ថ្ងៃច័ន្ទ ទី26 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2017

 English

COMFREL Electoral Reform


ព័ត៌មានថ្មីៗ...
ភាពមិនប្រក្រតីដែលកើតទ្បើងញឹកញាប់ក្នុងអំទ្បុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោត ថ្ងៃ«ស» ថ្ងៃបោះឆ្នោត នឹងរាប់សន្លឹកឆ្នោត
Download Full PDF Click Here!...
26 ខែមិថុនា 2017 | បានបើកអាន 17 ដង ​
របាយការណ៍នៃការសិក្សាលឿន
Download Full PDF Click Here!...
25 ខែមិថុនា 2017 | បានបើកអាន 36 ដង ​
លទ្ធផលសំទ្បេងឆ្នោត និងអាសនៈ មិនផ្លូវការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៧
Download Full PDF Click Here!...
25 ខែមិថុនា 2017 | បានបើកអាន 68 ដង ​
សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ស្តីអំពី ការវាយតម្លៃទាំងមូល និងចុងក្រោយលើការបោះឆ្នោត ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ/សង្កាត់អាណត្តិទី៤ «ខ្វះយុត្តិធម៌ និងរឹតត្បិតសេរីភាព ប៉ុន្តែការចាត់ចែងនៃការបោះឆ្នោតប្រសើរជាងមុន»
សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ស្តីអំពី ការវាយតម្លៃទាំងមូល និងចុងក្រោយលើការបោះឆ្នោត ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ/សង្កាត់អាណត្តិទី៤ «...
25 ខែមិថុនា 2017 | បានបើកអាន 46 ដង ​
វេទិកា ស្តីពី ការវាយតម្លៃចុងក្រោយលើការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ​ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០១៧
វេទិកា ស្តីពី ការវាយតម្លៃចុងក្រោយលើការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ​ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤...
20 ខែមិថុនា 2017 | បានបើកអាន 90 ដង ​
របាយការណ៍សង្ខេប ស្តីអំពី ការផ្ទៀងផ្ទាត់លើលទ្ធផលបោះឆ្នោតបឋម នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ អាណត្តិទី៤
របាយការណ៍សង្ខេប ស្តីអំពី ការផ្ទៀងផ្ទាត់លើលទ្ធផលបោះឆ្នោតបឋម នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ អាណត្តិទី៤ សមាគម អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៃបន្ទប់ស្ថានការណ៍...
12 ខែមិថុនា 2017 | បានបើកអាន 124 ដង ​
សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ស្តីអំពី ការវាយតម្លៃចំពោះលទ្ធផលបោះឆ្នោតបឋម នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី៤
សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ស្តីអំពី ការវាយតម្លៃចំពោះលទ្ធផលបោះឆ្នោតបឋម នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី៤ សមាគម អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៃបន្ទប់ស្ថានការណ៍...
12 ខែមិថុនា 2017 | បានបើកអាន 110 ដង ​
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន   អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៃបន្ទប់ស្ថានការណ៍ ស្តីពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៧ សូមជូនដំណឹងដល់សាធារណជន...
06 ខែមិថុនា 2017 | បានបើកអាន 190 ដង ​

 ​ព័ត៌មានច្រើនទៀត »»

429081_260936480657368_170589739692043_588098_2007797933_n