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី សកម្មភាព និងគោលបំណង «អ្វីទៅជាបន្ទប់ស្ថានការណ៍?»
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី សកម្មភាព និងគោលបំណង «អ្វីទៅជាបន្ទប់ស្ថានការណ៍?» ភ្នំពេញ,...
28 ខែមិថុនា 2017 | បានបើកអាន 166 ដង ​
ភាពមិនប្រក្រតីដែលកើតទ្បើងញឹកញាប់ក្នុងអំទ្បុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោត ថ្ងៃ«ស» ថ្ងៃបោះឆ្នោត នឹងរាប់សន្លឹកឆ្នោត
Download Full PDF Click Here!...
26 ខែមិថុនា 2017 | បានបើកអាន 165 ដង ​
របាយការណ៍នៃការសិក្សាលឿន
Download Full PDF Click Here!...
25 ខែមិថុនា 2017 | បានបើកអាន 151 ដង ​
លទ្ធផលសំទ្បេងឆ្នោត និងអាសនៈ មិនផ្លូវការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៧
Download Full PDF Click Here!...
25 ខែមិថុនា 2017 | បានបើកអាន 181 ដង ​
សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ស្តីអំពី ការវាយតម្លៃទាំងមូល និងចុងក្រោយលើការបោះឆ្នោត ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ/សង្កាត់អាណត្តិទី៤ «ខ្វះយុត្តិធម៌ និងរឹតត្បិតសេរីភាព ប៉ុន្តែការចាត់ចែងនៃការបោះឆ្នោតប្រសើរជាងមុន»
សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ស្តីអំពី ការវាយតម្លៃទាំងមូល និងចុងក្រោយលើការបោះឆ្នោត ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ/សង្កាត់អាណត្តិទី៤ «...
25 ខែមិថុនា 2017 | បានបើកអាន 221 ដង ​
វេទិកា ស្តីពី ការវាយតម្លៃចុងក្រោយលើការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ​ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០១៧
វេទិកា ស្តីពី ការវាយតម្លៃចុងក្រោយលើការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ​ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤...
20 ខែមិថុនា 2017 | បានបើកអាន 170 ដង ​
របាយការណ៍សង្ខេប ស្តីអំពី ការផ្ទៀងផ្ទាត់លើលទ្ធផលបោះឆ្នោតបឋម នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ អាណត្តិទី៤
របាយការណ៍សង្ខេប ស្តីអំពី ការផ្ទៀងផ្ទាត់លើលទ្ធផលបោះឆ្នោតបឋម នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ អាណត្តិទី៤ សមាគម អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៃបន្ទប់ស្ថានការណ៍...
12 ខែមិថុនា 2017 | បានបើកអាន 207 ដង ​

 ​ព័ត៌មានច្រើនទៀត »»

429081_260936480657368_170589739692043_588098_2007797933_n